Открити процедури 2016 година » 6/2016 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“ , проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проект „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“ – ПРЕКРАТЕНА

№ на преписката в АОП – 00841-2016-0006

Решение : Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=726924&newver=2

Обявление : Обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=726962&newver=2

Документация и образци

Дата на публикуване 25.05.2016 г. – Решение за прекратяване