Публични покани 2016 година » 8/2016 „Доставка на хляб и хлебни продукти, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пресни и консервирани плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти за нуждите на звена към общината и разпоредители с бюджети – Домашен социален патронаж, Целодневна детска градина и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, по обособени позиции“

№ на публичната покана в регистъра на АОП 9015814

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051814

Документация и образци

Приложение № 1 към Ценова оферта

Публична покана

Заповед

Съобщение

Протокол