Обяви

петък, юни 17th, 2022

РД-166/15.06.2022г.

РД-168/15.06.2022г.

РД-170/15.06.2022г.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

четвъртък, юни 9th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-155/09.06.2022год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следното помещение:

 

1/Помещение 1, с площ от 102 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII кв.21 по плана на село Лобош, община Ковачевци

 

С начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 

1/Помещение 1 с площ 102 кв.м. * 1 лева= 102.00 лева без ДДС месечна наемна цена

 

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  14.07.2022 г. от 10.00 часа за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

 

Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 13.07.2022 г. до 16.00 часа.

 

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 13.07.2022г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 13.07.2022 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


Публичен търг

вторник, май 31st, 2022

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 149/31.05.2022год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № VI, кв.3 с площ

1441  кв.м., находящ се в с. Светля, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ VII-12, р.Берендерска

ЗАПАД: I-11; II-10; III-9; V-8 кв.3

СЕВЕР: Улица 1-2-3

ЮГ:  Река Берендерска; УПИ V, кв.3

 

с начална тръжна цена 14 886 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ с вкл. ДДС или 12 405 лв. без ДДС / дванадесет хиляди четиристотин и пет лева/.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 05.07.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 04.07.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 04.07.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 04.07.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

вторник, май 31st, 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 162 671  лева се прибавя сумата 153 лева и сумата става 162 824

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 824 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 824  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 600 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 700 лева

 

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 300 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се новa точкa 22:

 

22. 10 кв.м. към УПИ VI-605 кв.102 с.Ковачевци

 


понеделник, май 30th, 2022

Заповед №РД-146/30.05.2022г.

 

Заповед №РД-140/30.05.2022г.

 

Заповед №РД-141/30.05.2022г.


понеделник, май 30th, 2022

съобщение чл.61 ал.3 АПК 2022


О Б Я В Л Е Н И Е №21/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

21/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– поземлен имот, попадащ в околовръстен полигон на мах. Влашкина, с. Лобош , общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Стоянка Иванова Андонова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №20/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

20/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 7 и попадащите в него сгради, мах. „ Сред селото”, с Ракиловци, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Стефана Крумова Ангелова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №19/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

19/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– геодезическо заснемане на поземлен имот и сградата в него, мах. Поляна, с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Ивайло Тодоров Александров

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №18/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

18/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– Неурегулиран поземлен имот – дворно място, махала „ Тютюнджия”, с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Васил Цветков Йорданов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци