Блог

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от ВАСИЛ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения

вторник, септември 2nd, 2014

 

 

 

 

 

 

 

докладна_наредба_спор._обекти

ПРОЕКТ_НАРЕДБА_ЗФВС


вторник, септември 2nd, 2014

Забранява се пашата на всички възприемчиви на болестта „Син език” преживни животни, отглеждани на територията на общината в часовете с активен летеж на куликоиди – от 19.00 ч. до 08.00 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, Регламент 1266/2007/ЕС, Раздел ІV от Наредба №19/14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта „Син език” по преживните животни,Заповед № РД 11-1054/16.07.2014 г. на Изпълнителният Директор на БАБХ, се забранява:

 

- Пашата на всички възприемчиви на болестта „Син език” преживни животни, отглеждани на територията на общината в часовете с активен летеж на куликоиди – от 19.00 ч. до 08.00 ч.;

- Забранява се събирането на пашуващи животни от различни стада;

- Забранява се нощуването на преживни животни на открито;

- Забранява се на собствениците на животновъдни обекти на територията на общината, в които се отглеждат ЕПЖ и ДПЖ да закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и без ветеринарномедицински свидетелства.

Собствениците на животновъдни обекти, да извършват периодична обработка на животните с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие- ЦИПЕРМЕТРИН И ПРОТЕЙД.

 

При съмнения за заболели преживни животни, собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Ковачевци, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, незабавно да информират кметския наместник на населеното място, както и Областна дирекция безопасност на храните – Перник на  GSM: 0882469740- д-р Ива Павлова;

Към момента на територията на Община Ковачевци  няма регистрирани случаи на болни животни. Вирусът се предава чрез ухапване на животните от инсекти /комари/. Заразата не се предава на човека, но месото от заразено с тази болест животно не трябва да се консумира.


петък, декември 13th, 2013

 

Проект:     Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство – ХЛЯБ

 

На 23 април т.г.  започна изпълнението на проекта с водещ партньор Община Ковачевци. Партньори са Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия
и Балканска агенция за устойчиво развитие България. Продължителността на дейностите е 12 месеца. Проектът предвижда принос към изпълнение на целите на програмата, чрез насърчаване на съвместни действия в подкрепа на трансграничното сътрудничество: културен обмен – групови обучения за приготвяне на хляб; събития за популяризирнае на културното наследство – Дни на хляба в България и Сърбия, насочени към подобряване на културните отношения между двете страни, насърчаване на обмена на опит, бъдещи общи дейности между младите хора и третата възраст; опазване и съвременно развитие на културните традиции – насърчаване на здравословен и устойчив начин на живот, създаване на културни мрежи за разпространение на информация и обучителни центрове за културен обмен – Хлебни къщи; изучаване на културно-историческото наследство в граничния район; популяризиране на културното наследство на региона – публикуване на Книжка за хляба; приобщаване на младите хора към местната култура чрез изкуство; създаване на положителна представа за културата и изкуството на съседната страна – модел на полезна и стабилна практика за сътрудничество; популяризиране на културния туристически продукт – изпичане на домашно приготвен хляб; създаване на информационна мрежа и стратегия за представяне на този продукт. Центровете ще насърчават социално-културното сътрудничество, а дейностите по проекта ще изграждат трансгранични мрежи, обучение по хлебопроизводство, художествени дейности, използване на е-ресурси, за повишаване на информираността на местните общности, за да се съобразяват с общите културни традиции в миналото и в днешно време; ще се подобри социално-културното и  устойчиво сътрудничество; подобряване на сближаването на населението, благосъстоянието и социалното включване чрез дейностите на културните центрове, събиране на местни рецепти за хляб, свързани с конкретни празници; обогатяване на туристическите продукти. Резултатите ще бъдат сближаване на хората от двете страни на границата чрез създаването на културни и социални връзки,  нови възможности за социално включване на младежта, жените, трета възраст, хора с увреждания; създадени и работещи две Хлебни къщи като културни центрове за обучение на целевата група, които обслужват цялата общност, както и изграждане в бъдеще на мрежа от Хлебни къщи в трансграничния регион, чрез включване на образователни институции, неправителствени организации и местни власти, разработване на Книжка за Хляба с културни традиции и рецепти за здравословен устойчив начин на живот; ресурсна платформа, свързана с европейското Движението на хляба; разработване на материали за обучение и методология на Хлебната къща;

Целеви групи са представители на общността - млади хора, студенти, жени, третата възраст, членове на неправителствени организации, работещи в областта на културата, представители на местните власти; читалища и библиотеки. 

