Новини

петък, май 15th, 2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел. 0885 73 74 17

      

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2019г. на Община Ковачевци

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2019-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2019г.

Обсъждането ще са проведе на 26.05.2020г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при строго спазване на всички противоепидемични мерки в период на извънредна епидемична обстановка.

         Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2019г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ


петък, април 24th, 2020

На 22.04.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ковачевци”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14“. Обща стойност на проекта е 335 274.46 лв, от които БФП 330 374.46 лв. и собствен принос 4 900 лв. Период на изпълнение от 07.05.2020 г. до 07.01.2022 г.

Основните цели на проекта са:

 • Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води.
 • Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от замърсяване. Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство.
 • Ограничаване изпускането на вредни емисии;
 • Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото.

Предвидените дейности и очакваните резултати са:

Дейност 1 „Подготовка и изпълнение на проекта“

- Изготвен работен проект за техническа рекултивация на депото по реда на ЗУТ; – Издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; – Издаден доклад за оценка на съответствието; – Сключен договор и осъществен авторски надзор на проекта; – Сключен договор и осъществен строителен надзор на проекта.

Дейност 2 „Техническа рекултивация на депото“

Основен резултат от дейността ще бъде сключен договор с изпълнител и изпълнен проект за техническа рекултивация.  С предвидените рекултивационни мероприятия се цели укрепване на земното покритие от горния изолационен екран на технически рекултивираното сметище и постигане на дълговременната му устойчивост и максимално изолиране на отпадъците.  С изпълнението на дейността депото ще е рекултивирано и ще престане да действа като депо за твърди битови отпадъци. Ще е напълно защитено от вредното влияние на водите, проникването им до отпадъчното тяло, преустановено е отделянето на миризми и прахови частици, както и разпиляването на пластмаси, хартия и др. леки фракции. Това от своя страна ще допринесе за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда, защита на общественото здраве и безопасност и намаляване на неблагоприятните социално-икономически въздействия. Рекултивирана площ в резултат от изпълнение на дейността ще бъде 4,720 дка.

Дейност 3 „Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки“.

Сформиран екип за ефективно управление на проекта. Сключени законосъобразни договори с изпълнители на дейности по проекта. Сключен договор за подготовка на документация за СМР по реда, предвиден за възлагане на публично състезание в ЗОП,  както и разработване на останалите три договори, необходими за дейностите във връзка с проектното предложение. Подготвена документация за възлагане и провеждане на обществена поръчка за СМР по проекта. Подготвени договори с изпълнители на дейности по проекта. Изпълнени съгласно Единния Наръчник мерки за информация и комуникация.  Успешно изпълнен проект с постигнати заложените цели и резултати.

 

 


вторник, април 21st, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


четвъртък, април 9th, 2020

Във връзка с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че оферти  за  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще бъдат приемани до 17 ч. на 21 април 2020 г.  Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 22 април 2020 г. в Община Ковачевци при стриктно спазване на въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.


сряда, март 25th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

 

       Уважаеми клиенти,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път/Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявления за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg; Pernik@nssi.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул.“Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

3.  Ако нямате КЕП/квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388,076649363,076649304.

4. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е- зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.


понеделник, март 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  141/23.03.2020г.

с.Ковачевци

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето и предвид  обявеното  извънредно положение на територията на Република България,  въведените противоепидемични мерки съгласно  т. 3  от заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци и  след взето решение на Общинския кризисен щаб  

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. На територията на община Ковачевци, в кметствата и кметските наместничества, считано от 24.03.2020г., да бъде  преустановена услугата  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

2.Срокът на действие на настоящата заповед е до отмяна на противоепидемичните мерки  на територията на Република България  и респ. Община Ковачевци и в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ива Борисова –                    Вр. ИД Секретар на  община Ковачевци.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на  длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ  (П)

Кмет на Община Ковачевци

 

 


понеделник, март 23rd, 2020
Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.

четвъртък, март 19th, 2020

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА.

 

1. ОБЩИНА ЗЕМЕН

 • Людмила Бакалова – Директор домашен социален патронаж, тел. 0877/10-30-56
 • Николай Евтимов – Служител в домашен социален патронаж,
 • Боян Евтимов – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0885/04-38-80

2.  ОБЩИНА ТРЪН

 • Марин Радивоев – Общомобилизационна подготовка /ОМП/, тел. 0898/33-41-86
 • Антон Аначков – Здравен медиатор, тел. 0896/52-82-13

3. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • Емил Николов – Служител в социален патронаж, тел. 0884/70-50-28

4. ОБЩИНА РАДОМИР

 • Асен Димитров Колаксъзов-Технически изпълнител-Домакин, тел. за връзка:  0896/68-18-46
 • Венцислав Свиленов Димитров-Работник поддръжка „Улично осветление“ , тел. за връзка: 0884/32-25-13
 • Дежурни към ОБСС-тел. за връзка: 0885/59-92-92

5. ОБЩИНА БРЕЗНИК

 • Даниела Захова – Здравен медиатор, тел. 0897/77-52-53
 • Мариела Неделкова – Служител в домашен социален патронаж, тел.0877/26-11-04

петък, март 13th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  123/13.03. 2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, считано от 13.03.2020г. и  издадена Заповед № РД -01-124/13.03.2020г.  на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъдат затворени, считано от  20.00ч. на 13.03.2020г.   до  29.03.2020г. заведенията за обществено хранене, кафета, ресторанти, пивници, къщи за гости, бунгала, хотели и места за настаняване.

2.Забранявам в търговски обекти- магазини сервирането и употребата на алкохолни напитки,  кафета и  ползването им като питейни заведения.

За констатирани нарушения по настоящата заповед упълномощавам органите на полицията и кметските наместници по населените места  на територията на община Ковачевци, да съставят Актове за установяване на административни нарушения  по реда на  ЗАНН.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на Полицейски участък  Ковачевци.

Копие от настоящата заповед да се връчи на  кметските наместници по населени места  на  управителите на търговските обекти, заведения за обществено хранене, места за настаняване и пивници за сведение и изпълнение, а на началника на ПУ – Ковачевци за контрол.

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед

 


сряда, февруари 5th, 2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ЗАСТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

 

І. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Ковачевци, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ.

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение № 1 са имоти от общинския поземлен фонд.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Ковачевци в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Ковачевци,  с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади;

2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина на трайно ползване;

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните:

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).

Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;

2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешени случаи.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмет на Община:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.

2. Отдел „Общинска собственост и стопански дейности”:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери.

3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2020/2021 година общинска администрация Ковачевци взаимодейства с: ОС „Земеделие” Ковачевци, Кметове по населените места и Ветеринарния лекар, отговарящ за общината.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на бюджета на община. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

КАЛИЩА- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

ЛОБОШ-пасища

РАКИЛОВЦИ-пасища

СИРИЩНИК- пасища

ЕГЪЛНИЦА-пасища

СВЕТЛЯ- пасища

ЧЕПИНО- пасища

СЛАТИНО- пасища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1