ОБЯВИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП » 1/2016 „Доставка на употребяван багер – челен товарач за нуждите на Община Ковачевци”

Информация за публикувана обява – по чл.20, ал.3 от ЗОП

№ на обявата в АОП – 9058335

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058335

docx_Obrazec_Obqava(2)

Документация

Приложение 1

Приложение 1А -Декларация подизпълнител

Приложение 1Б -Декларация подизпълнители

Приложение 2А

Приложение 2В

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

списък на документите и информацията

Публикувано на 21.11.2016 г. :

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
№ на обявата в АОП 9058335