Без категория

петък, август 18th, 2023

Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия – Ковачевци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


сряда, ноември 3rd, 2021

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия
за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

С разпоредбите на чл. 28 ал. 3 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се въвежда възможността за подаване на заявления гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Чл. 28. (3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. В решението по ал. 2 се определят условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община или на безплатен телефонен номер, списък за гласуване и гласуване в изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка. Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят гласува, след като всички негови данни се впишат в допълнителната страница на списъка и след подаване на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Избори за народни представители и
избори за президент и вицепрезидент на 14 ноевмри 2021 г.

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021


Избори за Народно събрание 11 юли 2021

петък, май 28th, 2021

img3F6E

img58B1

imgA299

imgF551 (2)


Натура 2000

четвъртък, март 4th, 2021

петък, септември 25th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

35/24.09.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на имот с нов пл.номер 1 по кадастралния план на с.Сирищник,махала „Калайджийска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Павлинка Станкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Отчет месец ноември 2018 год.

петък, декември 21st, 2018

петък, юни 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

27/29.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на поземлен имот и сградите в него, находящи се в махала „Умище”, с.Сирищник, Община Ковачевци, с възложител: Георги Методиев Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


събота, септември 10th, 2016

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по открита  процедура с предмет : „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община  Ковачевци”;  проектно предложение: Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 15/05.07.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 14.09.2016 г. в 08,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

От комисията


сряда, април 15th, 2015

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  39 / 15.04.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен: План за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

            С Плана за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

 


понеделник, юли 21st, 2014

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Упражняване на строителен надзор по изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци”.

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на  Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9032105

Срок за получаване на оферти : до 16,30 ч. на 28.07.2014 г.

Срок на валидност на публичната покана : 28.07.2014 г.