Архив за април, 2021

четвъртък, април 29th, 2021

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27 април / вторник/ от 13.00 часа беше проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 122/22.04.21 г. на Кмета на Община Ковачевци.

Комисията заседава в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Симеонов – Зам. –кмет на Община Ковачевци

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Христо Булев –  Ст.специалист „Местни приходи и такси”  при  Община Ковачевци
  2. Весела Борисова – Ст.специалист „Общинска собственост” при Община Ковачевци
  3. Ива Борисова – Ст.специалист „Хуманитарни дейности” при Община Ковачевци

 

Комисията има задача да разпредели мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди.

На основание чл.100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.

Комисията пристъпи към работа, спазвайки нормативните разпоредби  в следните документи:

С Решение № 165 от 26.02.2021 г., Общински съвет – Ковачевци е приел Годишен план за паша за 2021-2022 г.,  съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд в населените места на територията на Община  Ковачевци  при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет-Ковачевци на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ като определя:

1.  местоположението и размера на пасищата в населените места на територията на община  Ковачевци за отглеждане на пасищни животни, както и правилата за ползването им.

2. площите, които ще се предоставят на лица, които желаят да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние чрез косене.

 В Приложение на  Приетия Годишен план за паша е  СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ И ВИДА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ.

Председателят на Комисията предостави за разглеждане от останалите й членове всички постъпили и приети в Общинска администрация Ковачевци, до нормативно установения срок – 10 март2021 г., заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система  (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Комисията  трябва да определи  площта на имотите,  които ще бъдат отдадени под наем на местните животновъди, съгласно приетите норми за площи. Разпределението е съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански  животни.

Комисията установи, че е подадено едно заявление от лицето Ралица Вилиянова Игнатова с рег. № 3-139/04.03.2021г.

Лицето има сключени два Договора за наем земеделска земя, съгласно което отдадените площиспоред брой на животни и полагащата се допустима площ за животинска единица е достигната.

Освен това има неизплатени задължения към община Ковачевци за повече от една стопанска година.

Въз основа на всички споменати по – горе основания, лицето Ралица Вилиянова Игнатова не се допуска до разпределяне на мери, пасища и ливади.

 

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Заседанието бе закрито в 13.20 часа.

Комисия:

Председател:

 

  1. …………………………/Иво Симеонов/

Членове:

  1. ………………………/ Христо Булев/
  2. ………………………/Весела Борисова/
  3. ………………………/Ива Борисова/

 

 

 

ПРЕДОСТАВЕН НА ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

 


вторник, април 27th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  3 740 лева и сумата става

73 740 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 98 180 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  145 180  лева

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 10, 11, 12, 13:

10. 70 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ V-55 кв.10 с.Чепино
11. 270 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-55 кв.10 с.Чепино  
12. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ IV-55 кв.10 с.Чепино  
13. и.ч 73 кв.м. неуредени сметки от УПИ II-155 кв.9 с.Калище  

 

 


петък, април 23rd, 2021

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Конска:   IV-310, 311  ,  Агро Бул-2012 ЕООД,  Ръждица-М.К. ООД  ,  УПИ  Х-48 Кв.12  ,  Фън Спорт ЕООД  ,    Месност Райкова Страна

Община Перник

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Драгичево:   217, Местност Копринено Орище  ,  Александър Боянов  10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202,  Горно Драгичево  204, 200,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Копринка  11, 15,  М.Копринено Орище Пи 324  ,  Местност Горно Драгичево  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Минзухар  35,  Незабравка  3,  Оборище  6,  Пи 020003  ,  Пи 1625, М.Серимеж  ,  Реката  3, 19, 15, 13, 17,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,    26

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Кладница:   V-15 , Кв.19  ,  Xi-29 Кв.18 Делта Хил  ,  Xv-8,  Кв.18,  Берлин  5, 9, 3, 12, 7, 8, 2, 1, 10, 3, 5а, 1а,  Брюксел  3а, 2, 3, 1,  Виена  7, 2, 5, 3,  Делта Хил  Кв.17,  Лондон  44, 1, 9г, 52, 9б, 15, 46, 9д, Кв.17, 9а, 9в, 36, 17, 11, 38, 24, 22, 28,  София  8, 49, 46, 30, 14, 51, 32, 12, 36, 53, 45а,  УПИ  II-15,  Кв.19  ,  УПИ  II-35, Кв.17 Делта Хил  ,  УПИ  XXXIII-31 Кв.20  ,  УПИ -IX 29  Кв.18,    Кв.17

