Актуална тема

петък, юни 5th, 2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна  дирекция „Земеделие“ – Перник 

На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ и в изпълнение на изискванията, регламентирани в Наредба №8 121 з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121-3-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум на вредите последствията и щетите от тях.

Заповед РД- 166 от 29.05.2020 г.


сряда, юни 3rd, 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН“ 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Във връзка с изискванията на Наредба №8121 з- 968  о т 10 Декември 2014 г . За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, уведомяваме Ви че:

 

Чл.6 Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние,  по- малко от 50 метра до тях,  от настъпването на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на сърнищата.

Чл.10 Физически и юридически лица,  преминаващи покрай неожънати площи,  са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари .

Чл.16. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици,  широки не по-  малко от 6,  изпълнени чрез ожънване,  отстраняване на сламата и изораване.

(2) Пожарозащитните ивици по ал.1 се изпълняват и за отделяне на площите засети с житни култури,  от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др:

2.автомобилни пътища от републиканска и общинска пътна мрежа:

3.от огради на газоразпределителни и катодни станции,  кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,  петролопроводи, бензиностанции и други обекти.

 

Писмо


сряда, юни 3rd, 2020

                                         МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ             

             ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”ПЕРНИК     

  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РАДОМИР

гр. Радомир, ул. „Люлякова” № 3, тел. 0777-8-24-72

 

Рег.№7308р-753

02.06.2020г.

 

Във връзка с осигуряването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, на основание чл.125, ал.1  от Закона за МВР и в изпълнение изискванията на „Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи” на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

 

1. Да се проведе инструктаж по пожарна безопасност на всички участници в прибирането на реколтата и се изготви протокол.

 

2. Да се оборудва земеделската техника, фуражните площадки и складовете за зърно с технически изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. Същите се удостоверяват с протокол за техническото състояние издадено от лицензирани фирми.

 

3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници, съгласно чл. 12 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

4. Жътвата да започне с прожънване и изораване на противопожарни ивици с широчина най-малко 6 м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи и най-малко 10 м от оградите на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. По време на жътва в житни блокове с площ над 100 дка да се осигурява дежурство на  трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

 

 

Който не изпълни или наруши изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи, носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.

 

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН:

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2

ТАБЛИЦА

за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

 

Наименование

Искрогасител

за всяка

ауспухова

тръба*, бр.

Прахов пожарогасител

(6 кг)  или

с СО2 (5 кг), бр.

Пожарогасител

на водна основа

(9 л),

бр.

Лопата,

бр.

Вила,

бр.

Канджа,

бр.

Противопожарно

одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.

Тупалка,

бр.

Съд с 200 л

вода и с 2 бр.

кофи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зърнокомбайн

1

2

2 за пожари клас В

1

-

-

1

2

-

2

Трактор

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

Автомобил – товарен

1

1

-

-

-

-

-

2

-

4

Сламопреса

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Сламосъбирачки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

Семечистачни

машини

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

Ремарке

-

-

-

1

-

1

-

2

-

8

Временна площадка

 

за зарежд. на маш.

с ЛЗТ и ГТ (200 м2)

-

2 с клас на праха ВС

2 за пожари клас В

-

-

-

2 – тежък тип

-

1

 

 

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител.

 

 

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

 

 

Брошура горски пожари


петък, април 24th, 2020

На 22.04.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“. Обща стойност на проекта е 335 274.46 лв, от които БФП 330 374.46 лв. и собствен принос 4 900 лв. Период на изпълнение от 07.05.2020 г. до 07.01.2022 г.

Основните цели на проекта са:

 • Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води.
 • Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване. Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство.
 • Ограничаване изпускането на вредни емисии;
 • Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Предвидените дейности и очакваните резултати са:

Дейност 1 „Подготовка и изпълнение на проекта“

- Изготвен работен проект за техническа рекултивация на депото по реда на ЗУТ; – Издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; – Издаден доклад за оценка на съответствието; – Сключен договор и осъществен авторски надзор на проекта; – Сключен договор и осъществен строителен надзор на проекта.

Дейност 2 „Техническа рекултивация на депото“

Основен резултат от дейността ще бъде сключен договор с изпълнител и изпълнен проект за техническа рекултивация.  С предвидените рекултивационни мероприятия се цели укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост и максимално изолиране на отпадъците.  С изпълнението на дейността депото ще е рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще е напълно защитено от вредното влияние на водите, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Това от своя страна ще допринесе за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, защита на общественото здраве и безопасност и намаляване на неблагоприятните социално-икономически въздействия. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.

Дейност 3 „Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки“.

Сформиран екип за ефективно управление на проекта. Сключени законосъобразни договори с изпълнители на дейности по проекта. Сключен договор за подготовка на документация за СМР по реда, предвиден за възлагане на публично състезание в ЗОП,  както и разработване на останалите три договори, необходими за дейностите във връзка с проектното предложение. Подготвена документация за възлагане и провеждане на обществена поръчка за СМР по проекта. Подготвени договори с изпълнители на дейности по проекта. Изпълнени съгласно Единния Наръчник мерки за информация и комуникация.  Успешно изпълнен проект с постигнати заложените цели и резултати.

 

 


вторник, април 21st, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


четвъртък, април 9th, 2020

Във връзка с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че оферти  за  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще бъдат приемани до 17 ч. на 21 април 2020 г.  Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 22 април 2020 г. в Община Ковачевци при стриктно спазване на въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


четвъртък, ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки  по предоставения  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци, в Центъра за административно обслужване, както и на ел. адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта  на нормативния акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването му  в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение с мотивите за приемането му.

dokladna_promiana_NMD 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ 2020 (1)

Promiana_NMD 2020