ЗА КОВАЧЕВЦИ » Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

 

img71FD(1)

 

 

 

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021 г.

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия
за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД…………/……………..2021г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41, ал. 1 и чл.42 ,ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение на Народното събрание от 02.09.2021, обн. ДВ бр.73 от 03.09.2021г. за насрочване на избори за Президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. и Указ №245 от 14.09.2021 г., обн.ДВ, бр.77/16.09.2021 г. за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. на президента на Република България,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям следните места в Община Ковачевци, на които да се поставят и обявят предварителните избирателни списъци, включително част І и част ІІ

 

№ на избирателна секция

Населено място/обхват

Място на гласуване

Място на обявяване на избирателните списъци

142200001

с. Косача и с. Слатино

Сградата на  Кметско наместничество- село Косача

В сградата на  Кметско наместничество- село Косача

142200002

с. Светля

Сградата на кметско наместничество- село Светля

В сградата на кметско наместничество- село Светля

142200003

с. Сирищник

Сградата на кметско наместничество- село Сирищник

В сградата на кметско наместничество- село Сирищник

142200004

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник “Георги Димитров”, село Ковачевци

 

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община Ковачевци

142200005

с. Ракиловци

Сградата на кметско наместничество- село Ракиловци

В сградата на кметско наместничество – село Ракиловци

142200006

с. Лобош

Сградата на кметство – село Лобош

В сградата на кметство –с. Лобош

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ              „Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

В сградата на Кметство- с. Калище

142200008

с. Егълница

Сградата на кметство – село Егълница

В сградата на кметство – с. Егълница

142200009

с. Чепино

Сградата на кметско наместничество – село Чепино

В сградата на кметско наместничество – с. Чепино

142200010

Социални услуги от резидентен тип- Община Ковачевци-ЦНСТПЛД-№1 и №2, с. Сирищник с общ Капацитет 25 лица

Сградата на ЦНСТПЛД, с. Сирищник

142200011

Подвижна избирателна

 секция

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с физически   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община Ковачевци

142200012

Подвижна избирателна

 секция за поставени под карантина

Предварително записани избиратели, поставени под карантина.

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община КовачевциСградата

 

2.Предварителните избирателни списъци да бъдат разлепени, на обявените места  в срок до 4 октомври 2021г., както и обявени на интернет страницата на Община Ковачевци в същия срок.

3. Ръководителите на учрежденията, при поискване от страна на служителите на общинска администрация да предоставят достъп до витрини, преградни стени и др. за поставяне на избирателните списъци.

4.За периода до провеждане на изборите 14 ноември 2021г., съхраняването и поддържането на списъците в изряден вид, възлагам на стопанисващите съответните обекти.

Копия от Заповедта да се предоставят на Областния управител на Област с административен център гр. Перник,  РИК – Перник.

Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на Община Ковачевци.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД…………/……………..2021г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41, ал. 1 и чл.42 ,ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение на Народното събрание от 02.09.2021, обн. ДВ бр.73 от 03.09.2021г. за насрочване на избори за Президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. и Указ №245 от 14.09.2021 г., обн.ДВ, бр.77/16.09.2021 г. за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. на президента на Република България,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям следните места в Община Ковачевци, на които да се поставят и обявят предварителните избирателни списъци, включително част І и част ІІ

 

№ на избирателна секция

Населено място/обхват

Място на гласуване

Място на обявяване на избирателните списъци

142200001

с. Косача и с. Слатино

Сградата на  Кметско наместничество- село Косача

В сградата на  Кметско наместничество- село Косача

142200002

с. Светля

Сградата на кметско наместничество- село Светля

В сградата на кметско наместничество- село Светля

142200003

с. Сирищник

Сградата на кметско наместничество- село Сирищник

В сградата на кметско наместничество- село Сирищник

142200004

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник “Георги Димитров”, село Ковачевци

 

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община Ковачевци

142200005

с. Ракиловци

Сградата на кметско наместничество- село Ракиловци

В сградата на кметско наместничество – село Ракиловци

142200006

с. Лобош

Сградата на кметство – село Лобош

В сградата на кметство –с. Лобош

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ              „Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

В сградата на Кметство- с. Калище

142200008

с. Егълница

Сградата на кметство – село Егълница

В сградата на кметство – с. Егълница

142200009

с. Чепино

Сградата на кметско наместничество – село Чепино

В сградата на кметско наместничество – с. Чепино

142200010

Социални услуги от резидентен тип- Община Ковачевци-ЦНСТПЛД-№1 и №2, с. Сирищник с общ Капацитет 25 лица

Сградата на ЦНСТПЛД, с. Сирищник

142200011

Подвижна избирателна

 секция

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с физически   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община Ковачевци

142200012

Подвижна избирателна

 секция за поставени под карантина

Предварително записани избиратели, поставени под карантина.

На прозореца на Пенсионерски клуб – Ковачевци, находящ се в административната сградата на Община КовачевциСградата

 

2.Предварителните избирателни списъци да бъдат разлепени, на обявените места  в срок до 4 октомври 2021г., както и обявени на интернет страницата на Община Ковачевци в същия срок.

3. Ръководителите на учрежденията, при поискване от страна на служителите на общинска администрация да предоставят достъп до витрини, преградни стени и др. за поставяне на избирателните списъци.

4.За периода до провеждане на изборите 14 ноември 2021г., съхраняването и поддържането на списъците в изряден вид, възлагам на стопанисващите съответните обекти.

Копия от Заповедта да се предоставят на Областния управител на Област с административен център гр. Перник,  РИК – Перник.

Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на Община Ковачевци.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци