Архив за юни, 2020

вторник, юни 30th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

23/30.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване имот №1 и сградата в него, махала „Пуева”, с.Косача, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Марин Ал. Методиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, юни 26th, 2020

Заповед №РД 270/25.06.2020 г. относно настъпване на втори етап „Восъчна зрялост“ на посевите от зърно – житни култури на територията на община Ковачевци.

Заповед №РД 270 от 25.06.2020 г.


четвъртък, юни 25th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

22/25.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план – имот №2, махала „Паунова”/ „Тайкова”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Насл. на Роман В.Лисичков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, юни 25th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

21/25.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план – имот №3, махала „Паунова”/ „Тайкова”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник, с възложители: Илияна В. Арнаудова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, юни 22nd, 2020

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-255/19.06.2020 год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следното помещение:

 

1/Помещение 2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII кв.21 по плана на село Лобош, община Ковачевци

 

С начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 

1/Помещение 2 с площ 72 кв.м. * 1 лева= 72.00 лева без ДДС месечна наемна цена

 

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  24.07.2020 г. от 10.00 часа за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

 

Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 23.07.2020 г. до 16.00 часа.

 

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 23.07.2020г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 23.07.2020 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


вторник, юни 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

20/16.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен ПУП – ПРЗ в обхвата на кв.17, с. Косача, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Снежанка П.Янкова и Веселинка П.Нейчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


вторник, юни 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

19/16.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план – имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Джилни рид” , община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван М. Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, юни 11th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

18/11.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план – дворно място – имот планоснимачен номер 1 , община Ковачевци  , с възложител: Стоян А. Николов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, юни 10th, 2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 93 686 лева се прибавя сумата  15 976.66 лева и сумата става 109 662.66 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 134 102.66 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  181 102.66 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 400 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 2 600 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 400 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        2 600 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 200 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 18 и 19:

 

18. УПИ IV-293 кв.26 по плана на с.Сирищник с площ 821 кв.м./земя по суперфиция/
19. УПИ III-86 кв.12  по плана на с.Сирищник с площ 742 кв.м.

 


петък, юни 5th, 2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието, храните и горите 

Областна  дирекция „Земеделие“ – Перник 

На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ и в изпълнение на изискванията, регламентирани в Наредба №8 121 з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121-3-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в земеделски земи и с цел подобряване на превантивна дейност и намаляване до минимум на вредите последствията и щетите от тях.

Заповед РД- 166 от 29.05.2020 г.