ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 6/13.05.2020 г. „Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.“

№ на преписката в АОП 00841-2020-0006

Решение за откриване на процедура Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=976946&newver=2

Обявление за процедура Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=976951&mode=view

Документация

Образци

Проект на договор

КС

КСС