ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 6/16.05.2019 г. „Зимна поддръжка на пътна мрежа в община Ковачевци – 2019 г.“

№ на преписката в АОП 00841-2019-0006

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=911903&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=911904&mode=view

Документация

Образци

КСС (3)

Проект на договор

Публикувано на 18.06.2019 г. :

Протокол 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Зимна поддръжка на пътна мрежа в  община Ковачевци – 2019 г.“ открита с Решение № 9/16.05.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 21.06.2019 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Терол” ЕООД

 

Отстранени участници :

Няма

Публикувано на 28.06.2019 г.

Протокол 2

Доклад

Решение

Договор

Публикувано на 08.05.2020 г. – Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор (2)