Актуална тема

вторник, ноември 26th, 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От: ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  – Кмет на Община  Ковачевци

 

ОТНОСНО: Одобряване и приемане на План –сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Общински съвет – Ковачевци е одобрил последната план- сметка за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците  и е определил такса битови отпадъци през декември 2015г.  През изминалите четири години размерът на таксата не е актуализиран, независимо от това, че разходите за извършваните услуги са се повишили.

От 01.03.2016г. отпадъците от територията на община Ковачевци се извозват на Регионалното депо за неопасни отпадъци в град Перник, което значително оскъпява услугата. За депониране и сепариране се плащат  съответно по 17,34 лева на тон депониран отпадък и по 26,50 лева  за преработка, сепарация на тон постъпил на депото, отпадък.

Отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка година се увеличават и за 2020г. ставата 95 лева за тон депониран отпадък.

В изпълнение на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и приемане на План – сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозване за 2020г.на територията на община Ковачевци,както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци.

Съгласно чл.8 от ЗМДТ, Общински съвет е органът, който определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигането на по голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

I.Правно  основание

Съгласно чл.62 от ЗМДТ, такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на депа или други съоръжения на битови отпадъци,както и за поддръжка чистота на териториите за обществено ползване в населените места от общината.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.66,ал.1 от ЗМДТ,предлагам на Вашето внимание за одобрение План – сметка за 2020г., включваща необходимите разходи за трите вида услуги- сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци,  транспортирането им  и обезвреждането им в  депо  за битови отпадъци и  поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

Дейностите по сметосъбиране и извозване,обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са регламентирани в глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси/ЗИДЗМДТ/ обнародван в ДВ бр.88/03.11.2017г., в чл.67,ал.8 се регламентират  видове основи, които Общинският съвет може да приеме за всяка една от дейностите по чл.62 от ЗИДЗМДТ,к оито да послужат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци,а приемането на видовете основи трябва да стане чрез изменение на наредбата по чл.9 от ЗМДТ.

Разпоредбата на чл.67 от ЗМДТ гласи,че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,определена от общински съвет,която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти ,тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Съгласно чл.67,ал.12 от приетия ЗИДЗМДТ, начинът на изчисляване на размера на такса битови отпадъци при прилагане на основите по чл.8 на чл.67 от ЗИДЗМДТ се определя с наредбата по чл.66,ал.3,т.1 от ЗИДЗМДТ,която следваше да бъде приета от Министерски съвет в срок до 31.03.2019г.,но с последните изменения отразени в ДВ брой 98 от 2018г. този срок е променен на 31.03.2021г.

В параграф 21 на приетия ЗИДЗМДТ обнародван в ДВ брой 88/3.11.2017г. се казва, че същият влиза в сила от 01.01.2020г., този срок е изменен на 01.01.2022г., промяната е обнародвана в ДВ брой 98/2018г.,параграф 39 т.23 буква”г” в предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение  на Закона за корпоративното походно облагане.

В тази връзка икономическата обосновка на план- сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.

В проекта на План – сметката, предложена за одобряване са включени необходимите разходи за:

 • Събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места,предназначени за обществено ползване.

Предложената на Вашето внимание план-сметка е съставена въз основа на следното:

Съгласно Чл.7. (1) от ЗМДТ,  Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

  Чл. 8. (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

Обосновка на разходите по видове дейности за формиране на план – сметката;

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ, да се включат в план – сметка за годината за всяка от услугите по чл.62 и по източници на финансиране.

Разделението по отделните видове разходи на План – сметката за 2020г. е,както следва:

1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за третирането им.

Извършването на дейностите по събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на община Ковачевци,  се осъществява от ОП ”БКС и ОИ” Ковачевци, съгласно график  и заповед на кмета на община Ковачевци за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране на територията на община Ковачевци за 2020г.,със следната техника:

-          Специализиран автомобил /сметосъбирач/,с вместимост 15  куб.м.- 1 бр.

-          Багер – 1 бр.

За тази дейност за 2020г. са планирани  127 346 лв. В тази сума са включени средствата за работни заплати,осигурителните  вноски  за сметка на работодателя,други плащания,средствата за работно облекло,както и всички разходи за издръжка на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депо  в Перник – материали, ремонти, такси, данъци, технически прегледи,външни услуги,наеми,гориво – смазочни материали.