На 16 и 17 декември в Хлебната къща в с.Лобош ще се проведе обучение по проекта, а на 18 декември – Ден на хляба.

 

Настоящата публикация е изготвена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за транс – гранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ковачевци и по никакъв начин не отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на програмата.

Информация за контакт : тел. : + 359 889 747579, 

e-mail – oba_kovachevtsi@abv.bg , 

 

 

 

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006

 


ПОКАНА

петък, декември 13th, 2013

 

Уважаеми жители и гости на община Ковачевци,Община Ковачевци и „НЧ Георги Димитров-1928” село Ковачевци организират Коледен концерт в салона на Дом паметника “Георги Димитров”,  на 19.12.2013г. от 11.00 часа.                                                                                                          

Празничната програма ще бъде представена от Гуна Иванова, Райко Кирилов, Бойка Дангова, Валерия Стоилкова, Надя Владимирова и участието на Танцова формация „Алгара” към Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България.


Село Сирищник било кадилак между Брезнишко и Знеполе

петък, август 14th, 2009

Сирищник е старо, средновековно селище.

Разположено е в тясната долинка на десния бряг на р.Светля. От двете страни на улицата, която води към планината са разположени много къщи на основното селище, а из Рудината има около 23 махали. В махала Кънчов дол, на около 3 км североизточно от селото е регистрирано антично селище. На площ от около 15 дка се намират археологически материали от селището. В махала Ушите се намират останки от късноантична и ранно средновековна крепост градище, принадлежаща към крепостната система по поречието на р.Светля. В местността Църковище при мах. Соколица има следи от стени, а са разкрити и монети от късноантично и ранносредновековно селище. Под градището в м.Ушите, се намират останките на средновековната църква “Св.Никола Летни” . В района на гробищата са руините на късносредновековната църква “Св.Петка”, действала до първата четвърт на ХІХ в. От нея днес е запазена само източната и страна. На границата със село Ковачевци има антична надгробна могила, която вероятно е принадлежала на обитателите на античната вила рустика в Ковачевци.

През ХVІІ в. Хаджи Калфа съобщава, че Сирищник е кадилак между Брезник и Знеполе, населен с български християни. След Освобождението големите преселнически размествания, които настъпват в процеса на придвижване на населението към освободените части на Княжество България, коренно променят състава на жителите на това село. Сред новодошлите има доста занаятчии. Оттук минават тогава и пътищата за трънските, кюстендилските и земенските села за София и поради тази причина Сирищник става естествено средище за търговия и развитие на различни занаяти. Възниква нова търговска улица, в която отварят врати магазини и работилници. Още се помни съществуването на 64 дюкяна, между които дърводелски, тенекеджийски и др. Край р.Светля тракали камъните на десетина караджейки воденици. Разкриват се и телеграфопощенска станция, клон на Българската земеделска банка, аптека, читалище и др. Всеки четвъртък в селото се провеждал пазар на добитък и манифактурни стоки, който се е посещавал масово от околните села.

По инициатива на местни жители през 1865 г. е открито килийно училище. Първоначално училището се е помествало в една сграда намираща се в близост до черквата. След Освобождението тази къща станала тясна и населението на селото със собствени средства изградило четири учебни стаи. През 1968 г. тази сграда е разрушена и на нейно място е построена сграда – общежитие. По инициатива на местните учители за първи път бил празнуван празникът на Кирил и Методий на 11 май 1901 г.


Източник: в-к Съперник