Новини

Община Ковачевци с нов сайт

понеделник, май 9th, 2022

Уважаеми посетители,

новият официален портал на Община Ковачевци, където ще се публикува актуалната информация за общината, е достъпен на www.kovachevtsi.bg


вторник, февруари 15th, 2022
Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Ковачевци и Община Перник.
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ- ПЕРНИК“ е независима, доброволна и основаваща се на принципите на равенството и взаимопомощта, представляваща публично-частно партньорство между местната власт, представителите на гражданското общество, бизнеса и жителите на Община Ковачевци –селата Ковачевци, Сирищник, Калище, Лобош, Егълница, Светля, Ракиловци, Косача, Чепино и Слатино
и Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници), град Батановци и селата Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Черна гора, Чуйпетльово, Ярджиловци, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Ковачевци и Перник и за насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване и прилагане на местни стратегии за развитие, както и нормативните актове свързани с прилагането на водено от общността местно развитие (ВОМР) и подхода Лидер
По този начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от „Програма за развитие на селските райони“ и Оперативните програми : „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предстои да бъде изготвена стратегия, която отговаря на потенциала и нуждите на региона. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ-а има възможност да получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство.
В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров, Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския сектор.
За председател на МИГ-а бе избран Стефан Кръстев.


понеделник, февруари 7th, 2022

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА 15 февруари 2022 г.

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОВАЧЕВЦИ И ПЕРНИК

 

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ И ОБЩИНА ПЕРНИК

канят жителите на

Община КОВАЧЕВЦИ – СЕЛАТА КОВАЧЕВЦИ, СИРИЩНИК, КАЛИЩЕ, ЛОБОШ, ЕГЪЛНИЦА, СВЕТЛЯ, РАКИЛОВЦИ, КОСАЧА, ЧЕПИНО И СЛАТИНО

и

жителите на  Община ПЕРНИК (с изключение на град ПЕРНИК – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – град БАТАНОВЦИ и селата БОГДАНОВ ДОЛ, БОСНЕК, ВИСКЯР, ВИТАНОВЦИ, ГОЛЕМО БУЧИНО, ДИВОТИНО, ДРАГИЧЕВО, ЗИДАРЦИ, КЛАДНИЦА, КРАЛЕВ ДОЛ, ЛЕСКОВЕЦ, ЛЮЛИН, МЕЩИЦА, ПЛАНИНИЦА, РАДУЙ, РАСНИК, РУДАРЦИ, СЕЛИЩЕН ДОЛ, СТУДЕНА, ЧЕРНА ГОРА, ЧУЙПЕТЛЬОВО, ЯРДЖИЛОВЦИ

 

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“. Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Ковачевци, Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопански сектор, действащи на обособената територия.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител.

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да представи следните документи:

 1. За физически лица:
 • ●       копие от лична карта;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 • за физическите лица – Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.
 • за физическите лица – Земеделски производители – анкетна карта;
 1. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:
 • копие от лична карта;
 • актуално състояние от Търговски регистър (неофициално);
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • Ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.
 1. За Община КОВАЧЕВЦИ и Община ПЕРНИК:
 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ  – ПЕРНИК“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11 :00 ч. в с.Ковачевци в сградата на Етнографски център с. Ковачевци

 

 


сряда, септември 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  2 798 лева и сумата става 100 046

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 124 486 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  171 486  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 19,20:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино
20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница

 


вторник, август 31st, 2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. и нейни приложения, Общинска администрация Ковачевци провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/VHgrJcHcDnPmiDAv6

в срок до 30.09.2021 г.:

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


сряда, юни 9th, 2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци

 

            Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети трябва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти (в сила от 22.05.2018 г., бр. 5 от 17.01.2020 г.), което налага приемане на изменение на съществуващата наредба, уреждаща въпросите от местно значение.
Мотиви за приемане на изменението на  наредбата и цели, които се поставят:
Проектът за изменение на  наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Общината, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.

Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемането на измененията се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на тази  Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван на сайта на Община Ковачевци,  заедно с мотивите  и предварителната оценка на въздействието, като е спазена процедурата по чл.26 от ЗНА.

 

С оглед на  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, , чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 и  чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Ковачевци да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ

 1.Общински съвет Ковачевци приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци както следва:

 

 

Изменя чл.6 като след редакцията придобива следния текст:

Изм.чл.6 Брой и вид на отглежданите животни в зависимост от зонирането:

/1/Зона І – идеален център –обхваща административния център и сградите около него в периметър от 25 метра – не се допуска отглеждането на всякакъв вид домашни животни

/2/Зона ІІ – разширен център -Разрешава се отглеждането в личните стопанства на физически лица за лични нужди следните домашни животни:

 1. Едри преживни животни – до 2 броя и техните приплоди до 1 година;
 2. Дребни преживни животни  – общо до 10 броя и приплодите от тях до 9 месечна възраст;
 3. Еднокопитни – 2 броя и приплодите им до 1 годишна възраст;
 4. Птици подрастващи или бройлери – до 100 броя;
 5. Птици възрастни ,независимо от вида им – 50 броя;
 6. Зайци – до 10 броя възрастни  и техните приплоди, но не повече от 100 бр. общо.;
 7. Свине за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези – до 3 броя;

 

В останалата си част Наредбата остава непроменена.

 

ВНАСЯ

Васил Станимиров

Кмет на  Община Ковачевци

 


сряда, март 17th, 2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ковачевци е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 18.03.2021 г. до 05.04.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината до 05.04.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК https://kovachevtsi.com/?page_id=16064

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ковачевци (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ковачевци е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ковачевци е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.04.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Ковачевци.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Ковачевци отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

Иво Симеонов

ВрИД Кмет на Община Ковачевци


Информация за кампания 2021

понеделник, януари 18th, 2021

Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 г.

SKM_C250i21011810560


понеделник, януари 18th, 2021

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.

Обсъждането ще са проведе на 27.01.2021г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2021г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ


петък, октомври 9th, 2020

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12 октомври – 16 октомври  2020 г,  включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Арзан:   Рангелова Махала

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор,  Трън  13 А

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Брусник:   Къща

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Гоз:   Мах.Логатор  ,  Местност Янкулица  ,    Къща, Мах. Доганджи

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Горни Романци

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Долни Романци:   Къща

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Завала

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Красава:   М. Мали Друм

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Озърновци

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.  По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Ярославци

