Открити процедури 2016 година » 10/2016 г. „Зимна поддръжка на общинска пътна мрежа в Община Ковачевци – 2016 г.”

№ в АОП 00841-2016-0010

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=745712&newver=2

Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=745713&mode=view

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КСС (2)

Публикувано на 06.10.2016 г. : Протокол 1

Публикувано на 06.10.2016 г. :

СЪОБЩЕНИЕ


            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по открита  процедура с предмет : „Зимна поддръжка на общинска пътна мрежа в община Ковачевци”, открита с Решение № 18/22.08.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци, ще се проведе на 11.10.2016 г. в 11,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 От комисията

Публикувано на 11.10.2016 г. :  Протокол 2  Решение

 Публикувано на 09.11.2016 г.: Договор    Ценово предложение

Анекс 1

Анекс 2

Публикувано на 04.05.2017 г. Обявление за приключване на договор