ЗА КОВАЧЕВЦИ » „Проект „Компетентност и ефективност“ – обучение на служителите в Община Ковачевци“ – финансиран по ОПАК

Община Ковачевци втори проект по ОПАК

На 07.05.2015 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в зала на общинска администрация Ковачевци се проведе пресконференция за приключването на проект „Комепетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

Пресконференцията бе открита от г-н Васил Станимиров – кмет на Община Ковачевци. Участие в събитието взеха екипът по управление на проекта, които подробно изложиха постигнатите цели, дейности и бюджет. На пресконференцията присъстваха и представители на Общинска администрация Ковачевци, жители на село Ковачевци, представители на фирми изпълнители на дейностите и местни медии.

Проектът е на стойност 68 551,50 лева. Периодът на изпълнение на проекта бе 9 месеца (в срок до 11.05.2015 г.).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

———————————————————————————————————————

ПОКАНА
за

Заключителна пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Ковачевци Ви кани на пресконференция за приключването  на дейностите по проект „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци”, договор № М 13-22-53/11.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъдат представени постигнатите цели на проекта.

Пресконференцията ще се състои на 07.05.2015 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци.

Очакваме Ви!

——————————————————————————————

В периода 27-28 април 2015 г. в Резиденция „Бояна” гр. София се проведе обученияе на тема „Управление на знанието в администрацията” по проект „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци”, Договор № М 13-22-53/11.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на два дни. В обучението взеха участие общо 20 служители. След края на обучението всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

С това приключиха обученията в  ИПА по Договор М 13-22-53/11.08.2014г.

———————————————————————————–

От 22 до 24 април 2015 г. в Резиденция „Бояна” гр. София се проведе обученияе на тема ПП-1/2014     РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ по проект „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци”, Договор № М 13-22-53/11.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на три дни. В обучението взеха участие общо 7 служители. След края на обучението всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

———————————————————————————————————————–

От 16 до 18 април 2015 г. в село Рибарица се проведоха обучения на тема „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие” и „ Партньорства за местно развитие” Модул 1: „Международно сътрудничество за местно развитие” и Модул 2: „Работа с местните туристически предприемачи, за развитие на селски и алтернативен туризъм” по проект „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци”, Договор № М 13-22-53/11.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обученията се проведоха в рамките на три дни. В обученията взеха участие общо 20 служители. След края на обучението всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

С това приключиха и обученията от избрания външен изпълнител по реда на ЗОП.

——————————————————————————————————————-

От 02 до 04 април  2015 г. в х-л „АТА”, гр. Вършец се проведе обучение на тема „Техники за застъпничество и лобиране за общински интереси” по проект „Комепетентност и ефективност – обучения на служителите в Община Ковачевци”, Договор № М 13-22-53/11.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на три дни, участие в него взеха 15 служители на общинска администрация Ковачевци.

След проведеното обучение всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

Това е второто  обучение изпълнено от  „Обучения на външен изпълнител“

=====================================================================

Община Ковачевци стартира втори проект по ОПАК

На 11.03.2015 г. (събота) от 11:00 ч. в зала на общинска администрация Ковачевци се проведе пресконференция за стартирането на проект „Комепетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

Пресконференцията бе открита от г-н Васил Станимиров – кмет на Община Ковачевци. Участие в събитието взеха екипът по управление на проекта, които подробно изложиха целите, дейностите, бюджета и резултатите залегнали в проекта. На пресконференцията присъстваха и представители на Общинска администрация Ковачевци, жители на село Ковачевци и местни медии.

Проектът е на стойност 68 551,50 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 9 месеца (в срок до 11.05.2015 г.).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

———————————————————————————————————————————————————-

ПОКАНА
за

НАЧАЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Ковачевци Ви кани на пресконференция за обявяване стартирането на дейностите по проект „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковачевци”, договор № М 13-22-53/11.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъдат представени целите на проекта.

Пресконференцията ще се състои на 21.03.2015 г. (събота) от 11:00 часа в зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци.

Очакваме Ви!

