Публични покани 2016 година » 6/2016 „Доставка на твърдо гориво – въглища – за нуждите на Община Ковачевци и разпоредители с бюджет на територията на общината за отоплителен сезон 2016-2017 г.“-НЕ Е ПОДАДЕНА НИТО ЕДНА ОФЕРТА В ПРОЦЕДУРАТА

№ на публичната покана в АОП 9051510

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051510

Публична покана

Образци

КСС

Проект на договор

Съобщение