Избори » Местни избори 2019 г.

                

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.СВЕТЛЯ, кметство ……….., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       АНАНИЕВ
СИКА                          ИВАНОВА                       КОСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.СИРИЩНИК, кметство ……….., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
СТЕФЧО                        ГЕОРГИЕВ                      ГРИГОРОВ
СТОЙЧО                        АЛЕКСАНДРОВ                   КРЪСТЕВ
ТЕМЕНУЖКА                     СТЕФАНОВА                     КРЪСТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА                     ЙОРДАНОВА                     АСЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.КОВАЧЕВЦИ, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНЕЛИЯ                        СТОЙЧЕВА                      АНДРЮЗ
АНТОН                         ГЕОРГИЕВ                      КИРИЛОВ
ВАЛЕНТИН                      ТОДОРОВ                       ВЪЛЬОВ
ВЛАДИСЛАВ                     ЯНКОВ                         ЯНЕВ
ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ДИМИТРОВ
ЕЛЕНКА                        МАНОЛОВА                      ПЕТРОВА
ИЛИНКА                        ПЕТРОВА                       СТОЯНОВА
МАРИО                         ТОМАНОВ                       НИКИФОРОВ
НИКОЛИНА                      СТОЙНЕВА                      РАНГЕЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.РАКИЛОВЦИ, кметство ……….., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ВИОЛЕТА                       МАРИНОВА                      ДОБРАНОВА
ИЛИЯН                         СИМЕОНОВ                      ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН                        СИМЕОНОВ                      ЙОРДАНОВ
СИМЕОН                        ЙОРДАНОВ                      ДОБРАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЛОБОШ, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНТОАНЕТА                     ВАСИЛЕВА                      МАНОВА
МАГДЕЛЕНА                     КОСТАДИНОВА                   ЗАРЕВА
МАРТА-АЛИСИЯ                                                ОВАЛЛЕ
ЦВЕТАНКА                      АЛЕКСАНДРОВА                  КОЧАРКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.КАЛИЩЕ, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНТОАНЕТА                     БОЯНОВА                       БАРБУТСКА
ВЕЛИЗАР                       ТОДОРОВ                       СТОИЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ                     РАЙЧЕВ                        ПЕТРОВ
ГЕОРГИ                        РАЙЧОВ                        ДИМИТРОВ
ЙОРДАН                        СТОЯНОВ                       БОНЕВ
ПЕТЪР                         РАЙЧЕВ                        ПЕТРОВ
РАЙЧО                         ПЕТРОВ                        БАРБУТСКИ
СЕРГЕЙ                        АЛЕКСАНДРОВ                   ГРОШЕВ
СТАМЕНА                       КИРИЛОВА                      ДИМИТРОВА
ТОДОРКА                       ГЮРОВА                        ТАШКОВА
ХРИСТО                        ПАВЛОВ                        НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЕГЪЛНИЦА, кметство ……….., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ВЛАДИМИР                      ИВАНОВ                        БОГДАНОВ
ЛЕНИН                         АЛЕКСАНДРОВ                   МЛАДЕНОВ
СИМЕОН                        МАНОЛОВ                       ПАВЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЧЕПИНО, кметство ……….., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ЕМИЛ                          ДИМИТРОВ                      СОТИРОВ
fpzalkm_14-22-00

 

 З А П О В Е Д

 

№ РД 296/17.09.2019 г.

с.Ковачевци

 

На основание  на чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 181-186 от  Изборния кодекс и Решение 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, за условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям места за поставяне на агитационни материали  свързани  с  изборите за  общински съветници и за кметове, от политическите партии, коалициите и инициативните комитети, на територията на общината, както следва:

  • с. Косача  –  на автобусната спирка
  • с. Светля –  на автобусните спирки
  • с. Сирищник  – на  дървените табла в  центъра на селото
  • с. Ковачевци на железните табла на автогарата и срещу бръснарницата
  • с. Ракиловци – до чешмата на центъра
  • с. Лобош – на таблото пред търговската сграда
  • с. Калище –  на таблото пред сградата на  Читалището
  • с. Егълница – пред търговската сграда и на автобусната спирка
  • с. Чепино – на автобусната спирка

2. На  всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от  чие име се издава.

3. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто  от лицевата площ на агитационния материал.

4. На сгради, огради и витрини, собственост на фирми и лична собственост, агитационни материали се поставят само с изричното съгласие на собственика  или управителя на имота.

5. Забранявам използването на  държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

6. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, до приключване на  изборния ден,поставени в съответствие с  изискванията на ИК  и   с  тази заповед.

7. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота  и  здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, и безопасността на движението.

8. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

9. Забранявам  провеждането на предизборна агитация в държавните и общински учреждения и институции.

10. Кметовете и Кметските наместници на населени места, по решение на ОИК, а при необходимост и със съдействието на органите на МВР премахват или изземват агитационните материали, поставени в нарушение на тази  заповед и ИК. В деня на  изборите (27 октомври 2019г.) премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

11. Забранявам предизборната агитация на 26 октомври 2019г. (24 часа преди деня на  изборите) и на 27 октомври  2019г. ( в деня на изборите).

12. Забранявам поставянето на агитационни  материали на  27 октомври 2019г. (деня на изборите) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра, от входа на сградата, в която е изборното помещение.

13. Задължавам в срок до 7 дни след  изборния ден или до 11.11.2019г. партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, да премахнат поставените от тях агитационни материали, по повод на вече приключилите избори.

14. При неизпълнение на т.13 от настоящата заповед ще бъде налагана глоба в размера определен в чл. 472, ал. 1 от ИК  (от 1000 до 5000 лева), на лицето, което представлява  партията или инициативния комитет.

Копие от заповедта да се връчи на  кметовете и кметските наместници по населени места, представителите на политическите партии, коалиции, инициативни комитети,  ОИК- Ковачевци и РУ ”Полиция” гр. Радомир  – за сведение и изпълнение.

Същата да се постави на таблото за информация в сградата на общината, на сайта на общината, както и  на публични места за информиране на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Ковачевци.

