Открити процедури 2016 година » 3/2016 „Изработване на общ устройствен план на Община Ковачевци, включително екологична оценка и оценка за съвместимост“

№ на преписката в АОП :00841-2016-0003

Решение :

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=721615&newver=2

Обявление :

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=721617&newver=2

Решение

Обявление

Мотиви

Документация и образци

Задание

Графична част

Публикувано на 25.05.2016 г. – Протокол 1

Публикувано на 07.062016 г. – Протокол_2

Публикувано на 04.07.2016 г. – Протокол_3

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки /отм./ Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост”, открита с решение № 3/23.03.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 08.07.2016 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 Допуснати участници :

 

Участник

 

Оценка ТП = ТП1+ТП2+ТП3

 

1.”Фрибул” ООД ТП = 10+5+1=16 точки
2.”Стоарх” ЕООД ТП = 40+5+1=46 точки
3.”Архкон” ЕООД ТП = 40+5+1=46 точки
4.”Национален център за териториално развитие” ТП = 40+5+1=46 точки
5.ДЗЗД „Градско планиране” ТП = 40+5+1=46 точки
6.”Сървей груп” ЕООД ТП = 40+20+10= 70 точки

Отстранени участници : „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /отм. 2016/ ОТСТРАНЯВА от по-нататъшно разглеждане офертата на участника „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, тъй като участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Резултати от оценка на техническото предложение на участниците

 

Участник

 

Оценка ТП = ТП1+ТП2+ТП3

 

1.”Фрибул” ООД ТП = 10+5+1=16 точки
2.”Стоарх” ЕООД ТП = 40+5+1=46 точки
3.”Архкон” ЕООД ТП = 40+5+1=46 точки
4.”Национален център за териториално развитие” ТП = 40+5+1=46 точки
5.ДЗЗД „Градско планиране” ТП = 40+5+1=46 точки
6.”Сървей груп” ЕООД ТП = 40+20+10= 70 точки

От комисията

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публикувано на 11.07.2016 г. : Протокол 4

Публикувано на 02.08.2016 г. : Протокол 5

Публикувано на 02.08.2016 г. : Решение за определяне на изпълнител Решение за възлагане

Публикувано на 20.09.2016 г. : Договор

Публикувано на 11.05.2020 г. Обявление за приключване на договор