ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 1/19.02.2019 г. „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник” – ПРЕКРАТЕНА

Преписка в АОП 00841-2019-0001

Решение за откриване на процедурата Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=895345&newver=2

Обявление за поръчка Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=895347&mode=view

Документация

Проект на договор и образци

КС

КСС

Публикувано на 25.02.2019 г. : Решение за допълнителна информация Решение за изменение или допълнителна информация

КС1

КСС2

Отговори 1 Отговори на постъпили запитвания

Публикувано на 11.03.2019 .

Решение за прекратяване Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка – прекратяване Обявление за възложена поръчка – прекратяване