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед агитационни материали

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК

     с.Ковачевци 2450; тел.: 0889 74 75 79, 0889 99 59 54

            www.kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

Изх. № П-1518/12.09.2019

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА  НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА, ВМРО“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ОТНОСНО:  провеждане на консултации  за  определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Ковачевци за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 91, ал.1, ал. 2 и ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на  18  септември (сряда) 2019г. от 10,30 часа  в  сградата на Общинска администрация – Ковачевци  на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК), за подготовка и произвеждане изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК, са подробно описани в Решение № 1029 – МИ от  10.09.2019г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При провеждане на консултациите,  на основание чл. 91, ал. 4 от ИК участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

При изготвянето на предложенията, за състав на СИК следва, да  се  имат  в предвид изискванията на решенията на ЦИК и чл. 95  и  96  от  ИК.

Съгласно  Хронограмата  на ЦИК  относно организационно-техническата подготовка на изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., предложенията  за  поименен състав и непълнотите по  документите  на  предложените вече от вас членове за СИК,  при спазване  на квоти и длъжности  от проведените консултации, следва  да  се  отстранят своевременно и окончателното им  предаване  в общината да стане до 10,00ч. на 20.09.2019г. и до 12.00ч. на 15.10.2019г. за ПСИК.В рамките на консултациите за СИК ще се преговаря и за  квотите на ПСИК (подвижна  секционна  избирателна комисия).

Предварителната подготовка и представянето на необходимите документи за участие в консултациите и за назначаване членовете на СИК са от първостепенна важност за успешното им финализиране и са неразделна част от протокола и предложението на кмета на общината, които  се изпращат на ОИК – Ковачевци.

Поканата ще бъде качена на официалния сайт на Община Ковачевци www.kovachevtsi.com и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

 

 

 

С уважение,             (П)

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

 

               

З А П О В Е Д

 

№ РД290/10.09.2019г.

с. Ковачевци

 

На основание  на чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 41, ал. 3  от Изборния кодекс,  във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 2  и  чл.42, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и т. 15 Решение № 633-МИ от 20.08.2019г. на ЦИК, по повод  произвеждането на   изборите за общински съветници и  за кметове  

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям следните места в община Ковачевци, на които да се поставят и обявяват  предварителните избирателните списъци, включително част І  и част ІІ,

при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на  27.10.2019г.:

 

 

№ на избирателна секция

 

 

Населено място

 

Място на гласуване

 

Място за  обявяване на избирателните списъци

142200001

с. Косача и село Слатино

Сградата на  Кметско наместничество – село Косача

В сградата на Кметското наместничество,   на видно място

142200002

с. Светля

Сградата на Кметско наместничество – село Светля

В сградата на Кметското наместничество,  на видно място

142200003

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

В сградата на Кметство  Сирищник,  на видно място

142200004

с. Ковачевци

Сградата на културен дом

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сграда на Община Ковачевци

142200005

с. Ракиловци

Сградата на Кметско наместничество- село Ракиловци

В сградата на Кметското наместничество,  на видно място

142200006

с. Лобош

Сградата на ДГ                    „ Радост“- село  Лобош

В сградата на Кметство – село Лобош,  на видно място

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ             „ Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

В сградата на Кметство – село Калище,  на видно място

142200008

с. Егълница

Сградата на Кметство – село Егълница

В сградата на  Кметство- село Егълница,  на видно място

142200009

с. Чепино

Сградата на Кметско  наместничество – село  Чепино

В сградата на Кметското наместничество,   на видно място

142200010

с. Сирищник

Социални услуги-резидентен тип- Община Ковачевци Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД)  № 1 и № 2, с общ капацитет 25 лица, намиращ се в

с. Сирищник

На информационно табло в сградата на ЦНСТПЛД

142200011

Подвижна избирателна  секция

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сграда на Община Ковачевци

Предварително записани избиратели от общината,  с физически   увреждания ,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК  (над 10 записани)

 

2.Предварителните избирателни списъци част І, да бъдат разлепени на обявените места, по начин достъпен за населението в срок не по-късно от 16 септември 2019 година, съгласно чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс, както и да се публикуват на интернет страницата на Община Ковачевци,  в същия срок, съгласно чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс.

3. Част ІІ на избирателните списъци, да бъдат разлепени на обявените места, по начин достъпен за населението в срок не по-късно от 01 октомври 2019 година, съгласно чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс, както и да се публикуват на интернет страницата на Община Ковачевци,  в същия срок, съгласно чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс.
4. Ръководителите на  учреждения, при поискване от служители на общинската администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от страна на гражданите.
5. За периода до провеждане на изборите (27 октомври 2019г.) съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Ковачевци.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за  изпълнение и да се  изпрати на Областна администрация с административен център град Перник,  и на ОИК-  Ковачевци за сведение.

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци

ЗАПОВЕД ОБЯВ. СПИСЪЦИ(2)

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СВЕТЛЯ
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция – сградата на кметско наместничество

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АНГЕЛ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА БОРИСОВА КОНЯРСКА
АННА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
АНТОАН КРУМОВ СТОЯНЧЕВ
АНТОН СЛАВЧОВ КИРИЛОВ
АСЕН НЕНКОВ ИВАНОВ
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
АТАНАС БОРИСОВ РАДКОВ
БИСЕР КИРИЛОВ ЛЮБОМИРОВ
БОГДАНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
БОГДАНКА МЕТОДИЕВА ШИЯКОВА
БОРИСЛАВ ЗЛАТКОВ АДРИЯНОВ
БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
ВАНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛ СТАМЕНКОВ НЕНКОВ
ВИКТОРИЯ МИРЧЕВА БЕЛЕВА
ВИОЛЕТКА ВЕНЕВА СТАВРЕВА
ВИТКА КИРИЛОВА КОВАЧЕВА
ВЛАДО КИРИЛОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПАНАЙОТОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ШИЯКОВ
ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ТУЛЕШКОВА
ЕВТИМ АСЕНОВ КИРИЛОВ
ЕЛЕНА БОРИСОВА ПАВЛОВА
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ИВАН БЛАГОЕВ АНЕСТИЕВ
ИВО МИТКОВ МИЛОСЛАВОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ АНАНИЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ
ЙОРДАН ПЪРВАНОВ АНАНИЕВ
ЙОРДАНКА МИЛУШЕВА МИТЕВА
КИРИЛ ИВАНОВ БЛАГОЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
КОСТАДИН АДРИЯНОВ МИЛЕНОВ
КРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНОВА
КРУМ ЛАЗАРОВ БЕЛЕВ
ЛЕНКА МИЛАНОВА СТОЕВА
ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА НЕНКОВА
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯН КРУМОВ СТОЯНЧЕВ
МАЯ ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
МИЛЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИРКО АСПАРУХОВ МАНОВ
НАДЕЖДА НЕНКОВА АНАНИЕВА
НИКОЛА СТОЯНОВ ШИЯКОВ
ОРЛИН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ КИРИЛОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
РОЗА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
РОСА КИРИЛОВА ДИНЕВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРОВА
РУМЕН ИВАНОВ ШИЯКОВ
РУМЕН МИРКОВ АСПАРУХОВ
САШО ДИМЧОВ СТОЯНОВ
СИКА ИВАНОВА КОСТОВА
СИКА МАНОЛОВА МИЛЕНОВА
СИКА МЕТОДИЕВА СТАНОЕВА
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛЕВ
СЛАВИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
СЛАВЧО КИРИЛОВ ПАВЛОВ
СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА
СРЕМКА СЕДЕВЧЕВА ИВАНОВА
СТАЛИН СТОЯНОВ СТОЕВ
СТЕФКА ЕВТИМОВА КИРИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА МЕТОДИЕВА АЛЕКСОВА
ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНИМИРОВ
ЦОНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ЮРИ ИВАНОВ КИРИЛОВ

