ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ » 1/26.06.2018 г. „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49a по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“

Покана

Количествена сметка

02_OFERTA_2

Приложения 1

Приложения 2

Приложения 3

Приложения 4

Количествено-стойностна сметка

Срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 ч. на 09.07.2018 г.