Актуална тема

вторник, август 17th, 2021


сряда, март 17th, 2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ковачевци е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 18.03.2021 г. до 05.04.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината до 05.04.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК https://kovachevtsi.com/?page_id=16064

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ковачевци (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ковачевци е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ковачевци е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.04.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Ковачевци.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Ковачевци отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

Иво Симеонов

ВрИД Кмет на Община Ковачевци


понеделник, януари 18th, 2021

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.

Обсъждането ще са проведе на 27.01.2021г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2021г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ


петък, октомври 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД470 от 23.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4,  ал. 7 и ал. 9  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-611/23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор, във връзка  със зачестилите през последната седмица положителни проби на COVID-19 на територията на област Перник, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци  и за  спиране разпространението на вируса,  след взето  решение на Общинския кризисен щаб  –  Ковачевци от 23.10.2020г.  и по препоръки на Областния кризисен щаб от проведеното заседание на 22.10.2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ковачевци, считано от 00,00 ч. на  24 октомври 2020г. до 00,00 ч. на 07 ноември 2020г.:

1. Отменят се  всички  мероприятия с масов характер на открито и закрито;

2. Отменя се провеждането на организирани празнични събития на открито и закрито.

3. Отменя се провеждането на културни и развлекателни мероприятия, в т.ч., концерти и  сценични прояви;

4. Отменят се спортните прояви и състезания, вкл. футболни мачове от Регионални първенства и  от Държавното първенство по футбол за жени 2020/2021г.;

5. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото и музикалното изкуство на закрито;

6. Преустановяват се всички спортни тренировъчни занимания на закрито;

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да прилагат следните противоепидемични мерки:

  • организират дейността си, като осигуряват спазването на физическа дистанция между лицата  най- малко от 1,5 м.;
  • осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • организират контрол на входа на обекта за носенето на защитни маски за лице;
  • поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на съответния обект.

8. Присъствените учебни занятия в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” село Калище, се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката

9.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция  № 1 и № 2, село Сирищник.  Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

10.Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

11.Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълват декларация по образец, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител.

12. Обслужването на граждани и клиенти,да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

13.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

14.Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари  и търговски обекти, църкви и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

15. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключение от задължението по се допуска за: клиентите в местата за хранене и в питейните заведения и  децата до 6 годишна възраст.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

16. Срокът на действие на настоящата заповед, може да бъде променян  в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

17. Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД 445/14.10.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

Заповед


четвъртък, август 20th, 2020

На 04.08.2020 г. е подписан договор № Д-120/04.08.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци” във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0026-C01/22.04.2020 г., одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Стойността на договора е 282 187.81 лв. с вкл. ДДС, от които 274 400.81 лв. с вкл. ДДС  за технологичната рекултивация на депото и собствен принос 7 787 лв. с вкл. ДДС за биологична рекултивация. Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца. Предстои откриване на строителната площадка на 24.08.2020 г. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.


петък, юни 5th, 2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна  дирекция „Земеделие“ – Перник 

На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ и в изпълнение на изискванията, регламентирани в Наредба №8 121 з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121-3-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум на вредите последствията и щетите от тях.

Заповед РД- 166 от 29.05.2020 г.


сряда, юни 3rd, 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН“ 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Във връзка с изискванията на Наредба №8121 з- 968  о т 10 Декември 2014 г . За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, уведомяваме Ви че:

 

Чл.6 Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние,  по- малко от 50 метра до тях,  от настъпването на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на сърнищата.

Чл.10 Физически и юридически лица,  преминаващи покрай неожънати площи,  са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари .

Чл.16. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици,  широки не по-  малко от 6,  изпълнени чрез ожънване,  отстраняване на сламата и изораване.

(2) Пожарозащитните ивици по ал.1 се изпълняват и за отделяне на площите засети с житни култури,  от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др:

2.автомобилни пътища от републиканска и общинска пътна мрежа:

3.от огради на газоразпределителни и катодни станции,  кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,  петролопроводи, бензиностанции и други обекти.