На 27.04.2021 г. /09:16 – 09:45 Ч.; 15:16 – 16:30 ч./ -  Перник:   XIV-25, Кв.124  ,  Атанас Накев  11, 5, 1, 1а, 6, 2, 7, 4, 2, 23, 29, 17, 19а, 14, 27, 25, 31, 28, 19, 24, 28,  22, 8, 21, 26, 12, 10, 18, 15, 16, 20,  Благой Гебрев  32, 56, 58, 56а, 32а, 32 В, 32а, 29е, До Бл.62, 35, 35в, С/У Бл.36, До Бл.36, 1, 33а, 31, 33б, 36, Пред Бл.36, 36, 33, 31а, 36, 64, 60, С/У Бл.60, 61, 60, 60, До Бл.60, 32в, 38,  С/У Казабланка, 37, 78, Кв.126, 23 32, 37, 38, 32,  32, 43, 32, 32а, 32, 32б, 70,  Бучински Път  Ладовица,  Владайско Въстание  43, 16, 2, 18, 14, 39б, 10, 41, 8, 37, 12, Зад Регал, 38в, 4,  Воронеж  2, 5, 6, 3, 4, 3а, 90,  Вулкан  8, 2, 6, 4, 10,  Девин  1,  Димитровград  3, 1, 2, 5, 7,  Димитър Благоев  30,  22, 30, 52, 64, 15,  26,  34,  16,  32,  46, 48, 38а, 58, 42, 18, 54, 24, 15, 40, 44, 60, 13, 4, 62, 46,  27, 25, 9, 24,  19, 21, 1, 50,  16, 40, 56, 38,  24,  28, 2, 5, 11,  20, 34, 23, 17, 14, 46,  10, 40,  36, 22,   Димитър Рибарски  8, 12, 10, 14, 2, 7, 1, 5,  Иван Шишман  4, 10, 2, 14, 1, 8, 16,  6, 12, 3, 5, 1а, 16, 7,  Изток  На Фасадата На ТП Стадиона , До ТП Витоша, Сп.Даскалово, Магазин, Сп.Даскалово,  Калофер  2,  Кирил Тупанков  2,  Крум Накев  11, 5, 2, 4,  Лом  36,  Мах.Портарева  142, 143, 64, 70, 68, 66, 72, 145, 69,  Никифор Панкев  3, 5, 7, 1, 3а,  Огоста  8, 3, 5, 1, 2, 9, 6, 12, 7, 10, 11, 4,  Петър Пенчев  8, 12, 3, 9, 6, 10, 2, 7, 4, 11, 1, 5, 12,   Превалец  10, 1а, 6, 5, 4, 12, 8, 1, 14,  Стомана  2,  2, 2, 3, 1, 3,  3, 3а, 1,  Стримон  1, 63, 11, 13, 17, 15, 7, 9, 2, 1, 5,  Хасково  1 В, 1, 1 А, 1 Б,  Църква  ,  Юрий Гагарин  До Стадион  Металург ,  Ямбол  7

На 26.04.2021 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 15:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   XIV-25, Кв.124  ,  Благой Гебрев  58а, 64, 56, 32а, 32а, 32, 56а, 58, 32 В, 1а, 10, 11, 12, 14, 13, Павилион, 22,  22, 22,  22,  Бучински Път  Хранителни Стоки И Кафе,  Изток  До ТП Бистрица , Мошино, 1 Подстанция Перун, Фото Ателие, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин,  Калинин  10, 12, 14,  Карл Маркс  34, 2, 2а,  Клемент Готвалд  4, 8, 1, 3,  10,  6, 3, 8, 6,  6,  2,  Ленински Проспект  15, 15, 6, 3, 9, 7, 3,  6, 1, 3,  Лом  31, 7 Паркинг, 13, 20, 3, 36, 1на, 11, 11, 12, Пазар  Сезони , 12, Билярдан Клуб, 10,  До ТП Тунджа, 16 Б, 16 А, 10,  1,  1, 3,  Мах.Портарева  46,  Минск  9, 1,  13,  3, 7, 13, 15, 5, 15, 15,  1,  Несебър  3, 5, 1, 1, 3, С/У Бл.3, 3,  Одеса  4, 4,  Оряхово  4,  Стомана  4,  Търговска  15,  УПИ  VII, Кв.Изток  ,  Хасково  1 А, 1 В, 1 Б, 1,  Юрий Гагарин  44, 46, Сп. Бучински Път , 44, 46, 44-46, 44-46, 44, 46, 44а, 10, 10, 8, 8,  10, 10,  10 Партер, 36, Търг. Комплекс, 34, 36, 1, Тър.Компл. С/У Без.  Шел , 38ж, 91, 36а, 36,  36, 34а, между  бл 34 И 36, 34, 34, 38,  38, 38а, 38, 38, 38г, 38б, М/У 36 И 34 Бл,  40, 40, 40, 38е, 38в, 38д, 38ж, 42, 42, М/У Бл.42и44, 42, Магазин, 42,     В Двора на XI У-ще

На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Калкас  ,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  ,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  12,  Калкас  ,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Джерман  2, 1,  Захари Зограф  44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,  36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,  30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,  24, 33,  Калкас  12,  Калкас  ,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Кладенец  19, 21, 17, 23,  Колуница  7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,  11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26,  8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,  22, 4,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,  5, 3, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,  30, 29, 31,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Перник:   Къкринско Ханче  8, 6, 1, 5, 3, 6, 10,  Мадара  11, 25, 3, 7, 19, 22, 15, .6, 20, 30, 9, 23, 21, 17, 29, 27, 31, 15, 5, 8, 6, 4, 13, 17а,  Силистра  17, 27,  23, 29, 19, 21, 13, 33, 15, 15, 27, 31, 23, 25,  Търново  24, 34, 28, 42, 26, 40, 20, 32, 38, 30, 30, 38,  36, 18

На 28.04.2021 г. /12:00 – 14:30 ч./ -  Перник:   Лев Толстой  346

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7, , , 12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Бобораци:   Vi-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216, Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ  II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ  V-219, Kw.32  ,  УПИ  XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 26.04.2021 г. /09:30 – 12:00 ч./ -  Долна Диканя:   II, Кв.23  ,  XIV-586  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XVIII-580  Кв.35,  Градините  ,  УПИ  I,  Кв. 39  ,  УПИ  I, Кв.43  ,  УПИ  V-458 Кв.38  ,  УПИ  XI-261,  Кв.40,  Х-260 Кв 40  ,    Къща

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Друган:   УПИ  13,  Кв.62  ,  II-487,  Кв.45  ,  VІ-485, Кв. 45  ,  XX-419 Кв, 50

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Пириница

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Старо Село,  Общ. Радомир:   XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

