Актуална тема

сряда, юни 3rd, 2020

                                         МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ             

             ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”ПЕРНИК     

  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РАДОМИР

гр. Радомир, ул. „Люлякова” № 3, тел. 0777-8-24-72

 

Рег.№7308р-753

02.06.2020г.

 

Във връзка с осигуряването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, на основание чл.125, ал.1  от Закона за МВР и в изпълнение изискванията на „Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи” на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

 

1. Да се проведе инструктаж по пожарна безопасност на всички участници в прибирането на реколтата и се изготви протокол.

 

2. Да се оборудва земеделската техника, фуражните площадки и складовете за зърно с технически изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. Същите се удостоверяват с протокол за техническото състояние издадено от лицензирани фирми.

 

3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници, съгласно чл. 12 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

4. Жътвата да започне с прожънване и изораване на противопожарни ивици с широчина най-малко 6 м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи и най-малко 10 м от оградите на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. По време на жътва в житни блокове с площ над 100 дка да се осигурява дежурство на  трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

 

 

Който не изпълни или наруши изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи, носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.

 

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН:

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2

ТАБЛИЦА

за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

 

Наименование

Искрогасител

за всяка

ауспухова

тръба*, бр.

Прахов пожарогасител

(6 кг)  или

с СО2 (5 кг), бр.

Пожарогасител

на водна основа

(9 л),

бр.

Лопата,

бр.

Вила,

бр.

Канджа,

бр.

Противопожарно

одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.

Тупалка,

бр.

Съд с 200 л

вода и с 2 бр.

кофи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зърнокомбайн

1

2

2 за пожари клас В

1

-

-

1

2

-

2

Трактор

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

Автомобил – товарен

1

1

-

-

-

-

-

2

-

4

Сламопреса

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Сламосъбирачки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

Семечистачни

машини

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

Ремарке

-

-

-

1

-

1

-

2

-

8

Временна площадка

 

за зарежд. на маш.

с ЛЗТ и ГТ (200 м2)

-

2 с клас на праха ВС

2 за пожари клас В

-

-

-

2 – тежък тип

-

1

 

 

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител.

 

 

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

 

 

Брошура горски пожари


петък, април 24th, 2020

На 22.04.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“. Обща стойност на проекта е 335 274.46 лв, от които БФП 330 374.46 лв. и собствен принос 4 900 лв. Период на изпълнение от 07.05.2020 г. до 07.01.2022 г.

Основните цели на проекта са:

 • Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води.
 • Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване. Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство.
 • Ограничаване изпускането на вредни емисии;
 • Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Предвидените дейности и очакваните резултати са:

Дейност 1 „Подготовка и изпълнение на проекта“

- Изготвен работен проект за техническа рекултивация на депото по реда на ЗУТ; – Издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; – Издаден доклад за оценка на съответствието; – Сключен договор и осъществен авторски надзор на проекта; – Сключен договор и осъществен строителен надзор на проекта.

Дейност 2 „Техническа рекултивация на депото“

Основен резултат от дейността ще бъде сключен договор с изпълнител и изпълнен проект за техническа рекултивация.  С предвидените рекултивационни мероприятия се цели укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост и максимално изолиране на отпадъците.  С изпълнението на дейността депото ще е рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще е напълно защитено от вредното влияние на водите, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Това от своя страна ще допринесе за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, защита на общественото здраве и безопасност и намаляване на неблагоприятните социално-икономически въздействия. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.

Дейност 3 „Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки“.

Сформиран екип за ефективно управление на проекта. Сключени законосъобразни договори с изпълнители на дейности по проекта. Сключен договор за подготовка на документация за СМР по реда, предвиден за възлагане на публично състезание в ЗОП,  както и разработване на останалите три договори, необходими за дейностите във връзка с проектното предложение. Подготвена документация за възлагане и провеждане на обществена поръчка за СМР по проекта. Подготвени договори с изпълнители на дейности по проекта. Изпълнени съгласно Единния Наръчник мерки за информация и комуникация.  Успешно изпълнен проект с постигнати заложените цели и резултати.

 

 


вторник, април 21st, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


четвъртък, април 9th, 2020

Във връзка с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че оферти  за  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще бъдат приемани до 17 ч. на 21 април 2020 г.  Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 22 април 2020 г. в Община Ковачевци при стриктно спазване на въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 27-31.01.2020

петък, януари 24th, 2020

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 27-31.01.2020


четвъртък, ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки  по предоставения  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци, в Центъра за административно обслужване, както и на ел. адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта  на нормативния акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването му  в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение с мотивите за приемането му.

dokladna_promiana_NMD 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ 2020 (1)

Promiana_NMD 2020


вторник, ноември 26th, 2019

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – Кмет на Община Ковачевци

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

          

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Обосновка за конкретната необходимост от приемането на промяна в Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

Основание за предложените  промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г.