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Бабица:   с. Бабица

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Брезник:   06286.502.39  ,  Александър Тинков  Изход За Трън,  Александър Филипов  32, 45, 25, 42,  42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15,  23, 21, 15,  Андрей Михайлов  109, 103, 101, 108, 75,  Велин Ваклинов  24, 25, 20а, 21, 22, 16, 18, 20, 23, 19,  Владо Захариев  2,  Генерал Владимир Заимов  8,  Георги Ив Бунджулов  73,  75,  101,  Георги Стефанов  26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5,  Гледан  5, 2, 6, 10, 4, 1,  Гоздовска  13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2,  14, 4, 20, 16,  Гоце Делчев  2, 4,  Гребен  1, 4, 2, 15, 28, 26, 30,  Елена Георгиева  68, 66, 70,  Еретин  ,  Забел  ,  Иван Тимофеев  15, 2, 11,  Иглика  8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, 30, 28, 32, 34, 30а,  Извън Регулацията  Навес,  Изгрев  1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19,  5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33,  Клисура  14,  Комсомолец  25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15,  Кривиколник  3, 1, 11, 7, 9, 13, 5,  Логатор  14, 4, 2, 20, 10, №6,  Любаш  8, 6, 10, 12, 7, 4,  Макаренко  14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6,  Могилица  13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12,  Неделко Савов  5, 14, 16, 13, 10, 14а, 8, 7, 2а, 12, 5а, 1, 9, 2, 17а, 4, 6, 11, 3, 17,  Некрит Кузманов  1, 3,  Нестор Петров  1, 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9,  16, 18, 14, 26, 15, 15а,  Октомври  3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14,  Петров Камък  4, 8,  Равна Шума  2,  Строител  3, 11а, 5, 13, 11, 1, 15, 17, 7,  Трън  3, 6,  Шипка  1,  Яне Сандански  7, 4, 5, 3, 2, 1, 6,  Яровец  12, 4, 10, 6, 8,    Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 12.10.2020 г.    /08:30 – 09:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Гоз:   П-Л Хіv-110,  Кв.13

На 12.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 13.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 14.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. / -  Гърло:   Общ.Брезник

На 12.10.2020 г.    /09:01 – 10:00 ч. ; 12:45 – 13:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:00 – 10:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /15:00 – 16:30 ч. / -  Конска

На 12.10.2020 г.    /09:01 – 16:30 ч. /   На 14.10.2020 г.    /09:01 – 16:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:01 – 16:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /09:01 – 16:30 ч. / -  Долна Секирна

На 13.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. / -  Сопица

На 13.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 14.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. / -  Велковци,  Общ. Брезник

Община Земен

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Блатешница:   МТП Ткзс  ,  П-Л XVII,  Пл.N 48,  Кв.9  ,  УПИ ХVІІ Кв.6

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Враня Стена:   Здравец  104,  Младен Стоянов  11,    104

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Горна Глоговица:   МТП Банков Рид

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Дивля:   Александър Стамболийски  5, 4, 14, 12, 8, 3, 16, 10, 6, 1,  Братя Миладинови  14, 38, 62, 34, 4, 58, 10, 52, 36, 32, 56, 46, 18, 54, 16, 12, 42, 44, 30, 2, 40, 6, 60, 28,  Васил Левски  16, 34, 22, 13, 23 А, 20, 31, 41а, 40, 1, 39, 30, 32, 8, 18, 25, 38, 28, 37, 21, 33, 6, 35, 41, 4, 5,  Владимир Димитров-Майстора  1, 20, 7а, 22, 14, 8, 9, 16, 15, 10а, 17, 13 А, 3, 10, 5, 4, 13, 12, 19,  Гео Милев  6, 4, 2,  Георги Бенковски  4, 13, 5,  Гоце Делчев  7, 1, 3, 9, 5,  Д-Р г.   М.Димитров  3, 2, 1, 6, 4,  Д-Р Петър Берон  4, 2,  Димитър Благоев  1, 9, 3, 7, 11, 15, 17, 12, 19, 5, 1,  Димчо Дебелянов  6, 9, 2, 13, 8а, 10, 4, 8, 12, 6,  Елин Пелин  2, 4,  Захари Стоянов  24, 16, 18, 12, 9, 11, 14, 20, 13, 3, 1, 2,  Иван Вазов  3, 1, 25, 9, 22, 14, 37, 43, 25, 31, 15, 33, 28, 30, 16, 26, 36, 32а, 38, 12, 41, 32, 10, 35, 40, 19, 24, 18, 20, 21, 34,  Йордан Йовков  3, 9, 5, 7,  Крайречна  18, 9, 18,  Мах.Бежанска  5, 8, 6, 4, 3, 1, 2, 7,  Мах.Бонева  ,  Мах.Валявичарска  4, 5, 8, 7, 3,  Мах.Войнова  1, 5, 2, 7, 13, 3, 10, 11, 8, 6, 12,  Мах.Гогева  ,  Мах.Джоманова  ,  Мах.Дубрава  ,  Мах.Дульова  1, 2, 3,  Мах.Жъкова  2, 3, 1,  Мах.Заякова  6, 5, 3, 4, 1, 2,  Мах.Ильова  8, 3, 2, 10, 4, 7, 6, 9, 5,  Мах.Костадинова  3,  Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Кушлина  ,  Мах.Кушова  4,  Мах.Милкова  1, 2,  Мах.Милошова  574, 7, 1,  Мах.Никова  4,  Мах.Панчова  2,  Мах.Паунова  4, 2, 6, 5, 7,  Мах.Пезулярска  11, 6, 8, 5, 9, 4,  Мах.Пешова  7, 4, 8, 1, 5, 6, 3,  Мах.Преслъп  ,  Мах.Славкова  16, 4, 3, 2, 14, 1, 17, Къща, 11, 13, 9,  Мах.Тумба  1,  Мах.Ушанова  ,  Мах.Фильова  ,  Мах.Чавкова  4,  Мах.Шумкова  3, 4, 1, 2,  Никола Вапцаров  8, 2, 5, 1, 4, 24, 6, 3, 22, 9,  Никола Петков  1,  Пейо Яворов  20, 8, 11, 10, 12, 4, 7, 16,  Пенчо Славейков  19, 15, 13, 2, 7, 14, 8, 2а,  Софроний Врачански  1, 2, 4,  Стефан Караджа  3, 8,  Филип Тотю  1, 5, 7,  Христо Ботев  48, 12, 30, 56, 24, 15, 22, 1, 41, 52, 26, 18, 13, 12, 8, 10, 6, 54, 4, 1а,    1, 5, 8, 19, 9, 6, 4, 3, 7, 9, 5, 4, 10, 7, 8, 3, 6, 9, 5, 11, 1, 4, 6, 21, 22

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Жабляно:   29012.1.1  ,   Вила, Къща