2.Проучване, проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Основата,от която се определя размера на разходите на тази дейност,е количеството битови отпадъци за 2020г. и таксите които се заплащат за депонирането им както следва:

-          Прогнозираното количество битови отпадъци,  което да бъде събрано и извозено от територията на общината през 2020г. е в размер на 420 тона.Тази прогноза е на база количества от предходни  периоди за 2016г. –385,86 тона, за 2017г. –396,90 тона, 2018г.-394,68 тона,  до 31.10.2019г.- 394,04тона.

-          Такса за депониран 1 тон битов отпадък на Регионално депо в Перник е  – 17,34 лв.

-          Обезпечение по чл.60 от ЗУО,за 1 тон битов отпадък – 1,31 лв.

-          Отчисления по чл.64 от ЗУО,за 1 тон битов отпадък – 95 лв.,съгласно чл.20,ал.1,т.1 буква – „з”,от Наредба  №7/19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци/отчисленията съгласно тази наредба  по години са следните,за 2013г. – 15 лв., за 2014г. – 22 лв.,за 2015г. – 28лв.,за 2016г. – 36 лв.,за 2017г. – 40 лв., за 2018г. – 45 лв.,за 2019г. – 57 лв.,за 2020г. и всяка следваща по 95 лв.на тон.

Общо за тази дейност планираните средства за 2020г., са в размер на 71 650 лв.

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Дейностите свързани с почистване на терените за обществено ползване включват;

-          Измиване на уличните платна,площади,алеи,тротоари и други.

-          Метене ръчно на тротоарите и пешеходните зони.

-          Почистване от сняг на пешеходните зони и тротоарите.

-          Почистване на териториите за обществено ползване от замърсявания.

-          Събиране на листа през есенния период.

-          Почистване от пораснала растителност между тротоарни плочки и други.

-          Изсичане на храсти и друга растителност покрай тротоари и пешеходни зони.

-          Косене на зелените площи.

-          Поддръжка на цветните алеи.

ОП „БКС и ОИ” се грижи за дейностите по почистването на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, за което също се разходват немалко средства. Броят на  алеите за поддръжка  през 2020г. в община  Ковачевци се увеличи, следователно и разходите за почистването в тази дейност  ще нарастват.

Проблемите в областта на отпадъците с непрекъснатото възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища продължава да бъде факт, което е предпоставка за нарастване на бъдеще разходите по това перо.

Общо за тази дейност планираните средства за 2020г., са в размер на 49 700 лв.

Разчетите са направени на база изпълнението на дейността към 31.10.2019г., прогнозно изпълнение към 31.12.2019 г. и разчетени увеличения за дейността за 2020г., като МРЗ и всички др.  разходи.

Така формираните преки разходи по видове дейности за 2020г. възлизат на 248 696 лв.

Разчет за разходите:

До 31.10.2019г. за дейност „Чистота” са изразходени 167 000 лева, включващи и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.  Очакваните разходи  за дейността до края на годината  са  197 000  лева.

Разходите в план-сметката са посочени по отделни услуги, на база изготвени  калкулации от ОП „БКС и ОИ” и отчитайки следните фактори, които ще влияят  върху увеличение на разходите за 2020г.:

-          Увеличението на минималната работна заплата през 2020г. с 50 лева, спрямо тази през 2019г.

-          Увеличение в частта от разходи за извозване до Регионално депо – Перник – отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020г. се предвижда да бъдат 95,00 лева на 1 тон отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през 2019г. са били в размер на 57,00 лв.  Увеличението е драстично, но то е свързано с националното законодателство и не зависи по никакъв начин от нас. Това води до солидно натоварване на разходи за такса Битови отпадъци, което ще наложи да се увеличат на промилите за 2020 г. Размерът на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020г. са  в размер на общо 96,31 лева/ тон или с  38 лева  на тон увеличение спрямо 2019г.

-          Поради  влошено състояние на сметосъбирачния автомобил, който се ползва 10 години, достатъчно е амортизиран,  трудно се  намират резервни части и всичко това налага  да бъде сменен с нов,  за който трябва също да бъдат   включени разходи по закупуването му.