=======================================================================

От 12 до 14 март 2015 г. в х-л „Орфей”, Пампорово се проведе обучение на тема „Кариерно развитие, чрез мотивация и оценка на персонала” по проект „Комепетентност и ефективност – обучения на служителите в Община Ковачевци”, Договор № М 13-22-53/11.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението се проведе в рамките на три дни, разделено на два модула – Модул 1 „ Изграждане и управление на комплексна система за мотивация” и Модул 2 „Планиране и управление на кариерата”   участие в него взеха 20 служители на общинска администрация Ковачевци.

След проведеното обучение всеки един от участниците в него получи сертификат за успешно преминато обучение.

С това обучение започна цикъла от „Обучения на външен изпълнител“

==============================================================================

На 10.03.2015г. в Резиденция „Бояна“ гр. София се състоя обучение по Дейност 3 „Концепция за комплексно административно обслужване“ УА-8 от каталога на ИПА за 2014г. В него взеха участие 8 /осем/ служители на Общинска администрация Ковачевци. Обучението бе с продължителност 1  /един/ ден.

==============================================================

На 10 декември  2014г. в Учебен център на ИПА в гр. София се състоя обучение по Дейност 3 „Концепция за комплексно административно обслужване“ УА-8. В него участваха 7 /седем/  служители от общинска администрация Ковачевци. Обучението бе с продължителност 1/един/ ден.

 ======================================================================================================

На 24 и 25 ноември 2014г. в Резиденция „Бояна”  гр. София се състоя   обучение по Дейност 5 Обучение в ИПА – курс ЕБ – 5/2014 „Одит на изпълнението в дейността на надминистрацията”. В него участваха десет  служители от общинска администрация Ковачевци.

         С тази дейност започва цикъл от четири обучения на служителите от Община Ковачевци, които ще се състоят в Института по Публична Администрация.

———————————————————————–

На 11.08.2014г. Община Ковачевци подписа Договор M13-22-53 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:

Компетентност и ефективност” – обучение на служителите в Община Ковачевци

 

По Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2 „ Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия : BG051PO002/13/2.2-14

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

           68 551, 50 лева)

68 551,50

100 (%)

 

 

Период за изпълнение 9  месеца (брой месеци)
Партньор(и) Не
Цели на проекта Обща цел Подобряване на административно обслужване в Община Ковачевци и на професионалната компетентност на служителите за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Специфични цели СЦ1 Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им

СЦ2 Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация чрез повишаване на мотивацията им.Целева(и) група(и)Служителите в Общинска администрация Ковачевци, кметовете и служителите на кметства и кметските наместници в Община КовачевциОчаквани резултатиПроведени обучения – 8бр., от които 4бр. към ИПА. Обучени 137 служители на община Ковачевци. Проведени обучения за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Подобрено административно обслужване в Община Ковачевци, повишена професионална компетентност и мотивация на служителите на общинската администрация.Основни дейностиД1 Организация, текущо управление и мониторинг на проекта;

Д2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване на изискванията на ЗОП;

Д3 Провеждане на обучение „Концепцията за комплексно административно обслужване”

Д4 Провеждане на обучение „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики”

Д5 Провеждане на обучение „ Одит на изпълнението в дейността на администрацията”

Д6 Провеждане на обучение „Управление на знанието в администрацията”

Д7 Провеждане на обучение „Кариерно развитие чрез мотивация и оценка на персонала”

Д8 Провеждане на обучение „Партньорства за местно развитие”

Д9 Провеждане на обучение „Привличане на инвестиции за устойчива развитие”

Д10 Провеждане на обучение за „Техники за застъпничество и лобиране за общински интереси”

Д11 Дейности за публичност и визуализация

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

На 21.08.2014г. е изготвен и изпратен до УО на ОПАК График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Съгласно чл. 2. Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически доклади т.2.1. от Общите условия към Договор № M 13-22-53 от 11.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, в срок от 10 работни дни от подписване на договора, бенефициентът е длъжен да изготви и изпрати График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта.

________________________________________________________________________________________________________________________

         На 21.08.2014 г. е изготвено и изпратено Искане за плащане № 1 – авансово в размер на 13 710,30 лв., представляващи максимално допустимата сума за авансово плащане.

Съгласно чл. 14 Плащания и верификация т. 14.1. от Общите условия към Договор  №  M 13-22-53 от 11.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Управляващият орган извършва авансово плащане до 20% от стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ.

 ————————————————

Презентация ОПАК 2