Открити процедури 2016 година » 5/2016 „Вертикална планировка кв.49, с.Ковачевци”

№ на преписката в АОП -00841-2016-0005

Решение за откриване на процедура :

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=725505&newver=2

Обявление :

Обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=725527&newver=2

Документация и образци

KСС

Отговори на поставени въпроси до 09.05.2016 г.

Дата на публикуване – 13.05.2016 г.Отговори 1

Дата на публикуване : 20.05.2016 г. – Протокол 1

Дата на публикуване : 15.06.2016 г. -Протокол № 2

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Дата на публикуване: 15.06.2016 г. – Съобщение за отваряне на ценови оферти

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки /отм./ Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет „Вертикална планировка кв.49 с.Ковачевци”, открита с Решение № 5/05.04.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 20.06.2016 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

 

1. „Фьоле груп” ООД
2. „Мея” ЕООД
3. „Тони Тодоров” ООД
4. „Нивел строй” ЕООД

 

            Отстранени участници : няма

Резултати от оценяване на офертите по показател Т – Техническа оценка

Участник

Оценка

  1. „Фьоле груп” ООД
(7/12)х50= 29,17 точки
  1. „Мея” ЕООД
(12/12)х50= 50 точки
  1. „Тони Тодоров” ООД
(2/12)х50=  8,33 точки
  1. „Нивел строй” ЕООД
(7/12)х50= 29,17точки

 

 

От комисията

Публикувано на 20.06.2016 г.

Протокол 3

Решение за възлагане

Договор

Информация за сключен договор

Публикувано на 19.12.2016 г. : Информация за изпълнен договор