 

Писмо


сряда, юни 3rd, 2020

                                         МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ             

             ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”ПЕРНИК     

  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РАДОМИР

гр. Радомир, ул. „Люлякова” № 3, тел. 0777-8-24-72

 

Рег.№7308р-753

02.06.2020г.

 

Във връзка с осигуряването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, на основание чл.125, ал.1  от Закона за МВР и в изпълнение изискванията на „Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи” на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

 

1. Да се проведе инструктаж по пожарна безопасност на всички участници в прибирането на реколтата и се изготви протокол.

 

2. Да се оборудва земеделската техника, фуражните площадки и складовете за зърно с технически изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. Същите се удостоверяват с протокол за техническото състояние издадено от лицензирани фирми.

 

3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници, съгласно чл. 12 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

4. Жътвата да започне с прожънване и изораване на противопожарни ивици с широчина най-малко 6 м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи и най-малко 10 м от оградите на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. По време на жътва в житни блокове с площ над 100 дка да се осигурява дежурство на  трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

 

 

Който не изпълни или наруши изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи, носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.

 

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН:

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2

ТАБЛИЦА

за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

 

Наименование

Искрогасител

за всяка

ауспухова

тръба*, бр.

Прахов пожарогасител

(6 кг)  или

с СО2 (5 кг), бр.

Пожарогасител

на водна основа

(9 л),

бр.

Лопата,

бр.

Вила,

бр.

Канджа,

бр.

Противопожарно

одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.

Тупалка,

бр.

Съд с 200 л

вода и с 2 бр.

кофи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зърнокомбайн

1

2

2 за пожари клас В

1

-

-

1

2

-

2

Трактор

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

Автомобил – товарен

1

1

-

-

-

-

-

2

-

4

Сламопреса

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Сламосъбирачки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

Семечистачни

машини

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

Ремарке

-

-

-

1

-

1

-

2

-

8

Временна площадка

 

за зарежд. на маш.

с ЛЗТ и ГТ (200 м2)

-

2 с клас на праха ВС

2 за пожари клас В

-

-

-

2 – тежък тип

-

1

 

 

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител.

 

 

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

 

 

Брошура горски пожари


петък, април 24th, 2020

На 22.04.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“. Обща стойност на проекта е 335 274.46 лв, от които БФП 330 374.46 лв. и собствен принос 4 900 лв. Период на изпълнение от 07.05.2020 г. до 07.01.2022 г.

Основните цели на проекта са:

  • Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води.
  • Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване. Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство.
  • Ограничаване изпускането на вредни емисии;
  • Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Предвидените дейности и очакваните резултати са:

Дейност 1 „Подготовка и изпълнение на проекта“

- Изготвен работен проект за техническа рекултивация на депото по реда на ЗУТ; – Издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; – Издаден доклад за оценка на съответствието; – Сключен договор и осъществен авторски надзор на проекта; – Сключен договор и осъществен строителен надзор на проекта.

Дейност 2 „Техническа рекултивация на депото“

Основен резултат от дейността ще бъде сключен договор с изпълнител и изпълнен проект за техническа рекултивация.  С предвидените рекултивационни мероприятия се цели укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост и максимално изолиране на отпадъците.  С изпълнението на дейността депото ще е рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще е напълно защитено от вредното влияние на водите, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Това от своя страна ще допринесе за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, защита на общественото здраве и безопасност и намаляване на неблагоприятните социално-икономически въздействия. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.

Дейност 3 „Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки“.

Сформиран екип за ефективно управление на проекта. Сключени законосъобразни договори с изпълнители на дейности по проекта. Сключен договор за подготовка на документация за СМР по реда, предвиден за възлагане на публично състезание в ЗОП,  както и разработване на останалите три договори, необходими за дейностите във връзка с проектното предложение. Подготвена документация за възлагане и провеждане на обществена поръчка за СМР по проекта. Подготвени договори с изпълнители на дейности по проекта. Изпълнени съгласно Единния Наръчник мерки за информация и комуникация.  Успешно изпълнен проект с постигнати заложените цели и резултати.

 

 


вторник, април 21st, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.