Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е №17/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

17/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 1 и съществуващата масивна жилищна сграда в него, мах. Достина, с. Сирищник, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Петър Георгиев Владимиров

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №16/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

16/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I 71, кв. 30, с. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Ирина Здравкова Божинова – Аврамова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №15/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

15/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– ПУП – ПЗ имот с идентификатор 34918.12.83, с. Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Руслан Георгиев Церовски

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №14/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

14/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– проект за изменение на ПУП – УПИ V – 221, УПИ VI – 221,  кв. 32, с. Косача,  общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Стоимен Георгиев Стоименов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №13/23.05.2022г

понеделник, май 23rd, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

13/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– проект за изменение на ПУП – УПИ I – 156, УПИ II – 156, УПИ III – 156 и УПИ IV – 156, кв. 101, с. Егълница, м. Стопански двор,  общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Симеонов Методиев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №12/19.05.2022г

четвъртък, май 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

12/19.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имоти с нови планоснимачни номера 3, 5 и 6 по кадастралния план на мах. „Тодорина”, с. Ковачевци,  общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Генадиев Методиев

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №11/19.05.2022г

четвъртък, май 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

11/19.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 236, с. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник. Методи Симеонов Методиев

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци


Протокол от проведено заседание

вторник, май 3rd, 2022

Протокол – земеделски земи 2022-2023г.


Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

вторник, май 3rd, 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 220  лева се прибавя сумата 12 451 лева и сумата става 162 671

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 671 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 671  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 200 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 3 600 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 500 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 600 лв.

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 18, 19, 20, 21:

 

18. 35 кв.м.  към УПИ IV-246 кв.25 с.Лобош
19. 110 кв.м. към УПИ IX-272 кв.23 с.Косача
20. УПИ VIII-78 кв.11a с площ 1060 кв.м. с.Сирищник
21. 38 кв.м. към УПИ XIII-240 кв.14 с. Калище

 


Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

четвъртък, април 21st, 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 220  лева се прибавя сумата 12 128 лева и сумата става 162 348

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 348 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 348  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 200 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 3 500 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 500 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 600 лв.

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 100 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 18, 19, 20:

 

18. 35 кв.м.  към УПИ IV-246 кв.25 с.Лобош
19. 110 кв.м. към УПИ IX-272 кв.23 с.Косача
20. УПИ VIII-78 кв.11a с площ 1060 кв.м. с.Сирищник