Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. » Избирателни секции

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение на Народното събрание от 02.09.2021, обн. ДВ бр.73 от 03.09.2021г. за насрочване на избори за Президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. и Указ №245 от 14.09.2021 г., обн.ДВ, бр.77/16.09.2021 г. за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. на президента на Република България,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Образувам 12 (дванадесет) избирателни секции  на територията на община Ковачевци за изборите за Президент и вицепрезидент на Република България и изборите за Народно събрание  на 14 ноември 2021 г.,

2. Утвърждавам  тяхната номерация и адрес, както следва:

№ на избирателна секция

Населено място/обхват

Място на гласуване

142200001

с. Косача и с. Слатино

Сградата на  Кметско наместничество- село Косача

142200002

с. Светля

Сградата на кметско наместничество- село Светля

142200003

с. Сирищник

Сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, село Сирищник

142200004

с. Ковачевци

Сградата на Дом- паметник “Георги Димитров”, село Ковачевци

 

142200005

с. Ракиловци

Сградата на кметско наместничество- село Ракиловци

142200006

с. Лобош

Сградата на кметство – село Лобош

142200007

с. Калище

Сградата на ОУ              „Св.св.Кирил и Методий”- село Калище

142200008

с. Егълница

Сградата на кметство – село Егълница

142200009

с. Чепино

 

Сградата на кметско наместничество – село Чепино

142200010

Социални услуги от резидентен тип- Община Ковачевци-ЦНСТПЛД-№1 и №2, с. Сирищник с общ Капацитет 25 лица

Сградата на ЦНСТПЛД, с. Сирищник

142200011

Подвижна избирателна

 секция

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с физически   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

142200012

Подвижна избирателна

 секция за поставени под карантина

Предварително записани избиратели, поставени под карантина.

 

Заповедта, да се сведе до знанието на екипа по организационно – техническата   подготовка на Избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021 г., за сведение и изпълнение,  и да се обяви публично.

Копия от нея да се предоставят на ТЗ “ГРАО” Перник, Областния управител на Област с административен център гр. Перник,  РИК – Перник.

Заповедта подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на Област Перник, съгласно чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
Контрол по изпълнението възлагам на секретаря на Община Ковачевци.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община  Ковачевци