Публични покани 2016 година » 5/2016 „Доставка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан и смазочни материали за нуждите на Община Ковачевци и второстепенните й разпоредители“

№ по публичната покана в регистъра на АОП 9051302

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051302

Заповед

Публична покана

Образци

Проект на договор

Съобщение