Предвидените разходи към план – сметка за 2020г. са сума от следните пера:

 1. Разходи за заплати,осигуровки и други плащания за персонала;
 2. Разходи за облекло;
 3. Разходи за резервни части,гуми,материали;
 4. Разходи за горива,консумативи,вода и електроенергия;
 5. Разходи за външни услуги,  сепариране и депониране на отпадъци;
 6. Разходи за текущи ремонти;
 7. Разходи за застраховки;
 8. Разходи за винетни такси и други;
 9. Разход за данък МПС;
 10. Разходи за основен ремонт на автомобили и придобиване на ДМА;
 11. Разходи за отчисления.

За нормалното функциониране на дейността е необходимо регулирано извършване на описаните по-горе разходи.Непостъпването в срок на приход от такса води до невъзможност за финансиране на разход, което в определени случаи затруднява функционирането й.

Очакваните приходи:     

Сегашните такси за битови отпадъци, които се заплащат, са абсолютно неадекватни спрямо разходите по тяхното извозване и депониране и е крайно наложително това да се промени.

Към  31.10.2019г.  са събрани средства в размер  на    113 251  лева от ТБО или имаме 58 %  събираемост  на такса битови отпадъци.

Очакваният приход за 2020г. е в размер на 170 261 лева, които представлява  около 68    % от планираните разходи в план- сметката за 2020г.

Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2018г. и 2019г., проекта на план- сметката за 2020г. и във връзка със законовото изискване  таксата да покрива разходите за предоставената услуга и осигуряване на необходимите средства за покриване на разходите за събиране на битовите отпадъци, транспортирането и обезвреждането  до депо в град Перник,  а също така и да осигури средства за почистване на улични платна, площади, алеи,  паркове и градинки  на територията на общината, предлагам да се промени размера на промилите и определя  такса за битови отпадъци  за 2020г. и цени и услуги за почистване на териториите за обществено ползване  в община Ковачевци, както следва:

Определя промил такса битов отпадък за община Ковачевци, както  следва:

1. За жилищни имоти, нежилищни и вилни имоти на физически лица, за всички населени места в община Ковачевци, намиращи се в границите н районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 12 ‰  върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:

- 4  ‰  за събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

2.  За жилищни имоти, нежилищни и вилни имоти на физически лица, за всички населени места в община Ковачевци, намиращи се  извън  границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 8 ‰  върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

3.За собственици на имоти – незастроени – 8 ‰   промила върху данъчната оценка на имота

- 4 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 4 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

4.Таксата за юридически лица –частни и държавни фирми се определя в  годишен размер върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ, както следва /за всички населени места/

4.1.      За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират в границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 14. 00  ‰   върху  по- високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение 2 от ЗМДТ

ü  за сметосъбиране и сметоизвозване – 4. 00 промила;

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5. 00 промила.

 

4.2. За частни и държавни фирми, чиито имоти се намират извън границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 10. 00 ‰  върху високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

ü  за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

ü  за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване –              5. 00 промила.

 

5.Физически и юридически лица- собственици или ползватели на имоти, подали декларация по образец, придружена от  удостоверения от В и К и ЧЕЗ, че ежемесечното потребление на ел.енергия не надвишава 1 kw и 0,1 куб.м. вода се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване,  като заплащат както следва:

За физически лица – 8.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 4. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 4.00 промила

2. За  юридически лица – 10.00 промила в т.ч.

- за поддържане на депата и обезвреждане на битовите отпадъци – 5. 00 промила;

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 5.0 промила.

 

Годишни цени за сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до  регионално депо  Перник и обезвреждане на битови отпадъци от населените места в община    Ковачевци, както следва:

*    1  брой кофа „Мева” с обем 0.11 куб.м.

-   24 пъти годишно  -           456,96 лв.

*    1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м :

- 24 пъти годишно    -           4571,04 лв.

При  така предложените промили за размера на таксата за битови отпадъци за Община  Ковачевци за 2020 година,  приходите от нея ще възлизат на 243 230 лв.

Мотивите относно  приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г.

Към предложената План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г., прилагам следните мотиви:

Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 66 от ЗМДТ, преди приемането на бюджета на следващата година, е необходимо да се установят средствата, необходими за извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждането на битовите отпадъци и поддържането на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

Към момента в Община   Ковачевци се акумулират приходи за ТБО, в размер                   по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота.