Община Трън

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Глоговица

На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Горочевци

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ  VII-115 Кв.26  ,  УПИ  VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ  X-244,  Кв.15, УПИ  ІІ-94,  Кв. 25

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ -  Трън:   8ми Март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  43, 43а, 49, 20, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 47,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1,  21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25,  17, 6, 2,  11, 8,  23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 20, 24, 3, 23, 18, 16, 9,  4, 36, 4а, 21, 13, 25, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 11,  Васил Левски  5, 7, 2а, 10, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 16, 11, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  2, 31,  21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 5, 6, 31, 38, 45, 35, 25, 39, 47, 8, 35а, 19, 9,  Владо Тричков  1, 6, 5, 1,  2, 2, 1,  .2, 3, 2,  1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 8, 3, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26,  26, 4, 6,  2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13,  9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17,  21,   Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор  ,  Мах.Ахчийски Кошари  ,  Мах.Бойна Могила  ,  Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  Мах.Шиловец  ,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2,  31,  52, 56, 54, 50, 1, 5, 1,  2,  36, 50, 16, 38, 30, 27, 37, 43, 22, 41, 35а, 31,  46, 31, 6, 35, 39, 24, 48, 23,  14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д. Петков  2,  Павилион, 3,  3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 10, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  25, 20, 1, 6, 17, 14,  11,  29, 19, 9,  5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 3, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 8а, 2, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5,   Юрий Гагарин  9, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1,  10, 2а, 8, 15, 11,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,    Механа, Сп Ехо-Т

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Филиповци:   Махала Драговци.

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 


понеделник, април 19th, 2021

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 109/19.04.21год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за oтдаване под наем за срок от 3 години на следният недвижим имот – частна общинска собственост на две помещения, находящи се в УПИ I-122 кв.16 с.Егълница с площ 800 кв.м., с граници: ИЗТОК:  УПИ VII121; УПИ II-121 кв.16, ЗАПАД:  Улица 220-21, СЕВЕР: УПИ VIII-111 кв.16, ЮГ:Улица 220-44а, а именно:

1.Помещение 1- 46.80 кв.м

2.Помещение 2- 37.52 кв.м.

 

Начална (тръжна) месечна наемна цена, както следва:

По т.1 – с площ 46.80 кв.м. x 1.00 лев = 46.80 /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/лв.

Цената е без ДДС.

По т.2 – с площ 37.52 кв.м. x 1.00 лев = 37.52 /тридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/лв.

Цената е без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 26.05.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2021г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2021 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79


петък, април 16th, 2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Горни Романци:   УПИ  VIII-83 Кв.15

Община Перник

На 20.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Перник:   6-Ти Май  2,  Владая  1,  Кладница  4,  Петко Каравелов  29, 19а, 15, 21, 1, 25,  Раковски  11

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Васил Априлов  5, 2, 3, 7, 4, 8, 1,  Ивайло  5, 2, 3, 4, 1,  2,  6,  Иван Вазов  Под Моста,  Капитан Векилски  1, 4, 3, 2, 6,  Люлин  15, 23, 10, 11, 12,  2, 12,  24,  18, 5, 90, 27, 12а, 17, 13, 14, 12, 22,  21, 16, 8, 7а, 6а, 4, 4,  1, 20е, 21,  3, 29, 19, 25, 17а, 7, 2,  31, 15а, 6,  Миньор  13, 15, 15, 30, 13,  Мургаш  1, 5, 3, 7, 7,  2, 9,  Мусала  5, 3, 7, 2, 8, 12, 10, 3а, 4, 1, 6,  Пейо Яворов  6,   Перелик  6,  Протожерица  1, 1,  Родопи  1,  Синчец  1,  Софийско Шосе  106,  37,  114, 45, 102, 94, 39, 94,  104, 92, 41, 106, 116, 43, 33, 37, 96, 110,  110, 96,  100, 98,  Софийско Шосе  52, 46, 58,  Автогара, 42, 72, 62, 74, 56, 72,  60, 50, 70,  66, 68, 40,  Павилион, 62,  50, Павилион, 58, 54,  С/У Стара Планина, 76,  46,  42а, 44, 40, 64, 60,  54, 74,   Станционна  6,  Стара Планина  7, 15,  5, 10, 6а,  25, 13, 15, 11а,  6, 1, 6б, 5,  13б,  21, 11, 13 А, 13б, 11а, 12, 9, 8, 4, 23, 11,   Шибой  16, 20, 12, 13, 13а, 4,  18, 9, 15, 11

На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Васил Априлов  5, 2, 3, 7, 4, 8, 1,  Ивайло  5, 2, 3, 4, 1,  2,  6,  Иван Вазов  Под Моста,  Капитан Векилски  1, 4, 3, 2, 6,  Люлин  15, 23, 10, 11, 12,  2, 12,  24,  18, 5, 90, 27, 12а, 17, 13, 14, 12, 22,  21, 16, 8, 7а, 6а, 4, 4,  1, 20е, 21,  3, 29, 19, 25, 17а, 7, 2,  31, 15а, 6,  Миньор  13, 15, 15, 30, 13,  Мургаш  1, 5, 3, 7, 7,  2, 9,  Мусала  5, 3, 7, 2, 8, 12, 10, 3а, 4, 1, 6,  Пейо Яворов  6,   Перелик  6,  Протожерица  1, 1,  Родопи  1,  Синчец  1,  Софийско Шосе  52, 46, 58,  Автогара, 42, 72, 62, 74, 56, 72,  60, 50, 70,  66, 68, 40,  Павилион, 62,  50, Павилион, 58, 54,  С/У Стара Планина, 76,  46,  42а, 44, 40, 64, 60,  54, 74,   Софийско Шосе  106,  37,  114, 45, 102, 94, 39, 94,  104, 92, 41, 106, 116, 43, 33, 37, 96, 110,  110, 96,  100, 98,  Станционна  6,  Стара Планина  7, 15,  5, 10, 6а,  25, 13, 15, 11а,  6, 1, 6б, 5,  13б,  21, 11, 13 А, 13б, 11а, 12, 9, 8, 4, 23, 11,   Шибой  16, 20, 12, 13, 13а, 4,  18, 9, 15, 11

