ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 4/07.05.2020 г. „Доставка на употребявана метачна машина за нуждите на Община Ковачевци“

№ на процедурата в АОП 00841-2020-0004

Решение за откриване на процедура : Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка : Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Образци

Проект на договор

Публикувано на 07.05.2020 г. : Решение за поправка : http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=976024&mode=view

Решение и обявление за изменение : Решение и обявление за изменение