Към момента в Община  Ковачевци се акумулират приходи за такса битови отпадъци, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

Причини, които налагат приемането на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

Цел на Наредбата

 

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

 

За прилагането на измененията на наредбата не е  необходимо изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

Очаквани резултати                                                                                            Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

 

Очакваните резултати след изменение на   Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  в Община Ковачевци

ü  актуална нормативна база свързана с местните такси;

ü  да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.

ü  повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

Мотиви

 1. 1.      Правни основания:чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
  1. 2.      Фактически основания:

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020 година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

Приложение: Проект на решение

 

 

ВНАСЯ: (П)

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

 

ИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел:07727/20-05;факс07727/23-31;

Проект!

 

ПРОТОКОЛ №……..

 

Решение №…………

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци

 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.7  във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.8  и чл.9 от Закона за местните данъци и такси чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, след извършено поименно гласуване,  ОбС – Ковачевци  с ……….. гласа “За”, “Против” – ………., “Въздържал се” –  ……………

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето  и администрирането  на местни такси и цени на услуги в Община  Ковачевци считано от 01.01.2020г., както следва: 

 

§ 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ, както следва:  

            Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12. 00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –              5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила вт.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

2.На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община  Ковачевци.

 

3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Ковачевци.

 

 

 

Председател ОбС- Ковачевци:                                       

                                                      В.Тодоров

 dokladna_promiana _ NMT_2020

 

 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

ВНОСИТЕЛ: ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община   Ковачевци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица, да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на                                       е-mаil адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги   в Община Ковачевци, е изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План – сметка за 2020г. Към момента в Община   Ковачевци се акумулират приходи за ТБО, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

Във връзка с отчетеното увеличение на разходите, се предлагат и настоящите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги в Община Ковачевци  по отношение на размера на такса битови отпадъци, който следва да бъде актуализиран, за да могат разходите да се компенсират.

 

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

 • Актуализиране на план-сметката в съответствие с  очакваните разходи, свързани с битовите отпадъци и видовете услуги които общината предлага.
 • Увеличението на разходите за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2020г.
 • Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.
 • Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019 г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА

Целта на приемането на настоящите промени е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Освен това ще се постигне калкулиране на реалните разходи и оптимизиране на необходимите средства за осигуряване чистотата на населените места в  община Ковачевци.

Привеждане на план-сметката в съответствие с действащата нормативна уредба. С приемането на План-сметката се цели качествено изпълнение на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати след изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  в община Ковачевци  са:

 • актуална нормативна база свързана с местните такси;
 • да бъде отразено реалното разходване на средства при предоставяне на услуги от Община   Ковачевци.
 • повишаване приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга.

 

 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Практиката  в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между  закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби, както и с цел заплащане за реално извършена услуга.

 

МОТИВИ

 1. 1.      Правни основания: чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България, чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка  с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК.
 2. 2.      Фактически основания:

 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На местно ниво Общински съвет Ковачевци е приел в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги  в община Ковачевци, приета с Решение № 128 от 28.09.2012г.  от Протокол № 12 на Общински съвет – Ковачевци,  изм. и доп. с последвали решения на Общински съвет.

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме решение, с което считано от 01.01.2020година, да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  на услуги  в Община Ковачевци.

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО   НА МЕСТНИ  ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   В ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 

            § 1. В чл. 16, ал.  2, тестът  СЕ ИЗМЕНЯ,  както следва:

 Таксата за физически лица се определя в годишен размер 12.00 промила върху данъчната оценка на имота за дейностите, както следва /за всички населени места/:

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12. 00 промила върху данъчната оцeнка на имотите в т. ч.:

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –4. 00 промила.

 1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти, намиращи се извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имотите в т.ч.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

ü  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила.

 1. За собственици на имоти – незастроени – 8. 00 промила върху данъчната оценка на имота.

§ 2. в чл. 16,  ал. 3   Текстът се изменя, както следва:  Таксата за юридически лица –частни и държавни фими се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00 промила върху по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 1. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 промила върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 

§3. Чл. 17 , ал. 4, т. 1  и т. 2 се изменят, както следва:

1.За физически лица – 8.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

 

 

 

 

 

 


вторник, ноември 26th, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ

 

Община  Ковачевци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

 

 На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове,  чл.66 ал. 1 и ал. 2  и чл.69, ал.1, т.1 и т. 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка  с чл. 66, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси,  Община  КОВАЧЕВЦИ уведомява всички заинтересовани органи и организации, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 27.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация -  Ковачевци ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на община Ковачевци за 2020г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ),  Община Ковачевци предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно –  сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 248 696 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на  Община Ковачевци до Общинския съвет – Ковачевци, относно: приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес:  oba_kovachevtsi@abv.bg или в Общинска администрация –  Ковачевци, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ковачевци  на основание чл. 66, ал. 1, от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение.

UVEDOMLENIE