Местни избори 2019 г. »

 

З А П О В Е Д

 

№ РД290/10.09.2019г.

с. Ковачевци

 

На основание  на чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 41, ал. 3  от Изборния кодекс,  във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 2  и  чл.42, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и т. 15 Решение № 633-МИ от 20.08.2019г. на ЦИК, по повод  произвеждането на   изборите за общински съветници и  за кметове  

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям следните места в община Ковачевци, на които да се поставят и обявяват  предварителните избирателните списъци, включително част І  и част ІІ,

при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметовена  27.10.2019г.:

 

 

№ на избирателна секция

 

 

Населено място

 

Място на гласуване

 

Място за  обявяване на избирателните списъци

 

 

 

142200001

 

 

с. Косача и село Слатино

 

Сградата на  Кметско наместничество – село Косача

 

В сградата на Кметското наместничество,   на видно място

 

 

 

142200002

 

 

с. Светля

 

Сградата на Кметско наместничество – село Светля

 

 

В сградата на Кметското наместничество,  на видно място

 

 

142200003

 

с. Сирищник

 

Сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

В сградата на Кметство  Сирищник,  на видно място

 

 

142200004

 

 

с. Ковачевци

 

 

Сградата на културен дом

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сграда на Община Ковачевци

 

 

 

142200005

 

 

с. Ракиловци

 

Сградата на Кметско наместничество- село Ракиловци

 

 

В сградата на Кметското наместничество,  на видно място

 

 

 

142200006

 

 

с. Лобош

 

Сградата на ДГ                    „ Радост“- село  Лобош

 

В сградата на Кметство – село Лобош,  на видно място

 

 

 

142200007

 

 

с. Калище

 

Сградата на ОУ             „ Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

 

 

В сградата на Кметство – село Калище,  на видно място

 

 

 

142200008

 

 

с. Егълница

 

Сградата на Кметство – село Егълница

 

 

В сградата на  Кметство- село Егълница,  на видно място

 

 

142200009

 

 

с. Чепино

 

Сградата на Кметско  наместничество – село  Чепино

 

 

В сградата на Кметското наместничество,   на видно място

 

142200010

с. Сирищник

Социални услуги-резидентен тип- Община Ковачевци Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД)  № 1 и № 2, с общ капацитет 25 лица, намиращ се в

с. Сирищник

На информационно табло в сградата на ЦНСТПЛД

142200011

Подвижна избирателна  секция

 

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сграда на Община Ковачевци

Предварително записани избиратели от общината,  с физически   увреждания ,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК  (над 10 записани)

2.Предварителните избирателни списъци част І, да бъдат разлепени на обявените места, по начин достъпен за населението в срок не по-късно от 16 септември 2019 година, съгласно чл. 41, ал. 1 от Изборния кодекс, както и да се публикуват на интернет страницата на Община Ковачевци,  в същия срок, съгласно чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс.

3. Част ІІ на избирателните списъци, да бъдат разлепени на обявените места, по начин достъпен за населението в срок не по-късно от 01 октомври 2019 година, съгласно чл. 41, ал. 2 от Изборния кодекс, както и да се публикуват на интернет страницата на Община Ковачевци,  в същия срок, съгласно чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс.   
4. Ръководителите на  учреждения, при поискване от служители на общинската администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, колони, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от страна на гражданите.

5. За периода до провеждане на изборите (27 октомври 2019г.) съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Ковачевци.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за  изпълнение и да се  изпрати на Областна администрация с административен център град Перник,  и на ОИК-  Ковачевци за сведение.

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци

 ЗАПОВЕД ОБЯВ. СПИСЪЦИ(2)