ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 5/11.05.2020 г. “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“.

№ на процедурата в АОП 00841-2020-0005

Решение за откриване Решение за откриване

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=976398&newver=2

Обявление за процедура Обявление за процедура

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=976390&mode=view

Документация

Образец 1 Опис на документите

Образец 2 ЕЕДОП

Образец 3 Декларация ЗИФО

Образец 4 Предложение за изпълнение

Образец 5 Декларация чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Образец 6 Ценово предложение

Образец 7 Списък строителство

Образец 8 Декларация чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Образец 9 Декларация чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Образец-6-а-КСС(1)

Приложение 2 Техническа спецификация

Приложение 3 Проект на договор

Приложение 4 ЛКГ

Приложение 5 Инвестиционен проект

01 02-chernobqlo 02-cvetno 03 04 02 (1)