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Къкринско Ханче  8, 6, 1, 5, 3, 6, 10,  Мадара  11, 25, 3, 7, 19, 22, 15, .6, 20, 30, 9, 23, 21, 17, 29, 27, 31, 15, 5, 8, 6, 4, 13, 17а,  Силистра  17, 27,  23, 29, 19, 21, 13, 33, 15, 15, 27, 31, 23, 25,  Търново  24, 34, 28, 42, 26, 40, 20, 32, 38, 30, 30, 38,  36, 18

На 19.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. / -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7, , , 12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Бобораци:   VI-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ  II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ  V-219, Kw.32  ,  УПИ  XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,

На 19.04.2021 г.  /09:01 – 13:00 ч. / -  Радомир:   Батенберг  75, 93, 107, 105, 115, 102, 117, 68, 60, 95, 91, 97, 103, 87а, 83, 85, 77, 96, 100, 66, 87, 79, 69, 104, 64, 109, 113, 98, 71, 111, 106, 101, 65, 67, 73, 92, 99,  Георги Маджаров  8, 10, 6, 4,  Голобръдска  45, 63, 101, 41, 86, 33, 58, 89, 92, 76, 64, 73, 43, 35, 71, 90, 81, 47а, 52, 77, 79, 93, 87, 103, 75, 54, 99, 83, 74, 95, 88, 91, 72, 51, 67, 78, 39, 60, 70, 62, 56, 57, 68, 80, 82, 59, 66, 84, 37, 85,  Гурко  2, 8, 4, 11, 6,  Иглика  ,  Изворска  10а, 8, 4, 6, 3, 10,  Кракра  13, 19, 15, 44, 32, 34, 11, 48, 40, 9, 54, 52, 46, 30, 50, 17, 36, 42, 38, 56,  Люлякова  72, 62, 99, 75, 78, 91, 76, 66, 56, 60, 109, 82, 68, 64, 58, 97, 77, 70, 105, Строеж, 75а,  Милан Грънчаров  14, 14а, 5, 3,  Осогово  1,  Острица  1, 3, 2, 4, 2а,  Панайот Волов  3, 1,  Стефан Стамболов  8, 4, 1, 6,  Филип Тотю  7, 17, 5, 15, 3, 11, 13,  Цар Борис I  8, 7, 14, 24, 2, 10, 28, 4, 13, 16, 6, 11, 12, 26, 22, 18, 9, 20, 1,  Цар Симеон  9, 7, 8, 1, 6, 10, 4, 3, 5, 2,  Шипка  8, 13, 4, 3, 2, 10, 6, 1, 5, 7, 11, 11а, 9

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 21.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 22.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ  III-56, Кв.19

Община Трън

На 19.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Видрар

На 20.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Лева Река

На 22.04.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / -  Трън:   9ти Септември  43, 43а, 49, 20, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 47,  Александър Стамболийски  23, 25,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 8, 3, 4, 2,  Здравец  2, 4,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 10, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 8а, 2, 16, 18, 10,  Юрий Гагарин  9, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1,  10, 2а, 8, 15, 11,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7

На 22.04.2021 г.  /12:00 – 16:30 ч. / -  Трън:   9ти Септември  9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14,  Възраждане  ,  Георги Димитров  20, 18,  Денчо Знеполски  10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4,  Захари Иванов  14, 1, 8, 10

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 

 


понеделник, април 12th, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

12/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  Проект за изменение на ПУП ( подобрен устройствен план) – план за регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 66648.476.15 по КККР на село Сирищник, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

11/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на имот с нов планоснимачен номер 21 и съществуваща в него сграда по кадастралния план на село Ковачевци, махала „Калайдйиска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван Илиев Данков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

 

Ковачевци.

О Б Я В Л Е Н И Е

10/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  изменение на план за регулация на УПИ VII – 76, 75, кв.8 по регулационния план на село Калище, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Спасимира Любчова Почеканска .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

9/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на дворно място – имот пл. №1, махала „ Бандачка”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Велина Алексиева Калева .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                                                                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

8/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на ПИ 60.450 по ПНИ на махала „Калайджийска”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Борис Венков Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                

О Б Я В Л Е Н И Е

7/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане разделяне на ПИ 32 (нови проектни планоснимачни нимера 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49) по кадастралния план на местност „ Лаженски рид”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Димитър Стойчев Пайдовски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

 

Ковачевци.

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

№6/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на ПИ-1195, местност „Ридо”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Надя Василева Кръстева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

                                                                      


петък, април 9th, 2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12 април – 16 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 14.04.2021 г.  /09:30 – 16:30 ч. / -  Банище

На 15.04.2021 г.  /12:30 – 16:30 ч. / -  Брезник:   Андрей Михайлов  Бензиностанция, 102, 75, 99, 97,  Борис Калев  10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 15, 16, 20, 9, 18, 12, 8, 3, 21, 24, 4, 6,  Борова Гора  8, 1, 2, 5, 6,  Бреза  13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9,  Воин  4, 2,  Георги Ив Бунджулов  91, 100, 91,    89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96,  Жданов  13, 15,  Комсомолец  11, Складове, 7, 3,  Мала Река  2,  Пети Конен Полк  2, 3,  Славей  12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11,    3, 9,  Стоян Миленков  4, 5, 2, 1, 6, 3, 7,  Цвета Лумбарова  86, 59, 61,  Шипка  41,    М.Ерешин, В Двора На Вп