 

Увеличението на разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 г. се дължи на издръжката на Общинско предприятие „БКС и ОИ”, включваща издръжка, закупуване на нова техника, консумативи и ремонт на сега съществуващата такава.

Увеличаване на разходите за проучване, проектиране, експлоатация на депо през 2020 г. се дължи на размера на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който  нараства от 57лв. за всеки тон депониран отпадък през 2019 г. на 95 лв. за всеки тон депониран отпадък през 2020 г.

 

С настоящата План-сметка за дейност „Чистота“ са определени:

 • Разходите за  извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, обезвреждането на битови отпадъци и поддържането на териториите за обществено ползване в населените места в общината;
 • Основата за изчисляване на таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица;
 • Промяна на размера на промила за такса битови отпадъци за 2020 г.;
 • Актуализиране на План-сметката.

Съгласно чл. 8 от ЗМДТ, Общинският съвет е органът, който определя размера на таксите, при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на услугите и повишаване на качеството им и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Съгласно ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци да съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината. При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и сл. в раздела от ЗМДТ.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на дължимата от ползвателите такса се определя в левове, според генерираното от съответния ползвател количество на битовите отпадъци. А според ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата може да се определи пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

В Община Ковачевци методът за определяне на количеството отпадък към настоящия момент не може да се приложи на практика. Няма възможност да се измери количеството генериран отпадък от всяко лице. Не може да се приложи и метод за брой ползватели на услуга в даден момент, тъй като информацията за постоянен и настоящ адрес на физическите лица е динамична. По тази причина е прието изчисляване на таксата на база основа, определена от общинския съвет.

План-сметката за дейност „Чистота“ за 2020 г. е разработена на база досегашната основа, определена от Общинския съвет Ковачевци, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Ковачевци.

При изработване на План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Ковачевци за 2020 г., са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, проследимост, прозрачност, съгласуваност, пропорционалност, стабилност и устойчивост.

Цели, които се поставят:

 • Възстановяване разходите на общината по предоставяне на услугата;
 • Справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от Общината;
 • Постигане на балансираност между приходната и разходната част, свързани с чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Подобряване на организацията по събиране на отпадъците и тяхното транспортиране;

Финансови средства, необходими за изпълнението:

Изпълнението на дейностите, разписани в План-сметката ще бъде финансирано с приходи, събрани от внесена от задължителните лица такса битови отпадъци.

Очаквани резултати:

 • Увеличаване на количеството обезвреден чрез депониране отпадък, генериран в Община Ковачевци;
 • Повишаване на качеството на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, и обезвреждане на отпадъците, закриване на нерегламентиране сметища и поддържане на чистотата на обществените територии;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Средствата, необходими за изпълнението на предложената План-сметка за приходите и необходимите разходи на община  Ковачевци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020г. се осигуряват от целеви приходи от такса битови отпадъци.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Изготвената План-сметка за  2020 г. на Община Ковачевци е в съответствие с действащото национално законодателство, като не противоречи на актове от по-висока степен и на актове на Европейския съюз.

 

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по план- сметката  и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, с настоящия  проект на план- сметка  за 2020г.в едномесечен срок  се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие,  като дадат своите писмени предложения и възражения по същата.

Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал. 1 и  ал.3, т.2 и чл.67, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.8, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗМДТ, чл.16, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци, предлагам Общинският съвет – Ковачевци,  да одобри  и приеме  План –сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци, съгласно приложения проект на решение.

 

ВНАСЯ: (П)

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

 

 

 

Изготвили:

Милена Здравкова, Ива Борисова

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел:07727/20-05;факс07727/23-31;

Проект!

 

ПРОТОКОЛ №……..

 

Решение №…………

 

 

ОТНОСНО: Одобряване и приемане на План–сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал. 1 и  ал.3, т.2 и чл.67, ал.3 от ЗМДТ, във връзка с чл.8, ал.1, ал.2, ал.3 и  ал.4 от Закона за местните данъци и такси,  чл.16, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в община Ковачевци, след извършено поименно гласуване,  ОбС – Ковачевци  с ……….. гласа “За”, “Против” – ………., “Въздържал се” –  ……………

 

РЕШИ:

 

1. Одобрява и приема План – сметка за необходимите средства за дейност ”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено  ползване” за 2020г. и определяне размера на промилите за такса „Битови отпадъци” за 2020г. на територията на община Ковачевци, както следва:

1.1. Приема Размера на такса битови отпадъци на физически лица,  съгласно Приложение № 1;

1.2. Приема  Размера на такса битови отпадъци на  юридически лица,  съгласно Приложение № 2;

1.3. Приема справка за разходите  на ОП „БКС и ОИ“ за 2019г.,  съгласно Приложение № 3;

1.4. Приема план- сметка за необходимите разходи за дейностите  по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на територията на община Ковачевци през 2020г., съгласно Приложение № 4;

1.5. Приема цена на услуга за 2020 година  на съдове за битови отпадъци, съгласно Приложение № 5, всички неразделна част към настоящото решение.

