Процедури » 4/2015 Публична покана с предмет “ Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с.Ковачевци, община Ковачевци“-ВЪЗЛОЖЕНА

Заповед

Публична покана

Документация

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040531

http://mirogled.com/2015/04/06/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/

Публикувано на 07.04.2015 г. -  Отговори на постъпили въпроси : Отговори 1       Документация и образци

Публикувано на 23.04.2015 г. – Заповед за изменение датата на отваряне на постъпилите оферти

Публикувано на 04.05.2015 г. – Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти – Протокол 1

Протокол2