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Земен:   1404  ,  Албена  16, 13, 30а, 27, 31, 9, 22, 15, 2, 12, 36а, 3, 23, 28, 34, 5, 33, 14, 29, 16, 20, 17, 7, 40, 29а, 18, 30, 1, 32, 38, 10, 21, 24, 6, 4, 25, 19, 11, 36, 8,  Александър Стамболийски  10, 1, Сибанк Ад, 4, 8, 10, 2, 1, 24, 26, 28, 20, 5, 18, 6, 3, 22, 16, 12, 14,  Асен Златарев  .33, 31, 10, 15, 33, 19, 17, 11, 16, 8, 29, 23, 2, 12, 13,  Баба Тонка  Бунгало, 2, 10, 11,  Белово  38,  .61, .37, 2, .26, .34, 47, 28, .55, .4, .65, .59, 51,  1, .45, .39, .5, .36, .42, 43,  .32, .63, 53, .42а, .44,  Васил Левски  6, 39, 49, 5, 9, 41, 39, 35, 7, 2, 29, 8, 27, 47, 21, 31, 45а, 45, 17, 6, 29,  37, 4, 33, 3, 19, 43, 25, 10, 11, 23, 6а,  Вилна Зона Муршина Падина  2, 1, 2,  Гео Милев  19, 13, 9, 1, 7, 3, 5, 3,  Гоце Делчев  9,  12, 2, 7, 10, 9, 6, 5, 1,  Груйова  1, 24, 9, 13, 7, 15, 27, 43, 14, 12, 39, 14 А, 24, 22, 29, 31, 18, 16, 37, 28, 45, 26, 41, 35, 47, 10, 19,  Д-р Г. М. Димитров  32, 28, 17, 17а, 34, 24, 26, 13, 23, 10, 22, 15, 31, 25, 8, 6, 4, 1, 2,  Димитър Благоев  6, 3, 13, 10, 8, 7,  2, 7, 9, 5, 4, 6,  Евтим Арсов  21, 19, 24, 6, 5, 1, 9, 22, 10, 14, 20, 22,  17, 3а, 18, 5а, 12, 15, 11, 2, 4, 5а,  Земенски Манастир  30, 22, 48, 70, 83, 46 1, 48, 67, 69, 65, 46, 46, 46,  32, 28,  18, 40, 41,  59, 24, 29,  53, 20, 26, 22, 26,  57, 36, 43, 29, 13, 3, 9, 29, 21, 33, 21, 69, 31, 28, 2, 5, 7, 17, 1, 7а, 10, 23, 21а, 55, 21а, 3, 33а, 100, 30, 86, 91, 102, 18, 78,  Земенско Кале  34, 53, .49, .55, .46, 39, .52, 32, 30, .32, 34, .40, 26, .41, .57, 41, 44, .53, .51, .35, 35, .42, .32а, .43, .48, .56, .37, .50, .47, .36, .54, 28, 6а, 27, 20, 12, 23, 8, 33, 3, 14, 24, 10, 9, 16, 19, 17, 31, 1, 29, 7, 21, 25, 16 А, 22, 16 Б, 18, 21,  13, 11, 1, 1,  .59, .63, .67, .69, 75, 77, 77, 107, 73, 65, .60, .83, 69, .58, .61, .71, 73,  Ивайло  2, 10, 29, 33, 36, 11, 6, 18, 12, 34, 32, 23, 16, 14, 26, 21, 22, 20, 11а, 13, 4, 9, 15, 3, 8, 5, 28, 31, 7, 25, 1, 30,  Иван Вазов  8, 6, 11, 4, 9, 8, 2, .5, 1, 7, 7а,  Ильо Войвода  3, 12, 2, 4, 1, 1 1,  Калоян  .2, 10, 24, 20, 16, 18, 7, 14, 8, 22, 12, 4, 5, 6,  Кирил И Методи  2, 6, 4, .6, 3,  2, 1, 3,  Княз Борис  13, 11, 12, 14, 3, 13, 8, 20, 16, 11, 2, 1, 4,  Кракра  2, 4, 2, 3 А, 3, 1, 2,  Любен Каравелов  33, 11, 13, 3, 29, 27, 5, 31, 19, Къща, 7, 25, 1, 18, 5а, 4, 10,  Майстор Миленко  ,  Манастирска  .95, .101, 97,  .76, .105, .96, .80, .103, 84,  .99, .104, .93, .92, .98, 1, .100, .90, .86, .84, .94, .88, 64, 66, 72, 68, 74, 62, 50, 79, 69, 56, 54, 60, 52, 85, 81, 30, 36, 34, 55, 38, 42, 42а, 57, 46, 44, 3, Земенски Манастир, 1, 23, 2,  Мах.Бакалска  15, 1,  Мах.Брънзова И Орлово Гнездо  1, 4, 6, 5, 2,  Мах.Гледжарска  10,  Мах.Дойчинова  2, 3, 7, 6, 4, 5, 1,  Мах.Искренова  5,  Мах.Митина  11, 1, 4,  Мах.Митова  2, 6, 4, 7, 16, 13, 1, 9, 14, 8, 15, 12, 3, 8,  Мах.Царева  Жилищна Сграда, 7,  Мах.Язовира  28, 48, 34, 3, 46, 47, 10, 32, 1,  Никола Вапцаров  28, 28а, 2, 9, 32, 3, 18, 28, 96, 4,  Никола Петков  3, 8, 6, 7, 4, 5, 10, 2, 10,  Паисий Хилендарски  4, 6, 2, 3, 8,  Пейо Яворов  1, 3, 2,  Петър Берон  1, 3, 30, 24, 16, 32, 34, 26,  Пещерско Шосе  2, 8, 9, 3, 15, 17, 22, 18, 19,  Райко Даскалов  9, 8,  3, 1, 6, 2, 12, 3,  4, 14, 16, 8, 101, 7, 26, 28, 24, 9, 22, 11, 5, 7,  Райна Княгиня  4, 10, 2, 15, 9, 11, 13, 3, 4, 12,  Риша  .3, .1, .5,  Самуил  .4, 1, .2, .6, .1,  Симеон  .18, .22, .17, .10, .5, 7а, .12, .15, .6, .3, .9, .8, .11, 13,  7, .14, .16, .20, 4,  .1, .2, 14,  Стефан Стамболов  13, 5, 9, 10, 17, 8, 3, 15, 6, 4, 14, 17,  1,  Струма  8, 25, 16, 19, 27, 26, 21, 7, 18, 30, 2, 24, 15,  Тичък  27, 37, 31, 33, 8, 26, 12, 11, 45, 46, 35, 13, 22, 1,  Хаджи Димитър  9, 22, 1, 7, 5, 12, 6, 4, 10, 11, 15, 9, 3, 19, 13, 8, 18, 2, 17,  Хан Аспарух  11, 8 А, 1, 2, 17, 3, 8, 23, 4, 12 А, 9, 15, 10,  Хан Кубрат  2, 27, 29, 32, 31, 28, 19, 26, 20, 17, 15, 36, 25, 23, 34, 22, 24, 5, 6, 2, 3, 12, 8, 11, 4, 13,  Хан Тервел  55б, 18, 57, 4, 30, 47, 24, 2, 29, 20, 6, 9, 10, 15, 4, 12, 3, 11, 23, 5, 27, 18, 19, 17, 21, 13, 7, 8, 25, 14,  Христо Ботев  16, 18, 9, 12, 7, 6, 4, 1, 13, 8, 11, 14, 10а, 10, 2,  15, 3, 7,  Христо Смирненски  3, 11, 3а, 1, 7, Къща, 19, 15, 17, 9, 13а,  Цар Асен  4, 25, 7, 2, 3, 4, 9, 1, 6,  Яне Сандански  9, 17, 25, 27,    Мах.Брънзова, Столова, 5, 8, Тото Пункт, 1, 20, 12

