ЗА КОВАЧЕВЦИ » Проект “Обучение на служителите в Община Ковачевци за по-добро административно обслужване”

Проект Обучение на служителите в Община ковачевци за по – добро административно обслужване

по Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

Договор № 13-22-85/02.06.2014г.

На 02.02.2015г.  приключи проект: “ Обучение на служителите в Община Квачевци за по – добро административно обслужване”

Като  бенефициент по проект Обучение на служителиет в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Общинска администрация Ковачевци, успешно приключи дейностите по проекта, насочени към повишаване на квалификацията и мотивацията на общинските служители.
В рамките на дейността служители на експертни позиции преминаха следните обучения:

•    Обучения по „Английски език”
•    Обучения по „Ключови компетентности”
•    Обучения по „Информационни технологии”
•    Обучения от каталога на ИПА

           За изпълнители на обученията бяха избрани фирми притежаващи дългогодишен опит в провеждането на подобен тип обучения.

Организираните обучения постигнаха заложените цели: да обучат служителите на ключови компетенции, които да повишат професионалните им качества и допринесат за ефективността при тяхната работа.

__презентация_опак- край__

____

На 28.01.2015г. (сряда) от 11:00 часа в зала на Община Ковачевци се проведе заключителната пресконференция за оповестяване на приключването на проект: “ Обучение на служителите в Община Квачевци за по – добро административно обслужване” Договор № 13-22-85/02.06.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В рамките на събитието бяха представени дейностите и постигнатите резултати, насочени към повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Ковачевци и подобряване на работата на служителите с цел функционирането на една по – ефективна администрация.

Участие в пресконференцията взеха официални лица, служители от общинска администрация, журналисти от регионални меди, както и заинтересовани граждани.

Заключение проект ОПАК – договор 13-22-85 от 02.06.2014г.______

 

        На 23 декември  2014г. приключи Дейност 2 „Обучение по английски език” , в което взеха участие 25 /двадесет и пет/ служители на Общинска администрация Ковачевци.

С това приключиха обученията по проект „Обучение на служителите в Община ковачевци за по – добро административно обслужване” по Оперативна програма „Административен капацитет”. Служителите получиха своите сертификати.

обучение английски заключение

 

=====================================

На 24 и 25 ноември 2014г. в Резиденция „Бояна”  гр. София се състоя третото и последно  обучение по Дейност 5 Обучение в ИПА – курс ЕБ – 5/2014 „Одит на изпълнението в дейността на надминистрацията”. В него участваха четирима служители от общинска администрация Ковачевци.

         С този модул приключиха обученията на  служителите на Община Ковачевци в Института по Публична Администрация.

         Служителите получиха своите сертификати.

Изпълнение на о-ние ЕБ5

——————————————————————–

На 06 октомври  2014г. приключи  обучение по Дейност 4: Обучение за компютърна грамотност разделено в три модула. Модул 1: „Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво начинаещи – 28 /двадесет и осем/ служители; Модул 2: „Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво напреднали – 28 /двадесет и осем / служители и Модул 3: „Обучение на тема „Електронни услуги за гражданите и бизнеса” – 28 /двадесет и осем служители на общинска администрация Ковачевци.

обучение компютри – заключение

———————————————

На 16.09.2014г. в Община Ковачевци бе проведена откриваща пресконференция на проект „Обучение на служителите в Община ковачевци за по – добро административно обслужване”. На прескоференцията присъстваха представители на различни медии, представители на бизнеса и граждани на Община Ковачевци.

пресконференция

==========================================================

На 12,13 и 14 септември  2014г. се състояха  обучения  по Дейност 3 Обучения по ключови компетентности Модул 1: „Умения за управление на стреса и управление на времето”, в което взеха участие 22 /двдадесет и двама / служители от общинска администрация Ковачевци и Модул 2: „Европейско гражданство и работа в интелектуална среда”, в което взеха участие  5 /пет/ служители от общинска администрация Ковачевци.

