Обяви

понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП – ПР за улица с ОТ 136 – ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци; с Възложител: Емил Чучулков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

45/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 3  по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Весина”, Община Ковачевци, с възложители: Калоян Б. Михалков и Веска Ст. Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 11th, 2019

РЕШЕНИЕ № ПЕ-34-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

За

 Инвестиционно намерение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди и битови отпадъци на територията на община Ковачевци, находящо се в поземлен имот №000434, земл. на с. Ковачевци, област Перник“

    Решение


понеделник, ноември 4th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/31.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 6 и съществуващата в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на с.Егълница, махала “Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Методи Йорданов Крумов и Илонка Асенова Крумова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44-2019г.


вторник, октомври 29th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1  и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Йовина”, община Ковачевци, с възложител: Нада Миланова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-43-за-2019г.


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“,

-ПИ  по ВКС № 000410 , №00736, №000617, №000723, № 000724, №000725   в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ , за териториите по §4 от ПЗР  на ЗСПЗЗ в м.“При Къщи“ и м.“ Косачки рид“ в землището на с. Косача, община Ковачевци.

Съобщение (3)


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.“При Ляшковци“

-ПИ  по ВКС № 051520 , и м. „Чифлико“  – ПИ по ВКС №038832 и №038831  в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.„При Ляшковци“ – ПИ по КВС №051520 и м. „Чифлико“ – ПИ по ВКС №038832 и №038831
в землището на с. Егълница, община Ковачевци.

Съобщение (2)


вторник, октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.Китка, м.Огорелица и м. При Кулата

-ПИ  по ВКС №000757, №000982, №000934, № 000935, №000922, №000963 в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, Област Перник

На основание чл.18б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1 и чл. 18д, ал.  4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на §4  от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор №ДГ – 37/13.09.2019 г. между Областна администрация – област Перник и  „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в   §4  от ПЗР на ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по §4  от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.Китка, м.Огорелица и м.При Кулата в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци.

Съобщение


петък, октомври 18th, 2019


З А П О В Е Д

№ 327/16.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.6 от Протокол № 8/04.10.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване /ПЗ/  за ПИ №974003 по Параграф 4 на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник за промяна предназначението на земеделска земя в земя за жилищно строителство.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на имот с номер 3 от к.р. 974, местност „Циганка” в землището на с.Ковачевци по ПНИ по параграф 4 от ПРЗ НА ЗСПЗЗ.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба №7 на ПНУОВТУЗ и Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до поземления имот ще се осъществява от североизточната част на имота по съществуващ път с ширина 4.5 м.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

………………………

Инж. Любомир Цветков

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен със Заповед №РД-301/24.09.2019г./

СМ

Заповедта влиза в сила от: ………………….

Заповед

ПУП


вторник, октомври 15th, 2019

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -317/15.10.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с. Лобош, местност “Пухла ” с номер № 006027- пасище, мера, девета категория  с площ 2.804 дка с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ 000075;

ЗАПАД: ПИ 006028;

СЕВЕР: ПИ 006028;

ЮГ: ПИ 006019; ПИ 006020;

 

С начална тръжна цена в размер на 61.68 /шестдесет и един лева и шестдесет и осем ст. лева/ за година, която е стойността на земята.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.11.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.11.2019г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.11.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.11.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79