З А П О В Е Д

№ РД - 288/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1891/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 1/12.09.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Калище, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Калище, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

„СТЕФАН-ДЕЯНОВ” ЕООД

51.750 дка

414.00 лв.

2

„Кутелица“ ЕООД

17.190 дка

137.52 лв.

3

Станко Асенов Димитров

2.184 дка

17.47 лв.

4

Николинка Йорданова Тодорова

83.057 дка

664.46 лв.

5

Борислав Любенов Борисов

254.438 дка

2035.50 лв.

6

Бойко Стоянов Ивков

49.795 дка

398.36 лв.

7

Илчо Георгиев Илиев

83.053 дка

664.42 лв.

8

Атанас Методиев Кирилов

22.458 дка

179.66 лв.

9

Асен Станков Джегалски

23.798 дка

190.38 лв.

10

Рая Бориславова Георгиева

35.534 дка

284.27 лв.

11

Иво Валентинов Михайлов

65.317 дка

522.54 лв.

12

Борислав Младенов Давидков

87.005 дка

696.04 лв.

13 Сара Георгиева Тодорова

36.364 дка

290.91 лв.

14 Красен Красимиров Михайлов

80.425 дка

643.40 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Калище в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  ……………/п/…………….

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Заповед Калище 2019

35434

 

 

    

З А П О В Е Д

№ РД - 289/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1898/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 6/02.10.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

„СТЕФАН-ДЕЯНОВ” ЕООД

186.152 дка

1489.22 лв.

2

„ПНП 2016” ЕООД

25.116 дка

200.93 лв.

3

Снежка Боянова Деянова

191.319 дка

1530.55 лв.

4

Атанас Методиев Кирилов

4.190 дка

33.52 лв.

5

Емил Георгиев Владимиров

21.994 дка

175.95 лв.

6

Елеонора Василева Иванова

0.988 дка

7.90 лв.

7

Петър Николаев Николов

36.693 дка

293.54 лв.

8

Георги Димитров Деянов

134.322 дка

1074.58 лв.

9

Мария Павлова Йорданова

0.000 дка

0.00 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Лобош в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  ……………./п/……………..

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Заповед Лобош 289

43918

LOBOSH BEZ IMOTI

        З А П О В Е Д

№ РД - 290/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1892/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 3/28.09.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Слатино, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на село Слатино, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

Венцислав Иванов Евгениев

40.159 дка

321.27 лв.

2

Мария Павлова Йорданова

141.738 дка

1133.90 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Слатино в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА     …………./п/……………

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

 

Заповед Слатино 2019

67266

SLATINO_BEZ IMOTI

 

 

 

         З А П О В Е Д

№ РД - 291/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1894/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх. № 7/08.10.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Егълница, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Егълница, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

“КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД

130.850 дка

1046.80 лв.

2

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД

157.655 дка

1261.24 лв.

3

„КУТЕЛИЦА” ЕООД

402.055 дка

3216.44 лв.

4

Станко Асенов Димитров

108.037 дка

864.30 лв.

5

Методи Симеонов Методиев

59.305 дка

474.44 лв.

6

Николинка Йорданова Тодорова

0.000 дка

0.00 лв.

7

Асен Иванов Георгиев

25.042 дка

200.34 лв.

8

Иван Янков Джегалски

1.000 дка

8.00 лв.

9

Сашо Георгиев Драгомиров

51.308 дка

410.46 лв.

10

Тихомир Василев Славчев

42.272 дка

338.18 лв.

11

Милица Руменова Василева

70.589 дка

564.71 лв.

12

Сара Георгиева Тодорова

29.486 дка

235.89 лв.

13

Цветелин Георгиев Кирилов

18.896 дка

151.17 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Егълница в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА   …………./п/…………….

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

 

     Заповед Егълница 2019

    EGULNICA BEZ IMOTI27043

 

         З А П О В Е Д

№ РД - 292/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1893/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 2/28.09.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Чепино, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Чепино, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

Стоян Георгиев Стоядинов

10.759 дка

86.07 лв.

2

Борислав Данчов Георгиев

19.884 дка

159.07 лв.

3

Георги Данчов Георгиев

25.770 дка

206.16 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Чепино в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  ……………/п/………………

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Заповед Чепино 2019

80385

CHEPINO_BEZ IMOTI

 

    

З А П О В Е Д

№ РД - 293/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР-1897/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 5/28.09.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с. Сирищник, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

Ивайло Ценков Иванов

37.157 дка

297.26 лв.

2

Ивайло Евтимов Василев

116.183 дка

929.46 лв.

3

Светлана Михайлова Станимирова

65.816 дка

526.53 лв.

4

Георги Данчов Георгиев

38.233 дка

305.86 лв.

5

Радослав Викторов Георгиев

15.999 дка

127.99 лв.

6

Ралица Вилянова Игнатова

46.390 дка

371.12 лв.

7

Борислав Данчов Георгиев

96.693 дка

773.54 лв.

8

Катя Кирилова Йорданова

156.119 дка

1248.95 лв.

9

Петър Огнянов Стоянов

11.682 дка

93.46 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Сирищник в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  …………../п/………………

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Заповед Сирищник 2019

66648

SIRISHTNIK_BEZ IMOTI

 

 

         З А П О В Е Д

№ РД - 294/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР – 1896/19.10.2018 г.  на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 4/02.10.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Светля, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Светля, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

Асен Стефанов Кирилов

97.693 дка

488.47 лв.

2

Ивайло Евтимов Василев

40.162 дка

200.81 лв.

3

Адриан Петров Симеонов

80.039 дка

400.19 лв.

4

Георги Данчов Георгиев

101.955 дка

509.78 лв.

5

Паолина Георгиева Василева

5.614 дка

28.07 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Светля в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  …………../п/………………

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

 

     Заповед Светля 2019

65591

SVETLQ_BEZ IMOTI

    

 

З А П О В Е Д

№ РД - 295/24.10.2018 г.

        На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад вх. № АР – 1895/19.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-207/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 8/04.10.2018 г. в Общинска служба по земеделие –  Ковачевци  по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ракиловци, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Ракиловци, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

 

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

1

Мария Павлова Йорданова

4.295 дка

34.36 лв.

2

Ивайло Славчов Йорданов

37.142 дка

297.14 лв.

3

Юлиан Викторов Георгиев

14.733 дка

117.86 лв.

4

Радослав Викторов Георгиев

61.391 дка

491.13 лв.

5

Елица Стоилова Николова

156.798 дка

1254.38 лв.

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”- Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

      IV. Съгласно чл. 75б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ  след влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ  за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират. Въз основа на подаденото заявление, да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Ракиловци в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци  и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

 

 

АННА ЦВЕТКОВА  ……………/п/……………..

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Заповед Ракиловци 2019

61947

Rakilovci bez imoti