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Калотинци

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Одраница

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Пещера,  Общ. Земен:   Вила

Община Ковачевци

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Калище

На 15.10.2020 г.    /09:46 – 11:00 ч. / -  Лобош:   020013 По Квс , М. Царски Рид  ,  III-154, 155,  Кв.39  Павлов Дол  ,  УПИ VII-292 Кв.28  ,  УПИ ІX Кв.305  ,  УПИ ІІІ,  Кв.42  ,  Царски Рид

Община Перник

На 15.10.2020 г.    /10:31 – 11:00 ч. / -  Боснек:   070008  ,  3-Ти Март  6, 01, 4, 5, 8,  558  ,  Iv-189, Кв. 15  ,  V-90  ,  Ален Мак  8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3,  Божур  9, 1, 5, 7, 6, 3, 4,  Бор  7, 2, 5, 1, 3,  Борич  10, 6, 5,  В.Левски  12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15,  Витоша  2, 3, 1, 4,  Грамаге  3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3,  4, 9, 3, 2,  Добри Дол  2, 9, 06, 07, 5, 3,  Духлата  20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46,  Евлоги Агайн  1, 02, 3, 4,  Еделвайс  4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6,  Жива Вода  11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11,  Иван Вазов  07, 03, 6, 01, 05, 4, 7,  Игличе  1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12,  Извора  6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21,  Йордан Йовков  08, 4, 8, 2, 1, 3, 5,  Клен  8, 6, 4, 3, 2, 01,  Кокиче  5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1,  Косматица  ,  Ладивец  4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12,  Ливаге  6, 1, 10, 2, 8, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  Махала Влахова  Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7,  Махала Джамбазка  6,  Минзухар  1, 2, 3,  Могиля  5, 11, 12, 7, 1,  Момина Сълза  10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14,  Н.Й.Вапцаров  5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19,  Незабравка  13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2,  Петрус  4, 7, 9, 3,  Ракита  4, 4 А, 6, 2,  Ранковица  2, 6, 4, 1,  С.Боснек  ,  Славей  12, 6, 14,  Стефан Караджа  9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5,  Струма  7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61,  УПИ XI,  Кв.1а/901  ,  УПИ XIII-342, Кв.32  ,  УПИ І-536,  Кв.43  ,  Х.Димитър  11, 11а, 9, 3, 7, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30,  Чакова  13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14,  Явор  7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9,  Яворов  3,  Ясен  2, 1,    10, 14, 2, 12, 11, 3

На 12.10.2020 г.    /08:01 – 09:45 ч. ; 11:00 – 12:15 ч. / -  Перник:   Арх. Йордан Миланов  5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19,  Архитект Йордан Пешев  17, 31, 13, 15,  Благой Гебрев  3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид,  Изток  257, с/у Рмп, 2, Мошино, До Супера, Мошино До Супера, 2 Мошино,  Кадиевка  8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23,  6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23,  Клемент Готвалд  В Тп Калинин, 10, 10, 10,  Луганск  34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35,  Младен Стоянов  Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 Ул.  Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе,  Закуски, М/У Бл.4 И 6, До Бл.4, 4а, 142,  Зад Бл.6, 10, М/У Бл 6 И 8, 6, 2, 2а, С/У Супера, 2а,  Младен Стоянов Кв.63 Парцел  ,  Мошино  68,  Стоматологичен Кабинет, М\У Бл.4 И Бл.64,  Рашо Димитров  64, 64, 64, 125, 123,  105, 107а, 111, 117, ,  Пред Бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, До Бл.64, 119,  УПИ I 6451 Кв.552  ,  Юрий Гагарин  6,  6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция &Quot;Руен&Quot;, До Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1,  3в, 3е, 26 3е, 3

На 12.10.2020 г.    /09:16 – 09:45 ч. ; 11:16 – 12:16 ч. / -  Перник:   Бучински Път  5, 1, Над Поделението, 1, 3, 5, 20, 5, 3,  Гр. Перник,  Кв. Изток,  Ул.  Луганск,  УПИ Iv,  Кв.21  ,  Златоград  7,  Изток  2 На Фасада Тп, 2, 1, Складова База, Павилион, 2,  Йордан Благоев  37, 41, 39, 41, 54, 56 Пред Iv Гимназия, 14, 13, 6, 33,  48, 19,  42, 15, 29, 35, 22, 36, 30, 50, 31, 44, 21, 32, 23, 40, 16, 26, 25, 38, 8, 28б, 20, 18, 27, 54, 9, 4, 28, 35,  11, 12, 3, 34, 2, 10, 7, 24, 46,  46, 5, 33, 1,  Кадиевка  27, 37а, 47, 43а, 43б, 33, 42, 30, 24, 52, 49б, 51, 43, 37, 35а, 50, 29, 49, 39, 31а, 26, 41, 24а, 35б, 51а, 35, 31, 45, 49а,  Калинин  5, 3, 3, 2, 7,  Карл Маркс  91, 97, 88, 101, 30, 89, 93, 95, 95,  87, 99, 17, 83, 30, 30,  Киев  7,  Кишинев  10, 12, 14, 4, 20, 18, 16, 2, 1, 6, 8,  Краснодар  15, 11, 7, 9, 13, 4, 5, 21, 2, 12, 8, 6, 17, 1, 3, 10, 19,  Куйбишев  1, 2, 3, 4,  Луганск  163в, 186, 169, 186а, 192, 190, 188, 194, 184, 173, 165, 187, 175, 198, 76, 66, 72, 50, 55, 64, 63, 76,  45г, 65, 51, 49, 70, 54, 74, 53, 68, 80, 59, 57, 60, 86а, 67, 62, 47, 84, 61, 78, 58, 45в, 82, 56, 52, 141, 100, 103, 148, 69, 85, 156, 133, 81, 126, 91, 131, 135, 107, 75, 105, 112, 143, 139, 77, 138, 120, 152, 144, 125, 90, 69а, 115, 98, 118, 158, 91a, 136, 146, 162, 97, 106, 89, 96, 119, 87, 121, 134, 95, 151, 145, 108, 88, 73, 124, 122, 142б, 110, 164, 168, 111, 155, 116, 123, 104, 147, 102, 99, 150, 94, 114, 127, 86, 160, 128, 93, 101, 170, 149, 109, 129, 79, 113, 166, 71, 83, 117, 92, 154, 137, 153, 159, 157, 178, 163, 176, 161, 174, 172,  Мах.Портарева  107, 109, 101, 108,  Никола Чучулков  22, 37, 17, 8, 33, 45, 39, 32, 6, 3, 26, 21, 15, 43, 35, 9, 4,  5, 10, 7, 31, 25, 1, 16, 11, 23, 2, 28, 24, 20, 13, 43,  41, 12, 27, 4, 14, 19, 29, 30, 18,  Новгород  3, 2, 1, 4,  Рашо Димитров  93, 95, 95, М/У Бл.91 И 93, 177 До Бл.95, 93, 51, 70а, 70а, 68, Мошино, 151, 179, 153, 133, 149,  143, 129, 149, 66, 145, 70, 125, 127, 147, 131, 135, 139, 141, 183, 167, 173а, 165а, Зад 3-та Полик.и Авто Охрид;, 175, 72, 163, 68,  161, 169, 159, 173, 167а, 165, 171, 159а, 4, 6, 16, 32, 18, 36, 35а, 34, 26, 42, 16,  12, 38, 24, 40, 20, 46, 48, 14, 10, 8, 28, 30, 22, 2, 44, 15, 23, 5, 39, 13, 41, 9, 19, 31, 37, 21, 43, 1, 25, 33, 45, 17, 7, 35, 11, 3, 29, 27, 69, 71, 75, 67, 58а, 59, 55, 61, 73, 65, 54,  63, 81, 47, 49, 48, 77, 79, 53, 51, 62, 54, 58, 57, 52, 50, 85, 62, 83, 62b, 60, 62а, 62д, 62в, 60а, 85д, 87, 89, 3 87, 87, 91, 89, 108, 91,  91, 91, 91,  87, до бл.87, Паркинг, 89,  Рига  В 4-та Гимназия, 8, 2,  2, 1 Училище,  Ставропол  6, 8, 4, 2, 5, 3, 1, 2,   Харков  1,  2, 1,  Юрий Гагарин  Тото пункт, До Поликлиниката, 15, До Банята, 13, 16, До Тони-Бар, 25, с/у Супера, 19, 3, Автопаркинг, 23а, 17, 27, Зад х-л Зора