2.Възлага на Кмета на Община Ковачевци да предприеме всички последващи правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

Председател ОбС- Ковачевци:                                       

                                                      В.Тодоров

dokladna_plan_smetka 2020

 

 

 


понеделник, ноември 25th, 2019

С Т Р А Т Е Г И Я

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

Стратегия 19-23g.


четвъртък, октомври 3rd, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 118 613 лева се прибавя сумата 33 815 лева и сумата става

152 428 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 176 868 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 223 868 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 100 лева се прибавят 800 лева и за оценки става 3 900 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 100 лв. се добавя 800 лв. и за обявления става        3 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 10 800 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

 

18. УПИ IX кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
19. УПИ X кв.3 с.Лобош с площ 630 кв.м.
20. УПИ XI кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
21. УПИ XII кв.3 с.Лобош с площ 780 кв.м.
22. УПИ XIII кв.3 с.Лобош с площ 730 кв.м.
23. УПИ XIV кв.3 с.Лобош с площ 680 кв.м.
24. УПИ XV кв.3 с.Лобош с площ 710 кв.м.
25. УПИ XVI кв.3 с.Лобош с площ 750 кв.м.

 


четвъртък, октомври 3rd, 2019

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на община Ковачевци.

На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник:

Община Ковачевци – с . Косача, с. Егълница и с. Ковачевци

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне по допълнително оповестен  график, който ще бъде наличен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация – Перник.


петък, август 16th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 16.08.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

На 16.09.2019г. в  залата на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

МОТИВИ:

 

1. Изменението е мотивирано и целта е, с промяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци, цитираните разпоредби да се приведат в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, а именно – Закона за управление на отпадъците.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Наредбата, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие  между Наредбата и Закона за управление на отпадъците, и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за управление на отпадъците.

4. Изменението на  Правилника  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

      Промяна в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци

 

I. Причини,  които  налагат  приемането  на  изменение  на Наредбата.

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община  Ковачевци

При изработването на  промените в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост:  Синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за управление на отпадъците.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Ковачевци за становища и предложения на заинтересованите лица.

Принцип на съгласуване: направено е съгласуване с юрисконсулта на община Ковачевци.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При изработването на Проекта за изменение  на Правилника е спазена разпоредбата на чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието.

II. Цел на изменението: Привеждане на  Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци,  в съответствие със  Закона за управление на отпадъците.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За прилагане на измененията  на Наредбата, не е необходимо разходване на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати: Очаквани резултати след приемане на измененията, са актуална нормативна база.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени в  Правилника, са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен както и с тези на европейското законодателство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

 

 

 

Институция:                                                     Нормативен акт:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                          

Ковачевци                                                       Наредба за управление на отпадъците на          територията на община Ковачевци

 


Дата: 29  ЮНИ  2018 г.

 

 

 

 

 

Контакт за въпроси: инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС

при Общински съвет- Ковачевци

 Телефон: 0887  21 05 20

 

І. Дефиниране на проблема:

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна.

С Наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община  Ковачевци.

При изработването на  промените в Наредбата, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и ДР

 

Нормите на чл. 23 ал.1, чл.32, ал.1 и чл. 38, ал.1 са в противоречие с действащото законодателство и по-специално със Закона за управление на отпадъците.

Нормите на чл.44 ал.2 т.1-4, чл.44 ал.3 и ал.4 от Наредбата са в противоречие с действащото законодателство и по-специално със Закона за управление на отпадъците и Закона за устройство на територията.

Нормите на чл.44 ал.5 и ал.6 от Наредбата са в противоречие с действащото законодателство и по-специално със Закона за управление на отпадъците.

