Процедури » 1/2015 Публична покана с предмет : „„Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения” договор № М13-22-53/11.08.2014 г. „Компетентност и ефективнoст” – обучение на служителите в Община Ковачевци” – ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 21.01.2015 г. – № на преписката в АОП – 9038302

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038202

Публична покана

Документация

1 списък документи

2 Техническо предложение

3 Ценово предложение

4 Образец Списък услуги

5 Образец Списък лица

6 Образец на CV

7 Декларация за разположение и истинност на данните

8 Образец Декларация 47-9

9 Декларация срок на валидност

10 Декларация срок на изпълнение

11 Декларация за приемане на клаузите на договора

Променен договор – 21.01.2015 г. – 12-Договор

13 Административни сведения – обучение

14 оферта

15 Декларация условия на труд

16 Декларация по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2,ЕВРАТОМ

17 Декларация по чл.57 от Регламент ЕВРАТОМ

18 Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП

19 Декларация по чл.33 ал.4 ЗОП

20 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС

21 Декларации за участие на подизпълнител

http://mirogled.com/2015/01/21/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0/

Публикувано на 22.01.2015 г. – Разяснение по публичната покана – Разяснения

Публикувано на 26.01.2015 г. – Разяснение по публична покана – Разяснения2

Публикувано на 27.01.2015 г. – Разяснение по публична покана – Разяснения3

Протокол от работата на комисията – Протокол

Договор – Договор