Кметски наместник: Стефка Кирилова

Секретар на община/район: ВрИД -Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СИРИЩНИК
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция – Сградата на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АЛБЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНЖЕЛА НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА
АНИТА ЕВТИМОВА ЕВГЕНИЕВА
АНТОН БОГОМИЛОВ АНДОНОВ
АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
БОГДАН ЯНЕВ ЛАЗОВ
БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ
БОЙКА БОЖИЧКОВА ЛОЗАНОВА
БОРИС СЛАВЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИС СЛАВЕЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА СТОИЧКОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
ВАНЯ ИВАНОВА СТОЯНЧОВА
ВАСИЛ КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ СТОЙЧКОВ КОТЕВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ВАСКО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЕТА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФЧОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕРА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
ВЕРГИЛ КРУМОВ ДИМИТРОВ
ВЕСЕЛИН БОЯНОВ СТЕФАНОВ
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТКА ВЛАДИМИРОВА СТОИМЕНОВА
ВИТА ЛЕВТЕРОВА ДИМИТРОВА
ВИТА СЕДЕФЧОВА МИХАЙЛОВА
ГЕНЧО СТАМЕНОВ АНАНИЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ СЛАВЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОСИФОВ
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ПЪРВАНОВА
ГОРЯНКА ДРАГОМИРОВА ДИМИТРОВА
ГРИГОР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
ДЕНИС РОМАНОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ДЕНКА СТАНИМИРОВА ВАСЕВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯНА ХРИСТОВА БОЯНОВА
ДИМИТЪР ВИДЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДАВИТКОВ ГЕШЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА СОТИРОВА ДИМИТРОВА
ДРАГАНКА СОТИРОВА ЗАМТИКОВА
ДРАГОМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ
ЕЛЗА КИРИЛОВА НЕДКОВА
ЕЛКА МАКСИМОВА ЛУКАРСКА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ПЕТРАКИЕВ
ЕМИЛ ПЕТРАКИЕВ ДЕНКОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВИДЕНОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЗАГОРОВА
ЕМИЛИЯ ДОЙЧИНОВА РАЙЧЕВА
ИВАЙЛО ЦЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОСТИН
ИВАН ПЪРВАНОВ МИЛАНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
ИВАНКА МЕТОДИЕВА МАРКОВА
ИВАНКА НАКЕВА ЯНЕВА
ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ЯНЕВ
ИРЕНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
ЙОРДАН НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ
ЙОРДАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА ЕВТИМОВА
КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ БОЙН
КАТЕРИНА СЛАВЕВА КОТЕВА
КАТИНКА ГЕОРГИЕВА БОЙНА
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
КИРИЛ БОРИСОВ СТЕФАНОВ
КИРИЛ ДОБРАНОВ ЯНЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ АНАНИЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ МЕТОДИЕВ ВАСЕВ
КИРИЛ САШКОВ ВЛАДИМИРОВ
КИРО ИВАНОВ ТАБАКОВ
КРАЙНА МУРДЖОВА ТЕНЕВА
КРИСТИНА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
КРУМ СТОИЧКОВ САВОВ
ЛАДА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАКРИНА АСЕНОВА ДОСТИНА
МАНОИЛ СТАМЕНОВ АНАНИЕВ
МАНОЛ СИМЕОНОВ МИЛЕВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИНА ИЛИЯНОВА АВРАМОВА
МЕТОДИ АНЖЕЛОВ ДЕЛЧЕВ
МЕТОДИ БОЯНОВ НИКОЛОВ
МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
МИЛЧО ВАЗОВ НИКОЛОВ
МИРОВКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КРУМОВ
МИХАЛ ПЪРВАНОВ МИХАЛКОВ
НАДКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ ЯНЕВА САВОВА
НИКОЛА СТОЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ЯНЕВ НИКОЛОВ
ОЛЕГ СТОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА КРУМОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАВИДКОВ
ПЕТЪР ЕВТИМОВ СТАНКОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ЯНЕВ ЯНЕВ
РАДКА ТОНЕВА ТАСЕВА
РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
РАДОСЛАВА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
РАЙКА СТОИЛКОВА КОСТАДИНОВА
РОМАН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
РОСЕН ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
РОСЕН СТЕФАНОВ СТОИЧКОВ
РУМЕН ПЕТКОВ РУСЕВ
САШКО ВАСИЛЕВ КОТЕВ
СИЛВИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА
СИМЕОН КОТЕВ МАНОВ
СНЕЖАНА САШКОВА ЯНЕВА
СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
СПАСКО МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
СТАМЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
СТАНА СЕРГИЕВА ИВАНОВА
СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТАНИМИРОВ
СТАНКА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
СТЕФАН БОРИСОВ СТОЯНЧОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН СТОИЧКОВ КОТЕВ
СТЕФАНКА ЕВТИМОВА ВУЧКОВА
СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ БОЯНОВ
СТОЯН СТАМЕНОВ СТОЙНЕВ
СУЗАНА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ВАСЕВА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ФИЛИН
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДОСТИНА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ФИЛИПОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
ЮЛИАН ТОДОРОВ ЕВТИМОВ
ЮЛИЯ ДРАГАНОВА ГРУЕВА

Кмет :Пламен Янев

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОВАЧЕВЦИ
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция -Сградата на Дом – паметник „Георги Димитров“

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АДЕЛИНА ВЛАДОВА ОГНЯНОВА
АДЕЛИНА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА
АЛЕКС ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ПОПОВ
АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ НИКОЛОВ
АНГЕЛИНКА АСЕНОВА СТОЕВА
АНЕТА РАДЕНОВА МУРТЕВА
АНКА ДОБРЕНОВА НИКОЛОВА
АННА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА
АНТОАНЕТА ДЕЛЧОВА РИЗОВА
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА МИЛЧОВА ДЕРЛИПАНСКА
АНТОН МЕТОДИЕВ СТОЙНЕВ
АСЯ ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
БИСЕР АНЕСТИЕВ БЛАГОЕВ
БОГДАН КИРИЛОВ БОГДАНОВ
БОЯН СИМЕОНОВ ЛАЗОВ
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА СИДЕРОВА
ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА ДАВИТКОВА
ВАСИЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА СТОЯНОВА
ВЕЛИЗАР ХРИСТОВ ДОРДУКОВ
ВЕНЕТА МИЛАНОВА АНТОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИДА СПАСОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ДАВИТКОВА
ВИОЛЕТА ПЪРВАНОВА ЙОВЕВА
ВИРГИНИЯ ЕМАНОИЛОВА ГОСПОДИНОВА
ВЛАДО ОГНЯНОВ АСЕНОВ
ГАЛЯ ХИНКОВА ОГНЯНОВА
ГЕОРГИ ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ
ГЕРГАН СТОЙНЕВ ВЛАДИМИРОВ
ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ СТАНИМИРОВ
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА СТАНИМИРОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯДИНОВ
ДЕСИСЛАВА ЮРИЕВА ДЕРЛИПАНСКА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМО ИВАНОВ ФИДОСОВ
ДОННИ АЛЕКСАНДЪР  ЕРКАМП
ДРАГА АЛЕКСАНДРОВА ТИХАНОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАЙЛОВА ГЮЦОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА СТОИМЕНОВА
ЕЛЕНКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ПОПОВА
ЕМИЛИЯН КРУМОВ СИМЕОНОВ
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ЗАХАРИ ДАНТЕВ КИРИЛОВ
ЗДРАВКА МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА
ЗДРАВКА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ БОГДАНЧОВ
ИВАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ
ИВАН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ
ИВАН РАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ЗАРЕВА
ИВАНЧО МЕТОДИЕВ АНАНИЕВ
ИЛИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ИНА МИРОСЛАВОВА ФИДОСОВА
ИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
ЙОРДАН БОЖИДАРОВ АНТОВ
КАЛИН СИМЕОНОВ КРУМОВ
КАЛИНКА СТАМЕНКОВА ВЛАДИМИРОВА
КАМЕН ЯНКОВ ЯНЕВ
КАПКА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
КАПКА ЕМИЛИЯНОВА СИМЕОНОВА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИР ВЛАДОВ ОГНЯНОВ
КРАСИМИР МИЛКОВ СТАНИМИРОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
КРУМ ГЕНАДИЕВ КРУМОВ
ЛИДИЯ МАКСИМОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛИ ПЕТРОВА ДАНЧИН
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА РУСЕВСКА
ЛИЛКА НАЙДЕНОВА СТОЯНОВА
ЛОРЕТА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ЕВТИМОВА
МАРГАРИТА ЕМИЛИЯНОВА КРУМОВА
МАРГАРИТА ПЪРВАНОВА МИТЕВА
МАРИЙКА МЕТОДИЕВА ТОНЧЕВА
МАРИО АНТОНОВ МЕТОДИЕВ
МАРИО ТОМАНОВ НИКИФОРОВ
МАРИЯ ЕМИЛОВА АЛБИНОВА
МАРИЯ КАМЕНОВА КИТИПОВА
МАРИЯНА МЕТОДИЕВА МИЛЕНОВА
МАРТИН КРАСИМИРОВ СТАНИМИРОВ
МАЯ ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
МЕТОДИ ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
МИТКО КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ
МИХАИЛ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
НАДЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
НАЙДЕН ТОДОРОВ ДАВИДКОВ
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛАЙ АНТОНОВ РИЗОВ
НИКОЛАЙ ЛИЕН ДАНГ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНЕВ
НИКОЛИНА СТОЙНЕВА РАНГЕЛОВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА ВИДЕНОВА
ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА МИТКОВА
ПЕТРУНКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЕВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ КОЛЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ГОНЕВ
ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ СИМОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ КИРИЛОВ
ПЪРВАН АСПАРУХОВ РАШЕВ
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ КРУМОВ
РАДОСТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
РАДОСТИН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
РЕНИ НИКОЛАЕВА ДЕРЛИПАНСКА
РОЗА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
РОСЕН ИВАНОВ ФИДОСОВ
РОСЕН РАНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ
РУМЕН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
САНДА АРСОВА КОЛЕВА
САШКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА СТАНИМИРОВА
СИЛВАНА КРУМОВА ВЛАДИМИРОВА
СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СТОЙНЕВА
СИМЕОН БОЯНОВ ЛАЗОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
СИМЕОН ЕФТИМОВ МАНЧЕВ
СЛАВА ГЕОРГИЕВА САВОВА
СНЕЖАНА СЛАВЕВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА СПАСКОВА ГРИГОРОВА
СТАНИМИР ХРИСТОВ ДИНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СТАНИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЙОРДАНОВА
СТАНИСЛАВА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
СТАНИЯ МАНОЛОВА АРСОВА
СТАНКА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАНИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
СТОИЛ ВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
СТОЙЧО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
СУЗАНА АНТОНОВА МЕТОДИЕВА
ТАСЕ ПЪРВАНОВ ТАСЕВ
ТАЦИЯНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ТЕНА ЙОРДАНОВА КОЛАРОВА
ТЕНКА БОРИСОВА СТОЯДИНОВА
ТОДОР ВЪЛОВ НЕДЯЛКОВ
ФЕРДИНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЮЦОВ
ЦВЕТАНКА ДИМЧОВА ФИДОСОВА
ЦВЕТАНКА ТРАЙКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
ЮЛИАН ЮРИЕВ ДЕРЛИПАНСКИ
ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВА
ЮРИ СТАНЧЕВ ДЕРЛИПАНСКИ
ЯВОР СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

Кмет:Васил Станимиров

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РАКИЛОВЦИ
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция -сградата на кметско наместничество

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АДРЕЯН МИХАИЛОВ МИЛАНОВ
АНТОНИ НИКОЛОВ ДИНЕВ
БОГДАНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОВА
ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА МАРКОВА
ВЕНКА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА ДОБРАНОВА
ВЛАДИМИР АСЕНОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗДРАВКА БОРИСОВА СОТИРОВА
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
ИВАН КИРИЛОВ АНАНИЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ИЛИЯН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
ИСКРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ЙОРДАН ДОБРАНОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА СТАНКОВА
КИРИЛ АСЕНОВ ФУРНАДЖИЕВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ЛЕВТЕРКА РАЙКОВА МИРЧЕВА
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
МЕТОДИ ГРИГОРОВ СТАНКОВ
МИТКО ГЕНЧЕВ ДАМЯНОВ
НИКОЛА ХРИСТОВ СТОИМЕНОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ТОНЧЕВ
РОСТИСЛАВ МИТКОВ ГЕНЧЕВ
СИМЕОН ЙОРДАНОВ ДОБРАНОВ
СТОЙКА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
ТЕМЕНУЖКА СТАНИМИРОВА ПЕТРУНОВА
ТОДОР КОСТАДИНОВ РАНГЕЛОВ
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ТАСЕВА
ЦЕНКА АНТОНОВА СТОИМЕНОВА

кметски наместник: Методи Станков

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОБОШ
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция – сградата на ДГ“Радост“

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АДЕЛИНА ВЕЛИНОВА КРУМОВА
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
АНИТА АНТОАНОВА СТОЯНЧОВА
АНКА АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
АНКА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МАНОВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА БУСЕВА
АСЕН ДИМИТРОВ КОЧАРКОВ
АСЯ ИВАНОВА КОЧАРКОВА
АТАНАС ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
БИСЕР ХРИСТОВ БОЯНОВ
БОГОМИЛ МЕТОДИЕВ ПЕЙЧЕВ
БОЙКО ВАСИЛЕВ БЕГОВ
БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КЛИНЧАРСКА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КЛИНЧАРСКИ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ БЕГОВ
ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА РАНГЕЛОВА
ВЕНЕТКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
ВЕРЖИНИЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ
ВЕСЕЛИН ИВОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ВИКТОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИСЛАВ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЧАРКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КЛИНЧАРСКИ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ШИЯКОВ
ГЕРГАНА ПЕТРОВА БОЯНОВА
ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКА АНДОНОВА СИТАРСКА
ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛУКАРСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЧАРКОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛУКАРСКИ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ КРУМОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДЕЯНОВ
ДРАГОМИР РАДОСЛАВОВ ДРАГОМИРОВ
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГРЕКОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЧУЧУЛКОВ
ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ИВАН АЛЕКСОВ СТОИЧКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КОЧАРКОВ
ИВАН ИВАНОВ ПЕРУНИН
ИВАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ЕМИЛОВА ГРЕКОВА
ИВАНКА РАЙЧЕВА ШИЯКОВА
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
ИВО ХРИСТОВ БОЯНОВ
ИРИНА МЕТОДИЕВА АНАНИЕВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГАЙДАРСКА
КИРИЛ ЕВТИМОВ ИГНАТОВ
КИРИЛ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
КИРИЛ МИХАЛОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ СТОИМЕНОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ ХРИСТОВ КИРИЛОВ
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КЛИНЧАРСКИ
КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ КРУМОВ
КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ
КРИСТИЯНА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА
ЛАДКА БОРИСОВА АЛЕКСОВА
ЛИДИЯ НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА
ЛИЛИ МЕТОДИЕВА РАДЕВА-ШИЯКОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЧАУШЕВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА КЛИНЧАРСКА
ЛЮБКА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
МАГДЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЗАРЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛОШОВА
МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МИНЕВА
МАЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧОВ
МЕТОДИ ИЛИЕВ СТОЙНЕВ
МЕТОДИ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
МЕТОДИ ТОДОРОВ ЯНЧЕВ
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
МИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
МИЛЧО ВЛАДИМИРОВ ЧАУШЕВ
МИЛЧО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
МИХАЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
МОНИКА ИВАНОВА МИЛОШОВА
НАДЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
НАДЯ ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
НАТАША ЦВЕТАНОВА СТОИЧКОВА
НЕЛИ БОЖИДАРОВА СТОИМЕНОВА
НЕШКА ГЕРВАЗИЕВА СТОЯНЧОВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИЛОШОВ
ОЛИВЕРА СОНЕВА АСЕНОВА-ДЕЯНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ СОТИРОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МИЛОШОВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСЛАВ СЛАВЧОВ МИНОВ
РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
РАКИНА ВАСИЛЕВА СИТАРСКА
РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
РОЗА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
РОСИЦА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
РУМЕН БОРИСОВ ХРИСТОВ
РУМЯНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
РУМЯНА ГАВРИЛОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА ИЛИЕВА ЛУКАРСКА
РУМЯНА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
САШО ДИМИТРОВ КОЧАРКОВ
СВЕТЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА
СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
СИМЕОН НИКОЛОВ БУНОВСКИ
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА
СПАСКА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛУКАРСКИ
СТАНИСЛАВА МЕТОДИЕВА СТОИМЕНОВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ
СТЕФАНКА КИРИЛОВА ЧАУШЕВА
СТОИМЕН ЙОРДАНОВ ЧУЧУЛКОВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ
СТОЯНКА СТОИЛОВА ЛУКАРСКА
ТАНЧО АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ТАНЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА
ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА
ТЕОДОРА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА СТОЯНЧОВА
ХРИСТО БОЯНОВ КЛИНЧАРСКИ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОЧАРКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КОЧАРКОВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СИТАРСКА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РОБЕРТОВА ГРИГОРОВА

Кмет: Георги Шияков

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАЛИЩЕ
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция – Сградата на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“
—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДЖАГАЛСКИ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ГРОШЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСОВ
АЛЕКСАНДЪР ЦЕЦКОВ ВЕЛИНОВ
АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПАУНЧЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА РОШИЛКОВА
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
АНДРЕЙ СТАНКОВ ДИМИТРОВ
АНКА ВАСИЛЕВА ИСПИРИДОНОВА
АНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
АНТОАНЕТА БОЯНОВА БАРБУТСКА
АНТОАНЕТА КАМЕНОВА РАЙЧЕВА
АСЕН ВАСИЛЕВ СПАСОВ
АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ
АСЕН СТАНКОВ ВЛАХОВ
АХИНОРА АНДРЕЕВА ПОРТАРСКА
БИСЕР КАРАМФИЛОВ НИКОЛОВ
БОГДАНКА ВИРЯНОВА ДЖАЛЕВА
БОГДАНКА СЕРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БОГОМИЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
БОГОМИЛ СИМЕОНОВ ДИРЕКОВ
БОЙКО ВАНГЕЛОВ КАДЪНКОВ
БОЙКО СТОЯНОВ ИВКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВА ИВАНОВА СТОЯНОВА
БОРИСЛАВА КАРАМФИЛОВА НИКОЛОВА
БОРЯНА КИРИЛОВА ЕВТИМОВА
БОРЯНКА ЙОРДАНОВА МИТРЕВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТОИЛОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ДЖАГАЛСКИ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
ВАНЧО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
ВАСИЛЕНКА ЙОРДАНОВА МИТОВА
ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ СТОИЛОВ
ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА КУМАНОВА
ВЕНКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ТОДОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ДИРЕКОВА
ВЕСКА ИВАНОВА МАЛИНОВА
ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ МАНОЛОВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ДИРЕКОВА
ВИТКА КИРИЛОВА ЙОНЧЕВА
ГАЛЯ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ МАЛИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МИЛОШЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ РАЙЧОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ САШОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ НИКОЛОВ
ГЕРГИН КИРИЛОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЕЛИНОВ
ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ ДАЧЕВ
ДЕНИС МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
ДЕШКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА
ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА ФИНКЕЛЩАЙН
ДИМИТЪР АНТОВ ПИРЕВ
ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИЛАНОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАРБУТСКИ
ДОНКА СЕРАФИМОВА НИКОЛОВА
ДОНКА СТОИЛОВА ЯНЕВА
ЕВА БОРИСЛАВОВА ТОШЕВА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВУЧКОВА
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ ЕВТИМОВ
ЕВТИМ ПЕТРОВ РАДЕВ
ЕЛВИС СИМЕОНОВ АСЕНОВ
ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
ЕЛЕОНОРА ПЪРВАНОВА КАЦАРСКА
ЕЛКА ГЕНАДИЕВА ПИРЕВА
ЕЛКА ИЛИЕВА ЛЮБЕНОВА
ЕЛКА СТАНКОВА ТОШЕВА
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ
ЕМИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА МАНОЛОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ТОНЕВА
ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ИСПИРИДОНОВА
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ПАУНЧЕВА
ЗЛАТКО МЕТОДИЕВ БОНЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОШЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ПОРТАРСКИ
ИВАЙЛО МИТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН АСЕНОВ НЕНКОВ
ИВАН ГЕНЧОВ ДАМЯНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА АСЕНОВА ДЖЕГАЛСКА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА СТОИМЕНОВА
ИВО АСЕНОВ СИМЕОНОВ
ИВО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИЛИАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ИЛИАН КИРИЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ЧИНАРСКИ
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ
КАРАМФИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
КАРОЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА КАЛОЯНОВА
КАТЯ СЪБОВА АНДОНОВА
КИРИЛ БОГОМИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛАДИНОВ
КИРИЛ ЕВТИМОВ РАДЕВ
КИРИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
КИРИЛ ПЪРВАНОВ МЛАДЕНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ РАДЕНКОВ
КРАСИМИР СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИРА СТАНКОВА ДРАГОМИРОВА
КРИСТИЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛАДА РАЙЧОВА ДЕЯНОВА
ЛАЗАРИНКА АЛЕКСАНДРОВА НЕНКОВА
ЛАРИСА ИВАНОВНА ЗАРЕВА
ЛЕНАРД ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЛИДИЯ БОГОМИЛОВА АСЕНОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАУНОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЧИНАРСКА
ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ЧИНАРСКИ
МАГДАЛЕНА СЕРГИЕВА КЛИНЧАРСКА
МАГДАЛЕНА СТОИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
МАЛИНКА ВЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРА ДРАГАНОВА КОЦЕВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА КРУМОВА НИКОЛОВА
МАРИАНА СЛАВЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИАНА СТАНИМИРОВА ПЪРВАНОВА
МАРИЕЛА АСЕНОВА КЮЧУКОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
МАРИНЕЛА ЛЕНИНОВА МЛАДЕНОВА
МАРИО ВАНЧОВ СТОЯНОВ
МАРИО ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА
МАЯ ЕМИЛОВА КОСТАДИНОВА
МИЛЕНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
МИЛКА СТОЯНОВА РАДЕВА
МИЛЧО АСЕНОВ МАЛИНОВ
МИМИ КИРИЛОВА ПЕТКОВА
МИХАИЛ ПЕТКОВ ПАНОВ
МЛАДЕН АНДРЕЕВ МИЛАДИНОВ
МЛАДЕНКА СТОЙНЕВА ВУЧКОВА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА НАКОВА
НАЙДЕН КИРИЛОВ МИХАЛКОВ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ ХРАНОВ
НИКОЛА КАРАМФИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ АНДОНОВ
НИКОЛАЙ СТАНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
НОНКА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА
ОГНЕМИР ХРИСТОВ МИТОВ
ОЛГА КОСТАДИНОВА КЮЧУКОВА
ПАВЕЛ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
ПАРАСКЕВА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
ПЕТКО ОЛЕГОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР АСЕНОВ АНАНИЕВ
ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР РАЙЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
ПЛАМЕН БОГОМИЛОВ СИМЕОНОВ
ПЪРВАН МИЛАНОВ МАНЧЕВ
РАДОСТИН СЛАВЧЕВ БОЛЮБАШИН
РАЙНА АНТОВА АНТОВА
РАЙНА ВЛАДИМИРОВА МИЛОШЕВА
РАЙНА ИВАНОВА ВАСЕВА
РАЙЧО КОСТАДИНОВ АНДОНОВ
РАЙЧО ПЕТРОВ БАРБУТСКИ
РАЛИЦА БИСЕРОВА ГОРИДКОВА
РАНГЕЛ ДОБРЕВ ТОШЕВ
РАЯ БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
РОЗКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
РОМАН СТЕФАНОВ ЕФТИМОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ
РОСЕН ИВАНОВ КЮЧУКОВ
РОСИЦА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
РУЖА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ
СВЕТОЗАР БОГОМИЛОВ СИМЕОНОВ
СИЛВА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
СИМЕОН КИРИЛОВ ДИРЕКОВ
СИМЕОН МИТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
СИМЕОН ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
СИМЕОН ЦЕЦКОВ АСЕНОВ
СЛАВЕ КРУМОВ РАДЕНКОВ
СНЕЖКА ВЛАДИМИРОВА АНДОНОВА
СОНЯ ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА
СТАМЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ВЕНКОВ
СТАНКА АНТОВА МАРКОВА
СТАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
СТАНКА НИКОЛОВА ТОШЕВА
СТАНКИЯ ЕВТИМОВА ПАВЛОВА
СТАНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
СТЕФАНКА ДИМОВА ГАНДЕВА
СТЕФАНКА РАЙЧОВА МИЛЕВА
СТОИЛ БОГОМИЛОВ АЛЕКСОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ИСПИРИДОНОВ
СТОЯНКА МАКАРИЕВА МИТОВА
СТОЯНКА СИМЕОНОВА СТОИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ТОДОР СТОИЛОВ СИМЕОНОВ
ТОДОРКА ГЮРОВА ТАШКОВА
ТОНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА
ТРАЯНКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
ФИДАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ФИЛИП ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
ФРОСКА МИХАЙЛОВА АНАНИЕВА
ХРИСТИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ДРАГОМИРОВА РАДЕНКОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА СЛАВЕВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЧОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА САШОВА ГЕОРГИЕВА