На 12.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Конска:   Агро Бул-2012 Еоод  ,  Ръждица-М.К. Оод

На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Красава

На 16.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Ярославци

Община Перник

На 14.04.2021 г.  /09:01 – 09:30 ч. ; 13:01 – 14:00 ч. / -  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бела Вода  298, 290, 294, 282, 296, 292, 297, 289, 301, 278, 293,    287, 284,    293, 281, 285, 291, 284, 295, 280, 288,  Бели Кладенци  7, 4, 1, 8, 5, 9, 14, 8, 19, 15, 17, 18, 24, 10, 10а, 22, 20, 12, 11, 13,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, 15, 17, 1, 4, 14, 12, 9, 21, 6, 11, 17а, 3, 5, 23, 16, 13, 19,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8, 2,  Вит  1, 3, 12, 6, 3а,  Въча  3, 5, 4, 2,  Голо Бърдо  9, 28, 36, 6, 25, 24, 19,    11, 34, 21, 27, 30, 10, 26, 14, 12, 38, 22, 23, 8, 32, 15, 3, 1, 2, 7, 17,    4, 16, 19, 17,  Горицвет  1,  Джерман  2, 1, 18, 4, 16, 8, 12, 3, 14, 6,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35,    24, 33, 21, 1, 15, 6, 12, 9, 25, 10, 8, 3, 27, 11, 13, 17, 23, 29, 19, 4, 93, 60, 105, 74, 95 Къща, 72, 111, 99, 83, 80б, 58, 95, 80, 61, 101, 70, 87, 78а, 76, 62, 70, 107, 67, 72, 91, 77, 103, 75, 89, 62, 86, 85, 110, 78, 97, 84, 79, 113, 115, 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36,    36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63,    30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61,  Златна Панега  8а, 10, 9, 5, 1, 11, 4, 8, 12, 6, 3,  Иван Асен Втори  90,  Калкас  12,  Кап.Петко Войвода  5, 16,  Караманица  13, 9, 62,    39, 23, 81, 89, 49, 37, 101, 15, 7, 82, 65, 32, 16, 43, 97, 28, 54, 56, 92, 70, 77, 74, 10, 83, 69, 55, 27, 57, 68, 14, 50, 41, 11, 87, 88, 45, 86, 38, 79, 24, 3, 47, 9, 70, 19, 64, 25, 26, 30, 44, 62, 103, 35, 40, 91, 18, 43, 31, 33, 72а, 29, 22, 51, 8, 90, 6, 12, 53, 95, 17, 52, 21, 63, 85, 34, 80, 67, 76, 48, 59, 5, 106, 44, Дърводелна Работилница, 104а, 106,  Кариери  ,  Китка  10,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, 19, 21, 17, 23,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42,    11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, 6, 7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1,  Кристал  ,  Кристал Блокове  20, Изолатор За Кучета, 28, 11, 12, 11а,  Куциян  6, 3, 7, 6, 4, 6, 4, 3, 2, 2,  Луда Яна  2/4,    26, 26,    8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5,    22, 4,  Люлин  169, 115, 120, 151, 191, 147, 155,    114, 173, 163, 155, 177, 187, 117а, 149, 183, 159, 141, 145, 135, 153, 135, 157,  Люлякова  8, 5, 14, 7, 4, 6, 3, 10, 12,  Майска Роза  3, 2, 7, 4, 5, 8, 9, 6, 1,  Манастирски Път  4, 1а, 8, 1, 3, 6, 10, 2,  Мах.Ракьовец  Вила, 1,  Местн.Шевърляк  36, 15,  Металик  31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, 11, 13, 3а, 6, 10, 27, 24, 7,    8, 19, 14, 12, 21, 4, 26, 20, 7, 17, 18, 23, 25, 1, 2, 9, 3,  Мир  2, 3, 5, 4,  Младост  2, 1, 1,    5, 3, 4,  Нов Живот  4, 2, 12а, 1, 6, 3,  Оникс  7,  Осъм  2, 1, 4,  Отдих  12, 19, 27, 21, 3, 9, 10, 2, 6, 1, 14, 29, 17, 9, 25, 33, 4, 5, 15, 11, 13, 7, 4, 31,  Палма  171, 144, 142, 117, 130, 146, 168, 130, 126, 170, 134, 132, 138, 128,  Победа  27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26,    30, 29, 31, 23, 13, 2а, 19, 14, 16, 1, 10, 11, 12, 8, 4, 18, 22, 9,    5, 20, 21, 7, 6, 17, 2, 3, 14а, 9, 43, 45, 47, 51,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Рудничар  10, 6, 2, 4, 12, 8,  Съзлийка  1, 5, 6, 8, 7, 3, 2а, 2, 1  Сазлийка  1,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13,  Шамък  117, Къща, 179, 117, Вила, 117а, Вила

