Проект "Реконструкция на ЦДГ с.Лобош" » Община Ковачевци стартира изпълнението на проект “ Реконструкция на целодневна детска градина с.Лобош, община Ковачевци”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Община Ковачевци стартира изпълнението на  проект “ Реконструкция на целодневна детска градина  с.Лобош, община Ковачевци”   № 14/07/2/0/00810,  предмет на   Договор № 14/07/2/0/00810 от 26.01.2018 г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка -7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода: 2014-2020г. съфинансирана от Европейския Зедеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци.

Главна цел на проекта е подобряване и реконструкция на съществуващата образователна инфраструктура.

Одобрената финансова помощ е в размер на 460 808, 29 лв.

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 26.01.2018 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 26.01.2021 г.

 

Дата : 31.01.2018 г.