Кмет: Йордан Тодоров

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕГЪЛНИЦА
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция  – сградата на кметството

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АННИ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА СЛАВЧОВА КРУМОВА
АНТОН СИМЕОНОВ КИРИЛОВ
АСЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН КРУМОВ АСЕНОВ
АСЕН СТАНКОВ ДЖЕГАЛСКИ
АСЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ОГНЯНОВ ПАВЛОВ
БОГДАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ СОКОЛОВ
БОЯН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ЛАНЗОВ
ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
ВАСИЛЕНКА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА
ВЕНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЦИСЛАВА ЕМИЛИЯНОВА КРУМОВА
ВЕРКА ВЛАДИМИРОВА ДЖЕГАЛСКА
ВИКТОР ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАРЕВА
ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ БОГДАНОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МЕНДИЙСКИ
ГАЛИНА ДРАГАНОВА ПАНЧЕВА
ГИНА ДИЛКОВА БИЛЯРСКА
ДАНКА СТОИЛОВА БАРБУТСКА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ БИЛЯРСКИ
ДАНЧО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ДЕЙВИД ПЕТРОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЯНОВА
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА-СИМЕОНОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛАСКОВ
ДИМИТЪР РАЙЧЕВ КЛАСАНОВ
ДИМИТЪР СТАЛИЯНОВ ПАНЧЕВ
ДИНКА БОРИСОВА МИХОВА
ДРАГА АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕГАЛСКА
ЕЛЗА НИКОЛОВА СТОИЛОВА
ЕМИЛ СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЖАНА СТАНКОВА МЕТОДИЕВА
ЗАНКА РАЙЧОВА ГАДЖОВА
ЗВЕЗДА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
ЗДРАВКО МИНЧЕВ АСЕНОВ
ЗОРКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА
ЗОРКА СТОИЛОВА ГАДЖОВА
ИВАН НИКОЛОВ МЕНДИЙСКИ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ИСКРА СТАНКОВА ТРАКЛЕВА
ИСКРА СТОИЧКОВА ЛАНЗОВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА КОСТОВА
ЙОРДАНКА ДРАГОМИРОВА ЯНЕВА
ЙОРДАНКА КРУМОВА ВАСИЛЕВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
КРАСЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
КРУМ АСЕНОВ КРУМОВ
КРУМ ЕМИЛИЯНОВ СИМЕОНОВ
КРУМ КОСТАДИНОВ НИЗАМОВ
КРУМ ПЕТРОВ НЕЧЕВ
ЛЕНА ЕВТИМОВА ВЛАДИМИРОВА
ЛЕНИН АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ
ЛИЛКА АНАНИЕВА ДЯВОЛСКА
ЛИЛЯНА ГЕНАДИЕВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЛЯТОВА
ЛЮДМИЛА СТОИЛОВА БОНЕВА
МАГДЕЛЕНА БОРИСОВА СИМЕОНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЛАНЗОВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЯНЕВА
МАРИКА КИРИЛОВА ПАКЕВА
МАРИКА ХРИСТОВА ДЯВОЛСКА
МАРИКА ЯНЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
МЕТОДИ МИРЧЕВ НИКОЛОВ
МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ ТОДОРОВ БОНЕВ
МИЛЕН ХРИСТОВ КИРИЛОВ
МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
НАЙДЕН СТРАХИЛОВ ДИМЧЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ БОРИСОВ
НИКОЛА СТОИЛОВ ГЪСКОВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ МИРЧОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА АСЕНОВА СТОИЛОВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ЛЯТОВА
ПАРАСКЕВА АСЕНОВА КЛАСАНОВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БЕЛОВСКИ
ПЕТЪР СТАЛИЯНОВ ПАНЧЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛЯТОВ
ПЪРВОЛЕТКА АНАСТАСОВА ПАВЛОВА
РАЙНА БОРИСОВА МИЛАНОВА
РИЛКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕГАЛСКА
РОЗА МИХАИЛОВА СТАНЧЕВА
РОЗА РАЙЧОВА ГЪСКОВА
СЕДЕФЧО ВАСИЛЕВ КАРИН
СИМЕОН МАНОЛОВ ПАВЛОВ
СИМКА ГЕРАСИМОВА МЛАДЕНОВА
СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ
СТАНКО СЛАВЧОВ ВАСИЛЕВ
СТЕФАН АНАНИЕВ ПЕТРОВ
СТЕФАНКА ИЛИЕВА БОНЕВА
ТАТЯНА САВЕВА СИМЕОНОВА
ТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ
ТОДОР БОЯНОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАНКА СТАНИМИРОВА КЛИНЧАРСКА

Кмет: Иванка Тодорова

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧЕПИНО
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция – сградата на кметско наместничество