На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 14.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Васил Априлов  5, 2, 3, 7, 4, 8, 1,  Ивайло  5, 2, 3, 4, 1,    2,    6,  Иван Вазов  Под Моста,  Капитан Векилски  1, 4, 3, 2, 6,  Люлин  15, 23, 10, 11, 12,    2, 12,    24,    18, 5, 90, 27, 12а, 17, 13, 14, 12, 22,    21, 16, 8, 7а, 6а, 4, 4,    1, 20е, 21,    3, 29, 19, 25, 17а, 7, 2,    31, 15а, 6,  Миньор  13, 15, 15, 30, 13,  Мургаш  1, 5, 3, 7, 7,    2, 9,  Мусала  5, 3, 7, 2, 8, 12, 10, 3а, 4, 1, 6,  Пейо Яворов  6,     Перелик  6,  Протожерица  1, 1,  Родопи  1,  Синчец  1,  Софийско Шосе  106,    37,    114, 45, 102, 94, 39, 94,    104, 92, 41, 106, 116, 43, 33, 37, 96, 110,    110, 96,    100, 98,  Софийско Шосе  52, 46, 58,    Автогара, 42, 72, 62, 74, 56, 72,    60, 50, 70,    66, 68, 40,    Павилион, 62,    50, Павилион, 58, 54,    С/У  Стара Планина, 76,    46,    42а, 44, 40, 64, 60,    54, 74,     Станционна  6,  Стара Планина  7, 15,    5, 10, 6а,    25, 13, 15, 11а,    6, 1, 6б, 5,    13б,    21, 11, 13 А, 13б, 11а, 12, 9, 8, 4, 23, 11,     Шибой  16, 20, 12, 13, 13а, 4,    18, 9, 15, 11

На 12.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 16.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Васил Априлов  5, 2, 3, 7, 4, 8, 1,  Ивайло  5, 2, 3, 4, 1,    2,    6,  Иван Вазов  Под Моста,  Капитан Векилски  1, 4, 3, 2, 6,  Люлин  15, 23, 10, 11, 12,    2, 12,    24,    18, 5, 90, 27, 12а, 17, 13, 14, 12, 22,    21, 16, 8, 7а, 6а, 4, 4,    1, 20е, 21,    3, 29, 19, 25, 17а, 7, 2,    31, 15а, 6,  Миньор  13, 15, 15, 30, 13,  Мургаш  1, 5, 3, 7, 7,    2, 9,  Мусала  5, 3, 7, 2, 8, 12, 10, 3а, 4, 1, 6,  Пейо Яворов  6,     Перелик  6,  Протожерица  1, 1,  Родопи  1,  Синчец  1,  Софийско Шосе  52, 46, 58,    Автогара, 42, 72, 62, 74, 56, 72,    60, 50, 70,    66, 68, 40,    Павилион, 62,    50, Павилион, 58, 54,    С/У  Стара Планина, 76,    46,    42а, 44, 40, 64, 60,    54, 74,     Софийско Шосе  106,    37,    114, 45, 102, 94, 39, 94,    104, 92, 41, 106, 116, 43, 33, 37, 96, 110,    110, 96,    100, 98,  Станционна  6,  Стара Планина  7, 15,    5, 10, 6а,    25, 13, 15, 11а,    6, 1, 6б, 5,    13б,    21, 11, 13 А, 13б, 11а, 12, 9, 8, 4, 23, 11,     Шибой  16, 20, 12, 13, 13а, 4,    18, 9, 15, 11

На 14.04.2021 г.  /09:01 – 14:00 ч. / -  Перник:   Калкас  ,  Караманица  106, 44, Дърводелна Работилница, 104а,  Куциян  6, 3, 7, 6, 4, 6, 4, 3, 2, 2

На 12.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 14.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 16.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Къкринско Ханче  8, 6, 1, 5, 3, 6, 10,  Мадара  11, 25, 3, 7, 19, 22, 15, .6, 20, 30, 9, 23, 21, 17, 29, 27, 31, 15, 5, 8, 6, 4, 13, 17а,  Силистра  17, 27,    23, 29, 19, 21, 13, 33, 15, 15, 27, 31, 23, 25,  Търново  24, 34, 28, 42, 26, 40, 20, 32, 38, 30, 30, 38,    36, 18

На 13.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   ТП Солей

На 12.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 13.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 14.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 16.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. / -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7, , , 12,    6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 12.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 14.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 16.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Бобораци:   Vi-218, Кв.32  ,  VII i-214 Кв.31  ,  XII i-216 , Kw.31  ,  Ііі – 323 Кв.26  ,  УПИ II – 94,  Кв. 25  ,  УПИ V-219, Kw.32  ,  УПИ XII -250, Кв.30  ,  ХvII i-136,  Кв.23  ,

На 14.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 15.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Радомир:   I-1259 Кв.117  ,  Алеко Константинов  12, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 6,  Батенберг  99,  Братя Миленкови  29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 9, 8, 6, 11, 15, 10, 33,    20, 33, 21, 31, 27,  Войнишко Въстание  Павилион,  Добруджа  5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а,  Дупнишка  25, 23, 32, 27, 32,  Евлоги Георгиев  12,    14, 8, 14,    13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18,  Люлякова  17 11, 1, 17, 17, 11,  Марица  5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1,  Родопа  4, 2, 3, 1,  Христо Ботев  15, 1

На 12.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 14.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 16.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ II I-56, Кв.19

 

Община Трън

На 12.04.2021 г.  /09:01 – 16:30 ч. / -  Лева Река

На 13.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 15.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII -115 Кв.26  ,  УПИ VII I-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 14.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Цегриловци:   Пи 197  ,    Временно Захранване На Жил.Сграда

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 


петък, април 2nd, 2021

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Перник

Община Перник

За Периода 06-09.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Батановци:   Помпи Темелково

