Процедури » 13/2015 Публична покана с предмет : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2015 г. – 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ-ВЪЗЛОЖЕНА

Публична покана

Заповед

Документация

Образци

КСС ОП 1   КСС ОП 2  КСС ОП 3  КСС ОП 4  КСС ОП 5  КСС ОП 6  КСС ОП 7

№ на публичната покана в АОП 9042239

Отговор на постъпило запитване :

До заинтересованите лица в публичната покана  :

Въпрос  1 : Във връзка с документация за участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет  «Извършване на строителни работи на общински обекти през 2015 г. – 7 обособени позиции» ,моля за Вашето разяснение относно Обособена позиция №2 Ремонт административна сграда – кметство Лобош, по КСС позиция №9. Въпросът ни е саморазливната замазка е 4 см както е посочено , или 4мм, тъй като разхода на замазката е 2 кг за 1мм на 1м2. При замазка от 4 см разхода отива на 80 кг за 1 м2. При направа ценообразуването и цялостното остойностяване на КСС  общата стойност отива  над предвидените 5000,02 лв.без ДДС за обекта.

Отговор 1 : Допусната е техническа грешка, да се чете 4 мм.

09.06.2015 г. Отговор на постъпило запитване :

До заинтересованите лица в публичната покана  :

Въпрос 1 : В обособена позиция № 6, позиции 2, 3 и 4 от количествената сметка включват ли материалът за възстановяване на настилките или настилката ще бъде пренаредена със стари павета и гранитни плочи.

Отговор 1 : В сметката не се включват нови материали – павета и гранитни плочи. Ще се използват съществуващите материали.

17/06/2015 г. – Протокол