Нормата на чл.67 от Наредбата е в противоречие с действащото законодателство и по-специално със Закона за управление на отпадъците.

 

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

Привеждане на  Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци,  в съответствие с действащото законодателство.

ІІІ.   Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, държавни органи, др.).

Преки заинтересовани страни

 1. Жителите на община Ковачевци.
 2. Администрация на Община Ковачевци и контролните й звена;

 

ІV.  Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и нерегулаторни    възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без намеса”.

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на Наредбата.

Вариантите са само два – Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на изменение в наредбата”. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант ще продължи да се наблюдава:

 • нерегламентирана дейност и незаконосъобразност

Вариант за действие 2 „Приемане на изменение в наредбата”:

При този вариант ще бъдат осигурени:

 • изпълнение на законоустановени задължения.

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност – и количествено) всички значими   потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:

-няма разходи

Вариант за действие 2 „Приемане изменение в наредбата”:

Разходите за заинтересованите страни са следните:

-няма разходи

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:

- ползи няма да настъпят

Вариант за действие 2 „Приемане на изменение в наредбата”:

- актуална нормативна база

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

VІІІ.   Административната тежест:

□    Ще се повиши

□   Ще се намали
 Х  Няма ефект

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта, което е част от предвиденото в  дейността на ангажираните  общински съветници и от правомощията на органите.

ІХ.  Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП

  Няма ефект

Проектът не засяга директно МСП.

Х.    Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

□ Да

Х Не

ХІ.  Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

 

Проектът на изменение в наредбата ще бъде публикуван в интернет страница на Община Ковачевци.

Ще бъдат поискани становища от преките заинтересовани страни.

Проектът на Наредбата е представен на част от заинтересованите страни.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Ковачевци

 

12. Подпис на отговорното лице:

 

Име и длъжност:

инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС при Общински съвет- Ковачевци

 

Дата: 29 юни 2018г.Подпис:/п/

ОДОБРЯВАМ: (п)

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОВАЧЕВЦИ

 


понеделник, август 12th, 2019

ДО

РЪКОВОДСТВАТА  НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА, ВМРО“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ОТНОСНО:  провеждане на консултации  за  определяне състава на  Общинска избирателна комисия – Ковачевци за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 75, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 19  август (понеделник) 2019г. от 10,30 часа  в  сградата на Общинска администрация – Ковачевци,  на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК), за подготовка и произвеждане изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ОИК, са подробно описани в Решение № 600 – МИ от   09.08.2019г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При провеждане на консултациите,партиите и коалициите от партии, представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

Съгласно  Хронограмата  на ЦИК  относно организационно-техническата подготовка на изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., предложенията  за  поименен състав и непълнотите по  документите  на  предложените вече от вас членове за ОИК,  при спазване  на квоти и длъжности  от проведените консултации, следва  да  се  отстранят своевременно и окончателното им  предаване  в общината да стане до 10,00ч. на 21.08.2019г.

Предварителната подготовка и представянето на необходимите документи за участие в консултациите и за назначаване членовете на ОИК са от първостепенна важност за успешното им финализиране и са неразделна част от протокола и предложението на Кмета на общината за назначаване на ОИК от  Централната  избирателна комисия.

Поканата ще бъде качена на официалния сайт на Община Ковачевци www.kovachevtsi.com и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

 

 

С уважение,

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци


сряда, юли 17th, 2019

ИНФОРМАЦИЯ

за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента  на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

-          с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

-          с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени

свине;

-          със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

-          с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА  ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

ВАЖНО Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
  • били в контакт със заразени домашни свине;
  • били в контакт с диви свине;
  • били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
  • участвали в ловни излети, дърводобрив и др.
  • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
  • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

понеделник, юли 15th, 2019

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

 

 

На 23 юли 2019 г., от 11:00 часа в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.

 

Поканени да вземат участие са представители на общински администрации, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

 

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.


петък, май 10th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.05.2019г. (сряда) от 10.00ч. в  заседателната зала на Общинска администрация Ковачевци, село Ковачевци ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК), във връзка с произвеждането  на  избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 26.05.2019г.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!


четвъртък, април 25th, 2019

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни от 01.05.2019 г. до 15.07.2019 г. в ливади подлежащи на коситба, собственост на физически и юридически лица на територията на община Ковачевци

Заповед № РД 124/17.04.2019 г.