ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 3/07.05.2020 г. „Доставка на употребяван автомобил за зимна поддръжка за нуждите на Община Ковачевци“

 

№ на процедурата в АОП 00841-2020-0003

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване  в АОП  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=975953&newver=2

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка в АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=975954&mode=view

Документация

Образци

Образец ЕЕДОП

Проект на договор ОК