ЗА КОВАЧЕВЦИ » Природни ресурси

Релеф

- Релефът е полупланински и планински

- Равнинно-хълмистия комплекс обхваща долините на реките Струма, Светля и Косматица, около селата Калище, Лобош, Егълница и Ковачевци

-

Климат

- Климатът в най-ниските части на общината с надморска височина 700 м е умерено континентален, а във високите части на 1300 м е планински.

- Средно годишното количество на валежите е 450л/м2

- Температурите на въздуха над 10 0 С имат средна продължителност от 130-200 дни годишно.

- Средната продължителност на слънчевото греене надхвърля 1700 часа годишно.

- Продължителността на облачните дни варира от 8 до 14 на месец.

- Планинско-котловинния релеф оказва силно въздействие на разпределението на валежите и температурите на въздуха.

- Котловинния релеф обуславя характерните пролетни и ранни есенни слани.

-

Води

- Районът се отводнява от реките Светля, Струма и Косматица

- В района на общината се намира яз. “Пчелина” с V = 52 мл/м 3

-

Почви

- Част от планинските ридове са обезлесени и превърнати в пасища. Те носят общото наименование “Рудините”, които са изградени от триаски варовици, мергели, пясъчници и юрски Седименти. По долините на реките почвите са алувиално – ливадни, а по склоновете светлокафяви и сиви горски почви.

-

Полезни изкопаеми

- Има разкрития /но не разработени/ на бигор.

-

Растителност

- Размерът на залесената горска площ е над 250 хил.ха и представлява около 30 от общата площ на територията на община Ковачевци.

- Горската растителност в района е представена от почти всички видове широколистни дървета, букови гори, ясен, леска, благун, бял бор, космат бор, черен бор, цер, акация, зимен дъб, габър, смърч, дребна листна липа, върба и др.

-

Животински свят

- Бозайниците са над 20 вида : таралеж, сърна, дива котка, чакал, лисици, дива свиня

- Птиците са над 200 вида, основно горски и планински видове

- В язовира могат да се видят някои водолюбиви и водогазещи птици като чапли, патици

- В района има гнезда на скални орли, които обитават големи територии

- Други грабливи птици са обикновеният мишелов, сова, бухал

- Срещат се и много редки и защитени видове пойни птици, кълвач, гарван, въртошийка и други

-

Природни и културни забележителности

- Антични селища в селата Сирищник, Ракловци, Калище, Егълница и др. доказващи отминали древни култури – тракийска, римска, ранновизантийска

- Язовир “Пчелина” с добре организирана база за отдих и воден спорт / снимки /

- Национален детски екологичен комплекс / НДЕК /

- Хотелски комплекс с ресторант в с.Ковачевци

- Туристическа хижа “Джамен”

- Етнографски комплекс с.Лобош – килийно училище, параклис

- Скален параклис в близост до бреговата ивица на язовир “Пчелина”

- Етнографски център „Сурвакари“ с.Ковачевци

- Етнографски център за представяне на местното природно, културно и историческо наследство

- Екопътека „Поглед към девет планини“ с.Сирищник

- Парк Ковачевци

- Дом на културата с.Ковачевци