ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 3/04.07.2018 г. „Зимна поддръжка на пътна мрежа в община Ковачевци – 2018 г.“

№ на преписката в АОП 00841-2018-0003

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=855257&newver=2

Обявлени еза поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=855267&mode=view

Документация

КС

КСС

Образци

Проект на договор

Публикувано на 07.08.2018 г. :

Протокол 1

Публикувано на 09.08.2018 г. :

Протокол 2 : Протокол 2

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Зимна поддръжка на пътна мрежа в  община Ковачевци – 2018 г.“ открита с Решение № 3/04.07.2018 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 16.08.2018 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

 

при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Терол” ЕООД

 

Отстранени участници :

Няма

 

Публикувано на 20.08.2018 г. :

Протокол № 3

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2018 г. : Договор

Публикувано на 13.02.2019 г. : Обявление за приключване на договор за обществена поръчка