На 12.10.2020 г.    /09:16 – 12:16 ч. / -  Перник:   Рашо Димитров  51, 70а, 70а

На 13.10.2020 г.    /09:01 – 09:45 ч. ; 11:01 – 12:15 ч. / -  Перник:   Ален Мак  32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, 57, 55, 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17,  Бабуна  1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4,  Балван  25, 17,  20, 3, 6, 5, 17а, 1, 22, 2а, 20а, 9а, 24, 11, 4, 13, 12, 15, 9, 7, 27, 16, 10, 2, 17, 10а, 23, 8, 7а,  Балкан  3, 6, 4, 1, 2,  Батуля  4, 8, 6, 8,  3, 10, 7, 2, 9, 5,  Бачо Киро  41, 29, 39, 6, 25, 23, 27, 31 Къща, 25а, 11, 21, 9, 4,  8, 13, 23, 19, 2, 21б, 4, 7, 7а, 5, 15, 17,  Беласица  8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7,  Божур  9а, 5а, 5, 13б, 4, 11, 3, 15, 4, 2, 4,  13, 7, 7а, 4а, 11а, 3а, 9, 3, 1б, 1,  1, 1а, 17,  Боянова Поляна  12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4,  Бузлуджа  3 А, 1, 3, 6, 7, 5, 4, 2,  Буная  17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11, 3, 2, 1, 2а, 4, 6, 8, 26, 22, 8, 16, 12, 22, 24, 14,  Васил Априлов  10,  Васил Петлешков  5, 2, 6, 3, 1,  Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20,  25, 7,  Верила  31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37,  11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13,  Веслец  7, 8, 14, 12, 4, 3, 10, 10, 12, 14, 2, 1, 6, 18, 11, 5, 9, 16, 8, 13, 18, 5,  Витоша  2а, 71, 71, 66, 58, 59, 55, 65а, 63,  65а, 57, 69, 68, 60, 61, 64, 65, 70, 62, 65, 67, 62, 58, 46, 22, 47, 51а, 39, 30, 50, 25, 29, 49, 48а, 28, 41, 24а, 53, 43, 50а, 38, 44, 56, 28а, 26а, 26, 51, 27, 37, 40, 34, 33, 45, 48, 35, 31, 52, 32, 24, 54, 36, 14а, 5, 21а, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 20, 19, 13, 10, 9, 11, 3, 16, 98,  98, 77, 82а, 82, 83а, 80, 75а, 81, 96, 90, 72, 75, 86, 84а, 76, 79, 73, 88, 83, 74, 77б, 75б, 87, 92, 77а, 78, 94, 78а, 85, 84,  Вихрен  25, 23, 22, 20, 14, 11а, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 6, 3, 10, 15, 19, 12, 2,  Връх Богдан  8, 4,  Връх Вола  2, 4, 6, 8,  Голобръдска  3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6,  Градище  10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4,  Девети Май  15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12,  Дъга  5а, 11, 2, 9, 1, 1а, 5, 3, 13, 7, 31, 24, 20а, 35а, 45, 20, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41, 25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4,  Еделвайс  8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 4,   Ела  1,  Елбрус  9а, 2, 13, 20, 18, 11, 9, 15, 16, 1, 3, 14, 19, 22, 5, 12, 7, 16а, 23, 24, 26, 21, 19,  Захари Стоянов  2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11,  Зюмбюл  38,  Ивайло  15, 14, 5,  5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12,  Калина  1,  Капитан Векилски  10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18,  Колош  10, 12а, 1, 3, 5, 12б, 6, 14,  Ком  3, 6, 5, 12, 9, 1, 7,  Краище  5, 1, 3, 4, 2, 20, 11, 13, 7, 9, 12, 13, 6, 8, 10, 8а, 10,  14, 16,  Кръстец  1, 3,  Лилия  10, 5,  12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, 16а, 17, 16, 18, 15, 19,  Липа  8,  Лисец  12, 5, 1а,  3, 1, 2, 4, 13, 9, 8, 10, 13, 12, 11,  Люлин  12,  76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, 121, 111а, 111, 9, 15, 50,  40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26,  65, 41, 45, 50, 57,  Малашевска  1, 14, 6, 11, 13, 2, 15, 7, 17, 12, 4, 8, 9, 15а, 5, 3, 10,  Мальовица  1, 3, 7, 2, 5, 5а, 1а,  Марина Бара  41, 34, 71а, 40,  Миджур  10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6,  Могиличе  2, 15, 4, 16, 3,  Момина Сълза  13, 5, 9, 3, 7,  Морозов  14, 15, 11, 13, 17, 17,  1а, 9, 1, 4а, 3, 2, 4, 7, 5,  Мургаш  6,  Никола Козлев  54, 42, 27, 48а, 24, с/у 12-то У-Ще, 44, 28, 34, 50, 25, 26, 23, 31, 33, 22, 48, 40, 36, 46, 29а, 30,  Оборище  78, 73, 85, 79, 75, 71, 63, 61, 70, 55,  59, 56, 66, 52, 81, 89, 68а, 57, 64, 79а, 87, 85а, 83, 67, 72, 65, 55, 77, 60, 91, 58, 74, 54, 81а, 62, 76, 86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 86а, 101, 99а, 92, 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7,  25, 30, 39, 9, 4, 51,  28, 20, 42, 41, 34, 34,  51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, 115, 69,  Околчица  6, 1, 4а, 3, 5, 7, 4, 8,  Осогово  7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15,  Острица  3, 4, 2а, 1, 2, 5,  Отец Паисий  65, 63, 63,  69, 98, 98,   Палма  15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, 47, 46, 28, 31, 38, 34, 21, 40, 42, 36, 39а, 33а, 25, 45, 20, 30а, 37, 23, 44, 22, 46а, 32, 24, 41, 27, 33, 39, 40б, 30, 43, 29, 26, 48,  Панайот Волов  2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7,  Панайот Хитов  12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5,  Пантелеи  10, 12, 12, 14,  Петрохан  1, 4, 7, 2, 3, 5,  Пирин  27, 10, 23, 8, 20, 6, 25, 19, 18, 4, 35, 12, 16, 33, 9, 15, 21, 31, 22,  17, 10,  22, 29, 8, 14, 11, 2,  Предел  10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4,  Протожерица  22а, 5, 14, 7, 43, 29, 17, 3, 23, 18, 28, 12, 31, 36, 15, 38, 13, 34, 19, 24, 35, 16, 39, 13а, 6, 41а, 21, 32, 22, 41, 30, 37, 33, 11, 26, 4, 8, 10, 25, 20, 9, 137, 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106

