ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 8/31.10.2019 г. : „Реконструкция на целодневна детска градина „Радост”, с.Лобош“, общ. Ковачевци“

№ в АОП 00841-2019-0008

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=942216&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=942217&mode=view

Документация и образци

КС

КСС

Техническа спецификация

Инвестиционен проект :

SKM_C25818051508080

SKM_C25818051508110

SKM_C25818051508140

SKM_C25818051508141

SKM_C25818051508160

SKM_C25818051508161

SKM_C25818051508180

SKM_C25818051508181

SKM_C25818051508190

SKM_C25818051508200

SKM_C25818051508210

SKM_C25818051508220

ilovepdf_jpg_to_pdf (1)

ilovepdf_jpg_to_pdf (3)

ilovepdf_jpg_to_pdf (4)

ilovepdf_jpg_to_pdf (5)

ilovepdf_jpg_to_pdf (6)

ilovepdf_jpg_to_pdf (7)

ilovepdf_jpg_to_pdf (8)

ilovepdf_jpg_to_pdf (9)

ilovepdf_jpg_to_pdf (10)

Публикувано на 08.01.2020 г. ПРОТОКОЛ № 1    От дейността на комисия назначена със Заповед № РД 378/10.12.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци на основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”,с. Лобош, община Ковачевци“

Протокол 1