Обществен транспорт » Обществен транспорт 2020 година

За 2020 година на основание чл.20, ал.4, т.3  (директно възлагане) от Закона за обществените поръчки е  сключен договор за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от  областната транспортна схема, както следва : Договор № Д-126/14.10.2019 г. сключен между Община Ковачевци и „Ковачевци-2016″ ЕООД“, ЕИК  204384970 за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Ковачевци, включваща автобусни линии по направление „АГ Перник – АГ Ковачевци“.  Договорът е сключен за срок от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Максимално допустимата стойност на договора не може да надвишава сумата от средствата за субсидиране. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии 3 747  лв. и дофинансиране от Община Ковачевци в размер на 23 780 лв.