На 13.10.2020 г.    /09:16 – 09:45 ч. ; 11:16 – 12:16 ч. / -  Перник:   Багова Махала  28а,  Беласица  32, 27, 25, 28, 25,  23,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а,  4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Гр. Перник,  Крепост &Quot;Кракра&Quot;  ,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3,  Драгановец Залес.Пояс  7,  Китка  1,  Кракра  71, 71/5, 71, 5 71, 73, 73, 12 71, 2 71,  Крепок  7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4,  Кристал  1,  Кристал Блокове  11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5,  4в, 7, 59, 35,  4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 37, 12, 8, 10, 6,  6, 29, 27, 33, 35, 30,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19,  Мах.Багова  38а,  Отец Паисий  102, 100, 110, 108, 106, 108, 100, 102,  Партизан  8,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17,  Сандански  40, 38, 42, 36,  Средец  34, 34,  12, 4, 28, 30, 26, 21, 15, 14, 11, 8, 11, 11,  15, 44, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11,  16, 20, 22, 24,  Стримон  2,  Струма  9, 7, 13, 17, 5, 11, 3, 15, 11,  21,  Цане Гинчев  2, 3, 22, 8, 4, 20, 11, 10, 14, 18, 24, 16, 6, 15, 26, 17, 5, 7, 1, 10, 12, 13,  Черковна  9, 3, 11, 7,  Черноризец Храбър  40, 10, 15, 32, 6, 23, 16, 20, 17, 26, 17, 11, 34, 4, 30, 9, 2, 1, 28, 13, 8, 12, 19, 21, 14, 7, 25,  Шумак  ,  Ялбовец  4, 15, 2, 10

На 13.10.2020 г.    /09:16 – 12:16 ч. / -  Перник:   Беласица  32, 27, 25, 28, 25,  23,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а,  4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17,  Черковна  9, 3, 11, 7,  Ялбовец  4, 15, 2, 10

На 15.10.2020 г.    /09:31 – 10:30 ч. / -  Кралев Дол:   3-Ти Март  20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24,  13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2,  В.Левски  14, 12, 1, 13, 21,  Васил Левски  6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13,  Велико Търново  11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8,  Волга  21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1,  Голо Бърдо  7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10,  Граничар  4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1,  Драва  4, 2,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21,  Еделвайс  2, 1,  Извора  8, 4, 6, 5,  Изгрев  9,  Искър  11, 3, 10, 17, 7, 9,  8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11,  Калофер  6, 3, 2, 1,  Калужерец  14, 10, 15, 8, 1,  Лале  9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38,  Люлин  8а,  2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7,  Люляк  5, 9, 10, 14, 11,  Махала Айдарица  11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5,  Махала Орниче  3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2,  Металург  8, 3, 16, 35,  11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8,  Минзухар  1, 10, 2, 4, 10, 7,  Миньор  3, 5,  Орниче  6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2,  Отец Паисий  17, 27, 31, 29, 35,  55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12,  21, 9, 13,  24, 8, 10,  Родопи  12, 1, 7, 33, 4, 15,  Светлина  3, 2, 1,  Синчец  3,  Славей  1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5,  Струма  14, 8, 4, 6, 5, 7, 2,    Фуражомелка

На 15.10.2020 г.    /09:31 – 10:30 ч. / -  Перник:   Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  4, 1,  3, 6, 1, 5, 7, 2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 6, 1, 2, 3, 18, 7,  Бор  7, 2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4,  4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, 12, 7,  Братя Кокарешкови  7, 3, 1, 5,  Волга  69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, 4, 67,  Грамаге  7, 20, 29,  17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8,  Димитър Благоев  191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195,  183, 189, 280, 197, 195, 187,  274, 137, 141,  146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234,  146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222,  115, 155, 138, 154, 208, 89, 216,  220, 250, 171, 182, 192, 198, 242,  200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152,  117, 236,  194, 119, 131, 222, 194,  240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178,  157а, 246, 178, 192,  148, 230,  140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262,  Димитър Хранов  3, 3а, 2,  Драва  3, 1, 4, 2,  Евгении Ачанов  7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81,  Климент Охридски  8, 12, 10, 6, 1, 2, 4,  Костенец  7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1,  Кралевски Път  22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, 1,  Лазар Робев  4а, 4, 2,  Леденика  4, 1, 2, 6, 10, 1, 12,  Ленин  90, 111а, 85,  99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68,  50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74,  70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40,  47,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Пещерско Шосе  23,  Райко Даскалов  4а,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а,  Станке Димитров  46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60,  УПИ І Кв.81  ,  Христо Ботев  2,  11,  Христо Македонски  2, 4,  Христо Смирненски  78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1,  3, 4, 2, 6, 5, 6,  1

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 15.10.2020 г.    /10:31 – 11:00 ч. / -  Кладница:   Акация  1, 1, 2,  Бакиница  7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6,  Бор  6, 1, 2, 8, 7, 5,  Борис Тодоров  3, 13, 7,  Брезите  25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2,  Брезовица  7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2,  Валого  26, 19, 6, 9, 16, 24,  Варшава  8, 12, 4а, 6, 3,  Васил Левски  29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12,  Вилна Зона  ,  Витоша  1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22,  47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60,  Воденичище  21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5,  Волга  19,  Горско Стоп.Витошко  ,  Градинарска  3, 6, 1, 2,  Гранит  10, 6, 8, 17, 2, 16,  Дабо  15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20,  2, 16, 9, 12, 4, 6,  Доброволец  19,  Дончо Ватах  10, 6, 1, 3, 4,  Еделвайс  7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12,  Здравец  1, 4,  Ивайло  7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2,  Иван Цветанов  8, 75, 13, 2, 22,  Иглика  4, 14, 25, 7, 23,  Изгрев  4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А,  Йордан Божов  15,  6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15,  Калиница  12, 2, 8, 3, 5, 4, 10,  Каменарска  19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4,  Кокиче  10, 1, 8,  Кракра  15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23,  Лале  25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17,  Латинка  10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1,  Ливадите  11, 5, 13, 3,  Мак  7,  Матница  45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31,  60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17,  Минзухар  9, 5,  Мирковица  40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13,  Младост  3, 6, 7, 2, 4,  Морена  3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15,  Москва  12, 14, 17, 38,  21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4,  Омуртаг  .16, 5,  Петър Янчов  25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4,  4,  Пладнище  5,  Победа  3, 15,  Пояс №1на Язовир Студена  ,  Прага  28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12,  Разкръске  ,  Райна Княгиня  11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10,  Рила  4, 1, 2,  Рудничар  1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11,   Селимица  ,  Спас Бурнов  9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, .5, 8, .2, 61, 61,  .1,  Стадиона  2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15,  Стамен Милкин  1, 7, 5, 2,  Струма  1,  Суха Кладница  ,  Тинтява  1, 7, 13 Вила, 6, 16,  УПИ X-017112, Кв.83  ,  УПИ XI- 922 Кв.58  ,  УПИ ХХ-523, Кв.51  ,  Хан Крум  18, 7, 16, 3, 5,  Хемус  16, 19, 23, 10, 23,  Хижа Селимица  ,  Цар Самуил  54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19,  30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79,  Цар Симеон  2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25,  72, 21, 46, 74, 41, 54, 30,  36, 55, 60,  Шипка  5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9,  Юрий Гагарин  2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1,  Язовирска  8, 12,  Яровец  21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2,    с. Витошко-М Селото;, Резиденция, Селимица, До ТПК, Селимица

На 15.10.2020 г.    /10:31 – 11:00 ч. / -  Перник:   Пи 000307,  Находище Студена

На 15.10.2020 г.    /10:31 – 11:00 ч. / –  Студена,  Общ. Перник:   Ален Мак  ,  Голо Бърдо  2,  Еверест  2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 Къща,  Землище МКТП Щрабаг  ,  Илинден  5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22,  Ком  7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8,  Магистрала  5, 7, 1, 3,  Мах.Язовира  16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а Къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8,  Младост  2,  2,  Мусала  6, 10, 2, 17, 1, 8,  Пролет  4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9,  Рила  3, 6,  2, 5, 4, 6,  Сините Вълни  1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15,  14, 7, 9,  Черни Връх  3, 6, 2, 7, 4, 9,    Ретранслатор Студена

На 15.10.2020 г.    /10:31 – 11:00 ч. / -  Чуйпетлово:   УПИ 4-194,  Кв.18

На 15.10.2020 г.    /11:01 – 12:00 ч. / -  Перник:   Върба  Бивше ТКЗС,  Райко Даскалов  93,    Кв&Quot;Върба- Бившто ТКСЗ

На 15.10.2020 г.    /11:31 – 12:00 ч. / -  Люлин,  Общ. Перник:   С. Люлин,  М. Чокладиновец

На 15.10.2020 г.    /11:31 – 12:00 ч. / -  Перник:   Атанас Буров  10, 11,  Благой Гебрев  ,  Варшава  1, 3, 71,  Владимир Комаров  4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а,  Жк   Тева,  Пи 725.25  ,  Зоя Космодемянская  7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3,  Иван Земнухов  4,  Изток  2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2,  Крали Марко  2, 24, 18, 26, 20, 22,  Лев Толстой  4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10,  3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17,  Луганск  3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20,  Максим Горки  2, 6 Партер, 6, 4, 11, 10, 22, 20а, 20,  24, 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в,  Мах.Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  Тото Пункт, 5, 5а, 7, 1, 29, 5,  25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3,  5, 7а, 11, 14, 14, 23,  33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 Къща, 53, 43, 38,  50, 28, 34, 11, 11, 15а, 13, 13,  Мошино  317, Кв.Кутела;, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895, 371,  Огнян Станков  51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39,  Олег Кошевой  119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53,  17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20,  Пушкин  4, 2а, 1, 7, 2, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Сергей Есенин  4, 3, 1а, 1,  Силистра  67,  Сини Вир  24,  27, 24, 1, 1а, 10, 26, 16, 1в, 29,  Съединение  11, 26, 31, 24, 17, 25, 9, 27, 21, 13, 7, 15, 29, 22, 8, 19, 23, 12, 16,  Тева  38, 38, 39, 99, 95, 94, 100, 97, 98, 96, с/у Демо, 74, 72, 15 72, 67, 71, 66, 75, 68, 65, 70, 69, 78, 73, 76, 77, 63,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  10, 16, 11, 5, 13,  Улан Батор  7,  УПИ V-7050 Кв.118  ,  Урса  4, 5, 16,  Хавана  20, 24, 22, 30, 32, 40, 28,  Ханой  6, 10, 4, 16, 9,  Хемус  1,  Цоф Бараки  ,  Чернишевски  1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8,  Юрий Гагарин  1,  159, 165, 1, 1, 1,  15, 1,  Кв.Мошино

На 16.10.2020 г.    /09:01 – 14:00 ч. ; 09:01 – 09:45 ч. ; 13:00 – 14:00 ч. / -  Перник:   Арчар  23, 21а,  Васил Левски  31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв,  10, 30, 25, 24, 1,  16,  Кв, 28, 23, 9, 1,  Железни Заводи  90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71,  Захари Зограф  143,   Калкас  До Кат, 3, ТП Мтс,  Караманица  104, 15, 87,  Куциян  13, 10, 8, 12, 9,  Мах.Егреците  ,  Резервоара

Община Радомир

На 13.10.2020 г.    /08:46 – 11:00 ч. / -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 13.10.2020 г.    /08:46 – 11:00 ч. / -  Радомир:   Върба

На 13.10.2020 г.    /09:31 – 11:00 ч. / -  Бобораци:   XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ V-219, Kw.32  ,  УПИ XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 13.10.2020 г.    /09:31 – 11:00 ч. / -  Кошарите:   П-Л VII-117,  Кв.18  ,  УПИ VІІІ, Кв. 17  ,    Къша

На 13.10.2020 г.    /09:31 – 11:00 ч. / -  Прибой

На 13.10.2020 г.    /10:46 – 13:15 ч. / -  Радомир:   Дупнишка

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Владимир:   209, Кв.29  ,  V-57,  Кв.6а  ,  ПИ 149 Кв, 14  ,    Вила, Къща

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Долни Раковец:   Кв.22, УПИ Х-206  ,  М-Ст Банята ,  УПИ Xi-306  ,  Мах.Горни Раковец  Къща, УПИ Xv-158,  П-Л ІХ-428,  Кв.27  ,  УПИ 1-167  Кв.11  ,  УПИ ІІ-26  ,  УПИ ХІ-34,  Кв.1

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Друган:   Vі-485, Кв. 45  ,  Мах.Егреците  Къща, Вила,  УПИ Vi-337,  Кв.25  ,  Чачулова Махала  ,    Вила, Чакърова Махала, Къща

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Кондофрей:   Общ.Радомир  ,  УПИ I Кв 43а  ,    Къща

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Радомир:   Антим I  9, 2,  Априлско Въстание  52, 25, 46 Къща, 42 Къща, 47, 20,  Божур  5,  Васил Петлешков  8,  Върба  Къща, Училище, Барака, 18 Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, Къща, 37, УПИ II,  Кв.7, 17, Къща, 1,  Ген. Столетов  10 Къща, 15, 3,  Детелина  4,  Драва  6,  Еделвайс  12, 10, 2, 17 Къща, 7,  Здравец  9,  Иван Георгиев  4, 3, 14,  Иван Соколов  8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38,  Иглика  13,  Ильо Войвода  5, 36, 13,  Климент Охридски  3,  Кокиче  14, 1 Фургон,  Коста Миланов  Къща, 2, 11 Къща,  Мах.Гьорева  ,  Опълченска  9,  Райко Даскалов  107 Кв.Върба, 111, 3, 100,  Райна Княгиня  12,  Роза  12, 26, 3,  Самарско Знаме  18,  Соболч  5, 7,  Станко Косовски  7 Къща,  Трети Март  Читалище, Кино, К И Н О,  Хан Омуртаг  5, 13, 2, 8, 1, 3,    0

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Стефаново,  Общ. Радомир:   X-350  ,  Мах.Горни Раковец  Къща, Вила,  Мах.Егреците  Къща, Къща, Фургон, Къща,  ПИ 604 Кв.101  ,  УПИ Іx-1083, 1084

На 13.10.2020 г.    /11:31 – 13:00 ч. / -  Червена Могила

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Горна Диканя:   III-1699, Кв.194  ,  VII,  Кв. 154  ,  X-1583 ,  Кв 195  ,  Горна Диканя  ,  Махала Джорговица  ,  Парцел ХІХ-1127,  Кв.116а  ,  Пи203  ,  УПИ I-1026, Kb.103  ,  УПИ І-1517 Кв.211  ,  УПИ Х-1306,  Кв.165  ,    Тп Вилите, Къща, Вила, Мах&Quot;Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя, УПИ І,  Кв.115

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Гълъбник:   Кв.25 УПИ XІІІ-353  ,  ПИ 110,  Кв.16  ,  УПИ VІІ-112, Кв.16  ,  УПИ ХV-45,  Кв.6  ,    До Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Долна Диканя:   884 Кв.67а и 67б  ,  926  ,  II, Кв.23  ,  IV-744,  Кв.49  ,  V-648  5,  XI-790,  Кв.55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв.47  ,  XIV-586  ,  XIV-990, Кв.71  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  Гаджова Махала  ,  Градините  ,  Кв. 72,  УПИ V-955,  954  ,  Милева  ,  УПИ I, Кв.43  УПИ IV-838, Кв.62  ,  УПИ IX=883 Кв 67а  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48  ,  Х-260 Кв. 40  ,    Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, ТП Калугерица

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Дрен:   V-420 Кв.4  ,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет и втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет и девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет и осма  1, 3,  Двадесет и пета  6,  Двадесет и първа  2, 10, 6,  Двадесет и Седма  3, 1,  Двадесет и трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет и четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет И Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет И Девета  5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7,  Деветдесет И Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет И Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет И Трета  1,  Деветдесет И Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1,  М.Попова Махала  ,  Махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8,  Махала Тареина  ,  Осемдесет И Девета  5, 7, 9,  Осемдесет И Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет И Пета  4,  Осемдесет И Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет И Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет И Четвърта  6, 3,  Осемдесет И Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет И Втора  2, 10,  Петдесет И Девета  2, 9,  Петдесет И Осма  6, 8,  Петдесет И Пета  7, 6, 2,  Петдесет И Първа  3, 7,  Петдесет И Седма  2, 6,  Петдесет И Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет И Четвърта  5, 6,  Петдесет И Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  с. Дрен  ,  Седемдесет и втора  7, 9,  Седемдесет и девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет и Осма  1, 4, 2,  Седемдесет и пета  1,  Седемдесет и Седма  3,  Седемдесет и Трета  3, 1, 5,  Седемдесет и Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет и Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто и Втора  3, 5, 7, 1,  Сто и Девета  6, 21, 1, 18,  Сто и Единадесета  2, 7,  Сто и Осма  8, 2,  Сто и Пета  4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18,  Сто и Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто и Първа  5, 3, 1,  Сто и Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16,  Сто и Трета  1, 5,  Сто И Тринадесета  6, 4, 2,  Сто И Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто и Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет и Втора  3, 1,  Тридесет и Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет и Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет и Пета  2,  Тридесет и Първа  1,  Тридесет и Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет и Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет и Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7,  УПИ IV-761 Кв.47  ,  Хейзел Майнер  ,  Четвърта  89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18,  Четиридесет и Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет и Девета  7,  Четиридесет и Осма  4,  Четиридесет и Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет и Първа  9, 1, 7,  Четиридесет и Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет и Трета  8, 1, 14,  Четиридесет и Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет и Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет и Втора  4,  Шестдесет и Девета  2,  Шестдесет и Пета  7, 9,  Шестдесет и Първа  6, 1, 4,  Шестдесет и Седма  3, 5, 1,  Шестдесет и Трета  2, 5,  Шестдесет и четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет и шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,    3, Къща

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Старо Село,  Общ. Радомир:   I-51,  Кв.11  ,  VII-157 Кв.17  ,  XXVІІ-XXVІІІ Кв.12  ,  Мах.Дукова  ,    Къща

На 15.10.2020 г.    /10:01 – 11:00 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир

На 15.10.2020 г.    /11:01 – 12:00 ч. / -  Друган:   УПИ ХV-407 Кв.49

На 15.10.2020 г.    /11:01 – 12:00 ч. / -  Радомир АРЕСГАЗ ЕАД

На 15.10.2020 г.    /11:01 – 12:00 ч. / -  Стефаново,  Общ. Радомир:   Мах.Егреците

Община Трън

На 15.10.2020 г.    /09:16 – 10:45 ч. / -  Банкя,  Общ. Трън:   УПИ I,  Кв.15

На 12.10.2020 г.    /09:01 – 10:00 ч. ; 12:45 – 13:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:00 – 10:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /15:00 – 16:30 ч. / -  Глоговица

На 12.10.2020 г.    /09:01 – 10:00 ч. ; 12:45 – 13:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:00 – 10:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /15:00 – 16:30 ч. / -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ Іі-94,  Кв. 25

На 12.10.2020 г.    /09:01 – 10:00 ч. ; 12:45 – 13:30 ч. /   На 15.10.2020 г.    /09:00 – 10:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /15:00 – 16:30 ч. / -  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор  ,  Мах. Ахчийски Кошари  Мах. Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8

На 15.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. / -  Филиповци

На 15.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. /   На 16.10.2020 г.    /09:00 – 16:30 ч. / -  Филиповци:   Махала Драговци

На 15.10.2020 г.    /09:16 – 10:45 ч. / -  Богойна

На 15.10.2020 г.    /09:16 – 10:45 ч. / -  Врабча

На 15.10.2020 г.    /09:16 – 10:45 ч. / -  Ломница,  Общ. Трън:   М. Ждрелото

На 15.10.2020 г.    /09:16 – 10:45 ч. / -  Трън:   9ти Септември  1,  Александър Стамболийски  ,  Атанас Ботев  21,  Китка,  Мах. Китка  Бунгало, 3, 5, 7, 15,  Мосаловска  11а,  Нпи 070026,  М. Китка  Петко Д. Петков  22, 24,  Яким Тошков  7, 8,    М. Смърденица, Хижа

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.