Открити процедури 2016 година » 9/2016 „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и последващо изпълнение на авторски надзор за проекти – 5 ОП

Публикувано на 11.06.2016 г. :

Решение

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=739560&newver=2

Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739561&mode=view 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувано на 08.09.2016 г. : Протокол 1

                                                              Публикувано на 15.09.2016 г. : СЪОБЩЕНИЕ

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по открита  процедура с предмет : „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци, ще се проведе на 19.09.2016 г. в 08,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 От комисията

Публикувано на 19.09.2016 г. : Протокол 2  Протокол 3    Решение за избор

Публикувано но 20.09.2016 г. : Съобщения по чл.43, ал.4 от ЗОП  :

До

„Югстрой“ ООД

Уважаеми дами и господа,  

На дата 19.09.2016 г. Ви е изпратено Решение № 20/19.09.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №20/19.09.2016 г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009, се счита за надлежно връчено на „ЮГСТРОЙ” ООД, „Мея“ ЕООД и „Инфра-Гео-Проект“  считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 20.09.2016г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №20/19.09.2016 г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка.

С уважение,

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „Югстрой“ ООД : Съобщение до Югстрой ООД

ДО

„МЕЯ“ ЕООД

Уважаеми дами и господа,  

На дата 19.09.2016 г. Ви е изпратено Решение № 20/19.09.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №20/19.09.2016 г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009, се счита за надлежно връчено на „МЕЯ” ЕООД  считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 20.09.2016г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №20/19.09.2016 г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка.

С уважение,

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „Мея“ ЕООД : Съобщение до Мея ЕООД

ДО

„ИНФРА-ГЕО-ПРОЕКТ“

Уважаеми дами и господа,  

На дата 19.09.2016 г. Ви е изпратено Решение № 20/19.09.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №20/19.09.2016 г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Ковачевци за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 16/07.07.2016 г. и публикувана в РОП под уникален номер 00841-2016-0009, се счита за надлежно връчено на „ИНФРА-ГЕО-ПРОЕКТ“  считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 20.09.2016г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №20/19.09.2016 г. и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка.

 

 

 

С уважение,

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до „Инфра-Гео-Проект“ : Съобщение до Инфра-Гео-Проект

Публикувано на 25.10.2016 г. :

Договори по обособени позиции :

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Договор ОП 5

Обявление за възложена поръчка