Открити процедури 2016 година » 2/2016 „Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска

Решение

Обявление

Документация и образци

КСС

№ на преписката в АОП 00841-2016-0002

Решение в АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720148&newver=2

Обявление в АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720150&newver=2

Отговори на постъпили въпроси към 04.04.2016 г.

Отговори 1

Протокол 1

Публикувано на 20.06.2016 г. :

Протокол 2

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки /отм./ Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет  „Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска”, открита с Решение № 2/17.03.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 23.06.2016 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

 

1. „Вера строй” ЕООД
2. „Пътстрой 92” АД
3. „Тони Тодоров” ООД
4. „Инфракорект строй” ЕООД
5. „Нивел строй” ЕООД
6. „Автомагистрали Хемус” АД

Отстранени участници : няма

Резултати от оценяване на офертите по показател Т – Техническа оценка

Участник

Оценка

  1. „Вера строй“ ЕООД
(12/12)х50= 50 точки
  1. „Пътстрой 92“ АД
(7/12)х50= 29.17 точки
  1. „Тони Тодоров“ ООД
(2/12)х50=  8.33 точки
  1. „Инфракорект строй“ ЕООД
(7/12)х50= 29.17 точки
  1. „Нивел строй“ ЕООД
(7/12)х50= 29.17 точки
  1. „Автомагистрали Хемус“ АД
(2/12)х50= 8.33 точки

От комисията

Публикувано на 24.06.2016 г.

Протокол 3 (2)

Решение за възлагане (2)

 Договор

Информация за сключен договор : Информация за сключен договор

Публикувано на 19.12.2016 г. : Информация за изпълнен договор