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 12:30 ч. / -  Дивотино:   3-ти  Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 11, 8, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069  ,  9-ти  Септември  35,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 19, 9, 12, 25, 5, 13, 11, 1, 17, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10,  2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 5, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 5, 10, 1,  Девета  4, 7, 5, 3, 6, 8, 5, 13, 1, 10, 4,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  1, 6, 3, 2, 5,  Единадесета  14, 10, 19, 17, 15, 11, 12, 9, 26, 30, 28, 2, 13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 31, 49, 43 Б, 46, 47,  47, 43, 14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 30, 18, 23, 20, 33, 38, 37, 17, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  Махала Герен  5,  Махала Ливаге  21, 5, 8, 22, 25,  Махала Светавода  2, 1,  Махала Тенов Дол  ,  Миньор  22, 25, 62, 15, 23, 70, 5, 35, 17, 58, 42, 32 А, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 64, 47, 8, 49, 10, 4, 33, 52, 18, 28, 9, 38, 56, 54, 16, 68, 27,  11, 60, 12, 15, 1, 40, 29, 30, 7, 53, 53, 3, 32, 7, Къща, 39, 26, 11, 13, 86, 6, 46, 24, 20, 119, 119,  132, 129, 126, 162, 131, 140, 143, 138, 115, 122, 154, 121, 133, 113, 152, 123, 126а, 160, 142, 135, 124, 125а, 111, 137, 118, 128, 141, 118, 127, 117, 156, 116, 109, 120, 59, 147, 158, 125, 150, 134, 130,  86, 101, 107, 73, 82, 95, 102, 75, 91, 106, 110, 65, 71, 80, 72, 73,  61, 74, 79а, 108, 93, 112, 84, 92, 69, 59, 65, 79, 81, 97, 67, 99, 94, 78, 87, 104, 105, 114, 98, 88, 100, 77, 96, 88, 83,  Осемнадесета  7, 10, 9, 1, 5,  Осма  4, 7, 15, 1, 3,  Пета  1, 4, 2,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  8, 34, 28, 12, 11, 26, 10б, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 9д, 24, 5, 22, .11, 20, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 64, 29, 54, Парцел 9-18, 15, 38, 96, 82, 31, 25, 33, 28, 42, 49, 100, 33, 48, 35, 40, 74, 48, 34, 15а, 78 Къща, 21, 39, 102, 47, 72, 46, 88, 102, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 55, 46, 118, 104, 55а, 26, 57, 67, 1,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 3, 3, 31,  Слатина  12, 8, 8, 10, 3, 9, 3, 5, 2, 1,  Струма  21, 3, 19, 4, 13, 13, 27, 2а, 11, 5, 1, 9, 15, 7, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 65, 18, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  1, 2, 5, 6, 3, 5, 8,  Тридесетиосма  7, 1,  Тридесетипета  13, 11, 1, 3, 6, 17, 33, 23, 37, 41, 35, 2, 43, 29, 27, 41, 25,  Тридесетипърва  9, 6, 3, 7, 1, 9, 5, 10, 4,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 47, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 5, 3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  УПИ  8-261,  Кв.18  ,  УПИ  IV-1084 Кв.81  ,  УПИ  VIII – 296 Kb.21  ,  УПИ  ІІ Кв.746  ,  Четвърта  4, 7, 5, 9, 2, 7, 8, 11, 15, 10, 6, 3, 13, 1, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 12, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 9, 21, 7, 29, 7, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 3, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7, 14,  Шеста  3, 30, 31, 7, 5, 4, 8, 9, 3, 2, 1,  Шестнадесета  2, 4,    3, М. Прогон  Пи 151084, Бреста, В Двора На Ткзс, Махала Градините

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Дивотино:   3-ти  Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 11, 8, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069  ,  9-ти  Септември  35,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 19, 9, 12, 25, 5, 13, 11, 1, 17, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10,  2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 5, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 5, 10, 1,  Девета  4, 7, 5, 3, 6, 8, 5, 13, 1, 10, 4,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  1, 6, 3, 2, 5,  Единадесета  14, 10, 19, 17, 15, 11, 12, 9, 26, 30, 28, 2, 13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 31, 49, 43 Б, 46, 47,  47, 43, 14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 30, 18, 23, 20, 33, 38, 37, 17, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  Махала Герен  5,  Махала Ливаге  21, 5, 8, 22, 25,  Махала Светавода  2, 1,  Махала Тенов Дол  ,  Миньор  22, 25, 62, 15, 23, 70, 5, 35, 17, 58, 42, 32 А, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 64, 47, 8, 49, 10, 4, 33, 52, 18, 28, 9, 38, 56, 54, 16, 68, 27,  11, 60, 12, 15, 1, 40, 29, 30, 7, 53, 53, 3, 32, 7, Къща, 39, 26, 11, 13, 86, 6, 46, 24, 20, 119, 119,  132, 129, 126, 162, 131, 140, 143, 138, 115, 122, 154, 121, 133, 113, 152, 123, 126а, 160, 142, 135, 124, 125а, 111, 137, 118, 128, 141, 118, 127, 117, 156, 116, 109, 120, 59, 147, 158, 125, 150, 134, 130,  86, 101, 107, 73, 82, 95, 102, 75, 91, 106, 110, 65, 71, 80, 72, 73,  61, 74, 79а, 108, 93, 112, 84, 92, 69, 59, 65, 79, 81, 97, 67, 99, 94, 78, 87, 104, 105, 114, 98, 88, 100, 77, 96, 88, 83,  Осемнадесета  7, 10, 9, 1, 5,  Осма  4, 7, 15, 1, 3,  Пета  1, 4, 2,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  8, 34, 28, 12, 11, 26, 10б, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 9д, 24, 5, 22, .11, 20, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 64, 29, 54, Парцел 9-18, 15, 38, 96, 82, 31, 25, 33, 28, 42, 49, 100, 33, 48, 35, 40, 74, 48, 34, 15а, 78 Къща, 21, 39, 102, 47, 72, 46, 88, 102, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 55, 46, 118, 104, 55а, 26, 57, 67, 1,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 3, 3, 31,  Ск-13 Пътстрой  ,  Слатина  12, 8, 8, 10, 3, 9, 3, 5, 2, 1,  Струма  21, 3, 19, 4, 13, 13, 27, 2а, 11, 5, 1, 9, 15, 7, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 65, 18, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  1, 2, 5, 6, 3, 5, 8,  Тридесетиосма  7, 1,  Тридесетипета  13, 11, 1, 3, 6, 17, 33, 23, 37, 41, 35, 2, 43, 29, 27, 41, 25,  Тридесетипърва  9, 6, 3, 7, 1, 9, 5, 10, 4,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 47, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 5, 3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  УПИ  8-261,  Кв.18  ,  УПИ  IV-1084 Кв.81  ,  УПИ  VIII – 296 Kb.21  ,  УПИ  ІІ Кв.746  ,  Четвърта  4, 7, 5, 9, 2, 7, 8, 11, 15, 10, 6, 3, 13, 1, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 12, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 9, 21, 7, 29, 7, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 3, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7, 14,  Шеста  3, 30, 31, 7, 5, 4, 8, 9, 3, 2, 1,  Шестнадесета  2, 4,    3, М. Прогон  ПИ 151084, Бреста, В Двора На Ткзс, Махала Градините