обучение умения за управление на стреса и управление на времето

—————————————————————-

Информация за  обучения :

На 25 август  2014г. започна обучение по Дейност 4: Обучение за компютърна грамотност разделено в три модула. Модул 1: „Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво начинаещи – 28 /двадесет и осем/ служители; Модул 2: „Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво напреднали – 28 /двадесет и осем / служители и Модул 3: „Обучение на тема „Електронни услуги за гражданите и бизнеса” – 28 /двадесет и осем служители на общинска администрация Ковачевци.

обучение компютри

—————————————————

Информация за проведени трето и четвърто обучения :

На 15,16 и 17 август  2014г. се състояха  обучения  по Дейност 3 Обучения по ключови компетентности Модул 3: „Комуникативни и презентационни умения”, в което взеха участие 5 /пет/ служители от общинска администрация Ковачевци и Модул 4: „Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”, в което взеха участие  22 / двадесет и двама/ служители от общинска администрация Ковачевци.

Информация за обучения по дейност 3

——————————————————————————————————

На 02 август  2014г. започна обучение по Дейност 2: Обучение по  английски език на служителите в Община Ковачевци разделено в две нива в зависимост показани знания на входно ниво. В обучението ще вземат участие 25 /двадесет и пет/ служители на Община Ковачевци.

 обучение английски

_______________________________________________________

Информация за проведено второ обучение :

На 11 юли 2014г. в Учебен център на ИПА  гр. Банкя  се състоя второто обучение по Дейност 5 Обучение в ИПА – курс ПР-28/2013 „методи и техники за прозрачна администрация”. В него участваха 22 служители.

Разходите за това обучение са в размер на 2200,00 лева при планирани в бюджета на проекта 3 520,00 лева.

 

_________________________________________________________________________

Информация за проведено първо обучение :

На 10 и 11 юли 2014г. в Учебен център на ИПА  гр. София се състоя първото обучение по Дейност 5 Обучение в ИПА – курс ИТО-4/2013 „Административно обслужване”. В него участваха 4 общински служители.

Разходите за това обучение са в размер на 640,00 лева при планирани в бюджета на проекта 720,00 лева.

 

______________________________________________________

Презентация на проекта : презентация_опак

_______________________________________________________

Проект „Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, Договор: № 13-22-85/02.06.2014г.

Бенефициент: Община Ковачевци

На 02.06.2014г. Община Ковачевци подписа Договор № 13-22-85 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:

„Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

 

По Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2 „ Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия : BG051PO002/13/2.2-11

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

 (88 332, 41лева)

 (88 332,41лева)

100 (%)

 

 

Период за изпълнение 9  месеца (брой месеци)
Партньор(и) Не
Цели на проекта Обща цел Подобряване на административно обслужване в Община Ковачевци чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Специфични цели СЦ1 Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им

СЦ2 Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация чрез повишаване на мотивацията имЦелева(и) група(и)Служителите в Общинска администрация Ковачевци, кметовете и служителите на кметства и кметските наместници в Община КовачевциОчаквани резултатиПроведени обучения – 11бр., от които 3бр. към ИПА. Обучени 193 служители на община Ковачевци. Проведени обучения за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.Основни дейностиД1 Управление на проекта

Д2 Обучения по английски език

Д3 Обучение по ключови компетентности

Д4 Обучение по информационни технологии

Д5 Обучение по каталога на ИПА за 2013г.

Д6 Публичност

 На 18.06.2014 г. е изготвен и изпратен до УО на ОПАК График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Съгласно чл. 2. Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически доклади т.2.1. от Общите условия към Договор № 13-22-85 от 02.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, в срок от 10 работни дни от подписване на договора, бенефициентът е длъжен да изготви и изпрати График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта.

На 18.06.2014 г. е изготвено и изпратено Искане за плащане № 1 – авансово в размер на 17 666,48 лв., представляващи максимално допустимата сума за авансово плащане.

Съгласно чл. 14 Плащания и верификация т. 14.1. от Общите условия към Договор  № 13-22-85 от 02.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Управляващият орган извършва авансово плащане до 20% от стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ.

Информация