ЗА КОВАЧЕВЦИ » Образование

Основно  училище

  • ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Адрес : с.Калище, община Ковачевци

Телефон : 07742/227

бюджет_2011г

Детска градина


  • Целодневна детска градина

Адрес : с.Лобош, община Ковачевци

 

Най-образованите жители на територията на областта са в  община Перник, където всеки шести (16.4%) е с висше образование, следвана от община Радомир (9.2%). Община Ковачевци се явява общината с най-неблагоприятна образователна структура

по отношение на дела на лицата с висше образование (4.7%).

Образователната структура на населението влияе неблагоприятно върху развитието на местния икономически потенциал, като ограничава възможностите за повишаване конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиционна привлекателност на общината. Това налага провеждането на целенасочена политика за развитие на човешкия капитал, като се акцентира върху придобиване на базови професионални умения, с което ще се допринесе за подобряване на образователната структура на населението, за неговата конкурентоспособност и адаптивност на пазара на труда.