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
АНЕ ТЕМЕЛКОВ МИХАЙЛОВ
БЕНКА ПАВЛОВА МИТОВА
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИРЧЕВ
ВАНГЕЛ ТЕОФИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ВАРДЕНА ЕФТИМОВА СТОЯНЧОВА
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ПЕЙЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
КИРИЛ ТОДОРАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРЪСТО АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНЧОВА
МЕТОДИ ВЕРГИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЛАДЕНЧО ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ
НАДКА САВОВА МИЛАНОВА
НИКОЛА СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
НИНА НАЧЕВА ДЖУКЕЛОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА
СОФКА ДОМЕВА СТОЯДИНОВА
СТАНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
СТАНОЯ АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
СТЕФАН СТОЙОВ СТОЯНЧОВ
СТОЙНЕ АПОСТОЛОВ МИТОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯДИНОВ
СТРАХИЛ ПЕТРОВ МИХАЛКОВ
ТОДОРКА ТЕОФИЛОВА СТОИЧКОВА
ТРОЯНА РАНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА МИТОВА

кметски наместник: Софка Домева

Секретар на община/район:ВрИД Ива Борисова

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО -Косача и Слатино
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция -сградата на кметско наместничество с.Косача

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ АЛЕКСОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ АРИЗАНОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
АСКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА
БОГОМИЛ БОРИСОВ АЛЕКСОВ
БОЙЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН СЕРГИЕВ МИХАЛКОВ
ВАСИЛЕНКА СОТИРОВА АЛЕКСОВА
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
ВЛАДИЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ГАБРИЕЛА БОГДАНОВА ПЪРВАНОВА
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНОВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТКО ГИНЧЕВ СЛАВЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДОЛОРЕС ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ЕВЛОГИ ПАВЛОВ СТУБЕЛСКИ
ЕМИЛ ИВАНОВ МИРЧЕВ
ЗОЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ КРУМОВ
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАН КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА РАНГЕЛОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
КОСТАДИН СТАНИМИРОВ КОТЕВ
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ТОМАНОВА
ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДА АВЕЛОВА МИХАЛКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МЕТОДИ ГРИГОРОВ ЦВЕТКОВ
МИЛЕНА СИМЕОНОВА ВЕНЕВА
МИЛКА АНДРЕЕВА АРИЗАНОВА
МИЛКА КИРИЛОВА АРИЗАНОВА
МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСОВ
МЛАДЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛА ЛОНА СПАСОВ
ОГНЯН ИВАНОВ ПЕОВСКИ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ
РИЛКА СТАМЕНОВА МОДЕВА
РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
СИЙКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВКА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА
СЛАВЧО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ГРИГОРОВА
СТАНИСЛАВА ЯНЕВА ЦВЕТКОВА
СТАНКА ИВАНОВА ПОПОВА
СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СЕРГИЕВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ АРИЗАНОВ
СТЕФКА ТОДОРОВА ВАРАДИНОВА
СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА СЕРГИЕВА
ТОНА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ТОШКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО БОЙКОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАНКА НАКЕВА СТОИМЕНОВА

кметски наместник: Любен Георгиев

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД.285/04.09.2019г.

с. Ковачевци

 

На основание  на чл.44, ал.1 т.8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс,  във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.), Решение № 570 – МИ от 26.07.2019г. на ЦИК  и Заповед № 10/30.08.2019г. на Управителя на Социални услуги от резидентен тип- Община Ковачевци- ЦНСТПЛД- №1 и № 2, с. Сирищник

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Образувам 11 (единадесет) избирателни секции  на територията на община Ковачевци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на                    27  октомври 2019г.

 

2. Утвърждавам  тяхната номерация и адрес, както следва:

 

№ на избирателна секция

Населено място/обхват

Място на гласуване

142200001

с. Косача и с.Слатино

Сградата на  Кметско наместничество- село Косача

142200002

с. Светля

Сградата на Кметско наместничество- село Светля

142200003

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методиий”, село Сирищник

142200004

с. Ковачевци

Сградата на                  Дом- паметник “Георги Димитров”, село Ковачевци

142200005

с. Ракиловци

Сградата на Кметско наместничество- село Ракиловци

142200006

с. Лобош

Сградата на ДГ „Радост“- село Лобош

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ              „Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

142200008

с. Егълница

Сградата на  Кметство – село Егълница

142200009

с. Чепино

Сградата на Кметско наместничество – село Чепино

142200010

Социални услуги –резидентен тип- Община Ковачевци

Център за настаняване от семеен тип за  пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД)  № 1 и № 2, с общ капацитет 25 лица, намиращ се в село Сирищник

Сградата на ЦНСТПЛД

142200011

Подвижна избирателна

 секция

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с физически   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

 

Заповедта, да се сведе до знанието на екипа по организационно-техническата подготовка, за произвеждане на изборите  за  общински съветници и за кметове, за сведение и изпълнение  и да се обяви публично.

Копия от нея да се предоставят на ТЗ “ГРАО” Перник, Областен  управител на област с административен център гр. Перник, ОИК-Ковачевци и общинските ръководства на политическите партии и коалиции.

Заповедта подлежи на обжалване в тридневен срок от  обявяването й пред Областния  управител на област с административен център гр. Перник, съгласно чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на Община Ковачевци.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци

 

SKM_C25819090410360

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА  НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА, ВМРО“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ОТНОСНО:  провеждане на консултации  за  определяне състава на  Общинска избирателна комисия – Ковачевци за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 75, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 19  август (понеделник) 2019г. от 10,30 часа  в  сградата на Общинска администрация – Ковачевци,  на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК), за подготовка и произвеждане изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ОИК, са подробно описани в Решение № 600 – МИ от   09.08.2019г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При провеждане на консултациите,партиите и коалициите от партии, представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

Съгласно  Хронограмата  на ЦИК  относно организационно-техническата подготовка на изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., предложенията  за  поименен състав и непълнотите по  документите  на  предложените вече от вас членове за ОИК,  при спазване  на квоти и длъжности  от проведените консултации, следва  да  се  отстранят своевременно и окончателното им  предаване  в общината да стане до 10,00ч. на 21.08.2019г.

Предварителната подготовка и представянето на необходимите документи за участие в консултациите и за назначаване членовете на ОИК са от първостепенна важност за успешното им финализиране и са неразделна част от протокола и предложението на Кмета на общината за назначаване на ОИК от  Централната  избирателна комисия.

Поканата ще бъде качена на официалния сайт на Община Ковачевци www.kovachevtsi.com и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

 

 

С уважение,

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

 

 

 

 

                 ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

              ОБЛАСТ ПЕРНИК

    с.Ковачевци 2450; тел.: 0889 99 59 54

                  www.kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg