ЗА КОВАЧЕВЦИ » Здравеопазване и социална политика

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на общината се осъществява от двама лични лекари. На територията на общината съществуват две здравни служби в селата Калище и Ковачевци.

-

Социални услуги

Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални помощи и социални услуги. Видовете социални помощи, регламентирани със закона за социално подпомагане са: месечни, целеви и еднократни. С промените в закона се дава приоритет на развитието на услугите в общността. Социалните услуги предоставени в общността са: личен асистент, ДСП, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център за настаняване от семеен тип, защитени жилища и обществени трапезарии. На територията на община Ковачевци се извършват следните социални услуги, предоставени в общността:

Личен асистент – лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

Към общинска администрация Ковачевци има изградено звено за социални услуги – Домашен социален патронаж. В него са заети  13 човека, които обслужват 99 човека през  зимния период, а през летния сезон броят се увеличава до 130, тъй като разликата са възрастни които са прекарали зимата в градовете при близките си.

Същия обслужва средно 115 патронирани – възрастни, инвалиди, самотни – снабдява ги с храна и хляб, поддържа хигиената на обитаваното жилище и на обслужвания, оказва съдействие на патронираните лица при взаимодействието им с различни институции – заплащане на ток, телефон, закупуване на продукти от първа необходимост и др.

Социалните услуги,  извършвани от Домашния социален патронаж в Ковачевци, съгласно действащото законодателство са дейност на общините и се финансират изцяло от Общината. Те представляват първата голяма група. От месец ноември 2012 г. в с.Сирищник е  пуснат в експлоатация  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция.