Новини

сряда, юни 22nd, 2022

 

SKM_C250i22062211140SKM_C250i22062211130


Община Ковачевци с нов сайт

понеделник, май 9th, 2022

Уважаеми посетители,

новият официален портал на Община Ковачевци, където ще се публикува актуалната информация за общината, е достъпен на www.kovachevtsi.bg


вторник, февруари 15th, 2022
Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Ковачевци и Община Перник.
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ- ПЕРНИК“ е независима, доброволна и основаваща се на принципите на равенството и взаимопомощта, представляваща публично-частно партньорство между местната власт, представителите на гражданското общество, бизнеса и жителите на Община Ковачевци –селата Ковачевци, Сирищник, Калище, Лобош, Егълница, Светля, Ракиловци, Косача, Чепино и Слатино
и Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници), град Батановци и селата Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Черна гора, Чуйпетльово, Ярджиловци, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Ковачевци и Перник и за насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване и прилагане на местни стратегии за развитие, както и нормативните актове свързани с прилагането на водено от общността местно развитие (ВОМР) и подхода Лидер
По този начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от „Програма за развитие на селските райони“ и Оперативните програми : „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предстои да бъде изготвена стратегия, която отговаря на потенциала и нуждите на региона. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ-а има възможност да получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство.
В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров, Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския сектор.
За председател на МИГ-а бе избран Стефан Кръстев.


понеделник, февруари 7th, 2022

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА 15 февруари 2022 г.

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОВАЧЕВЦИ И ПЕРНИК

 

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ И ОБЩИНА ПЕРНИК

канят жителите на

Община КОВАЧЕВЦИ – СЕЛАТА КОВАЧЕВЦИ, СИРИЩНИК, КАЛИЩЕ, ЛОБОШ, ЕГЪЛНИЦА, СВЕТЛЯ, РАКИЛОВЦИ, КОСАЧА, ЧЕПИНО И СЛАТИНО

и

жителите на  Община ПЕРНИК (с изключение на град ПЕРНИК – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници) – град БАТАНОВЦИ и селата БОГДАНОВ ДОЛ, БОСНЕК, ВИСКЯР, ВИТАНОВЦИ, ГОЛЕМО БУЧИНО, ДИВОТИНО, ДРАГИЧЕВО, ЗИДАРЦИ, КЛАДНИЦА, КРАЛЕВ ДОЛ, ЛЕСКОВЕЦ, ЛЮЛИН, МЕЩИЦА, ПЛАНИНИЦА, РАДУЙ, РАСНИК, РУДАРЦИ, СЕЛИЩЕН ДОЛ, СТУДЕНА, ЧЕРНА ГОРА, ЧУЙПЕТЛЬОВО, ЯРДЖИЛОВЦИ

 

да участват в Учредителното събрание за учредяването на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“. Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство между Община Ковачевци, Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в  строителните му граници) и местни представители на стопанския и нестопански сектор, действащи на обособената територия.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИГ КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител.

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да представи следните документи:

 1. За физически лица:
 • ●       копие от лична карта;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 • за физическите лица – Занаятчии, Културни дейци (музиканти, артисти, певци, и други) – съответното удостоверение.
 • за физическите лица – Земеделски производители – анкетна карта;
 1. За юридически лица /Еднолични търговци, Търговски дружества или СНЦ, Читалища, Фондации/:
 • копие от лична карта;
 • актуално състояние от Търговски регистър (неофициално);
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание с определен представител;
 • Ако представителят е упълномощено лице, легитимира се с нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията. Упълномощеното лице трябва да е вписано в решението по предходната точка.
 1. За Община КОВАЧЕВЦИ и Община ПЕРНИК:
 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ  – ПЕРНИК“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Определяне на размера на членския внос и срокове за внасяне;
 6. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група КОВАЧЕВЦИ – ПЕРНИК“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 7. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 8. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 11 :00 ч. в с.Ковачевци в сградата на Етнографски център с. Ковачевци

 

 


сряда, септември 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  2 798 лева и сумата става 100 046

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 124 486 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  171 486  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 19,20:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино
20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница

 


вторник, август 31st, 2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. и нейни приложения, Общинска администрация Ковачевци провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/VHgrJcHcDnPmiDAv6

в срок до 30.09.2021 г.:

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


сряда, юни 9th, 2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци

 

            Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети трябва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти (в сила от 22.05.2018 г., бр. 5 от 17.01.2020 г.), което налага приемане на изменение на съществуващата наредба, уреждаща въпросите от местно значение.
Мотиви за приемане на изменението на  наредбата и цели, които се поставят:
Проектът за изменение на  наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Общината, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.

Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемането на измененията се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на тази  Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван на сайта на Община Ковачевци,  заедно с мотивите  и предварителната оценка на въздействието, като е спазена процедурата по чл.26 от ЗНА.

 

С оглед на  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, , чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 и  чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Ковачевци да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ

 1.Общински съвет Ковачевци приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци както следва:

 

 

Изменя чл.6 като след редакцията придобива следния текст:

Изм.чл.6 Брой и вид на отглежданите животни в зависимост от зонирането:

/1/Зона І – идеален център –обхваща административния център и сградите около него в периметър от 25 метра – не се допуска отглеждането на всякакъв вид домашни животни

/2/Зона ІІ – разширен център -Разрешава се отглеждането в личните стопанства на физически лица за лични нужди следните домашни животни:

 1. Едри преживни животни – до 2 броя и техните приплоди до 1 година;
 2. Дребни преживни животни  – общо до 10 броя и приплодите от тях до 9 месечна възраст;
 3. Еднокопитни – 2 броя и приплодите им до 1 годишна възраст;
 4. Птици подрастващи или бройлери – до 100 броя;
 5. Птици възрастни ,независимо от вида им – 50 броя;
 6. Зайци – до 10 броя възрастни  и техните приплоди, но не повече от 100 бр. общо.;
 7. Свине за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези – до 3 броя;

 

В останалата си част Наредбата остава непроменена.

 

ВНАСЯ

Васил Станимиров

Кмет на  Община Ковачевци

 


сряда, март 17th, 2021

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ковачевци е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 18.03.2021 г. до 05.04.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината до 05.04.2021 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Ковачевци за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК https://kovachevtsi.com/?page_id=16064

 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ковачевци (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ковачевци е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ковачевци е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 05.04.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Ковачевци.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Ковачевци отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

Иво Симеонов

ВрИД Кмет на Община Ковачевци


Информация за кампания 2021

понеделник, януари 18th, 2021

Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 г.

SKM_C250i21011810560


понеделник, януари 18th, 2021

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.

Обсъждането ще са проведе на 27.01.2021г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2021г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