ОБЯВИ по ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП » 2/2017 г.„Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ”- ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 9062878

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062878

docx_Obrazec_Obqava(2)

Указания и образци

Публикувано на 18.04.2017 г. – Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

№ в АОП 9063423

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063423

Протокол 1

Публикувано на 04.05.2017 г. :  Протокол 2

Публикувано на 25.05.2017 г. : Протокол 3

Публикувано на 12.06.2017 г. : Договор 

Списък търговски обекти

Ценово предложение

Доклад