ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 1/2019 г. „Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ”

 

 

 

№ в АОП 9093404

docx_Obrazec_Obqava(2)

Указания и образци

Договор

Публикувано на 31.10.2019 г. : Информация за удължаване на срока за представяне на оферти

Информация за удължаване на срока

Протокол 1

Протокол 2

Доклад

Договор