Процедури » 5/2015 Публична покана с предмет : „Избор на изпълнител на СМР по проект на община Ковачевци 59/3/3221532 „Реконструкция на уличното осветление в община Ковачевци“-ВЪЗЛОЖЕНА

Документация     Публична покана

КСС_Егълница-1

КСС_Калище-1

КСС_Ковачевци-1

КСС_Косача-1

КСС_Лобош-1

КСС_Светля-1

КСС_Сирищник-1

Публикувана на страницата на АОП с № 9040995

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040995

Публикувано на 24.04.2015 г. – Отговор 1

Публикувано на 09.06.2015 г. – Протокол от заседания на комисията по разглеждане и оценка на оферти : Протокол

Договор

Извършено авансово плащане на 06.08.2015 г. – 24 788,00 лв.

Извършено инициирано плащане на 10.09.20515 г. – 37181,90 лв. без ДДС.