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,   Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 09:31 – 12:30 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Люлин,  Общ. Перник:   IV-537  ,  V-614 Кв 59  ,  VIII-491  ,  Втора  8, 28,  .53, .35, 34, 38, 16, 7,  37-39, 11, 21, .24, .40, 49-51, 23, 3, 35, 42,  31, 4,  3, .28, 32, 2, 27,  33, 59, 30, 18, 57, .55, 47, 42, 29,  9, .1,  Двадесет И Втора  19, 21, 2, 13, 17, 6, 7, 11, 15, 9, 1, 5, 3,  Двадесет И Девета  2,  Двадесет И Пета  23, 26, 10, 8а, 7, 20, 4, 29, 15, 22, 17,  Двадесет И Първа  2,  Двадесет И Седма  3, 1, 17, 15а, 13, 7,  Двадесет И Трета  2, 16, 10, 12, 2,  Двадесет И Четвърта  59, 23, 44, 26а, 27, 58, 55, 10, 4, 42, 41, 57, 30, 38, 32, 51, 12, 31, 37,  Двадесет И Шеста  14, 33, 10, 7, 18, 15, 13, 27, 3, 10, 22, 5,  Двадесета  3,  Дванадесета  .12, .23, .25, 20, 10, .20, .6, .11, .8, .12, 27, .14, 9, 6, 2, .2, .5, 7а, .4, .3,  Девета  4, 6, 2, .14,  Деветнадесета  4, 6, 1, 2, 3,  Десета  10, 18, 40, 2,  Единадесета  3-4, 9, 1,  Кв.31, УПИ 1-577  ,  Мах.Лесков Дол  Къща С Ателие, 3, 5, 34, Пи 874, 33,  Мах.Стакьовец И Манастира  22, 7, 6, 5, 37,  Местн.Задбудилица  Фургон, Вила, 8, Къща, Парцел 88,  Осемнадесета  1, 4, 14,  Осма  4, 1,  Пета  25,  11,  .15, 13, 43, 17, 49, 39, .14, 23,  3, .12, 29,  25, 1, .49,  Петнадесета  3, .6, 10, 4,  ПИ 6-886,  Кв.60 – 6 Кв.  ,  Пи 874  ,  Първа  11, 6, 16, 21, 5, 13, 20, 9, 138, 107, 140, 123, 104, 156, 156, 109, 134, 119, 112, 146, 125, 122, 108, 154, 17, 85, 16, 84, 64, 59, 92, 89, 71, 86, 57, 95 А, 99, 56, 68, 103, 73, 66, 45, 55,  .49, 28, 27, 51,  32, .24, 42, 31, 35,  Седемнадесета  1, 6,  Седма  .9, 14, .8, 11,  4,   Трета  12,  25, 2, 6, 14, 23, 10, 19, .18, 10, 7, 2,  .6, 11, 1, 8, .8, 9,  10,  .10, .13, 4, 15,   Тридесет И Осма  3, 17, 1, 7, 9, 15,  Тридесет И Седма  2, 4, 1, 8, 3,  6,  Тридесет И Шеста  7, 3, 5, 4, 2, 1,  Тридесета  1,  Тринадесеста  .3, .4, .5, 5, .11, .2, 13, 2, .1, .9, 5,  УПИ  3-185,  Кв.66  ,  УПИ  V-71, 70, 69  Кв.47  ,  Четвърта  25, 3, 7, 22, 15, .2, .6, .8, 7, 26, 16, 28, 14,  Четиринадесета  .3, .8, .5, 2, .17, 6, .15, .9, 7,  Шеснадесета  37, 3, 21, 29, 23, 31, 35, 13, 19, 3, 2, 2, 27,  Шеста  8, 1,  6, 24, 5, 2, 3,    22, Местност Над Шосето, Райлово Центъра, 72, 74, Райлово Центъра, 27, 41, Вила, Цьрнел, 37-39

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   XIII-515.25, Кв.84  ,  Изток  Кооп Пазар, Павильон,  Ленински Проспект  Павильон, Пазара,  Минск  6, 1,  Созопол  5, 7,  Юрий Гагарин  20, 18 Кафе-Аперитив, 87 Б, 18, 12, До Бл.12

На 06.04.2021 г.  /13:01 – 15:16 ч. / -  Перник:   Благой Гебрев  29е,  Воронеж  3а, 90,  Изток  До ТП Витоша,  Стомана  3, 1, 3,  3, 3а, 1

На 06.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Изток СВЕЖЕСТ СЕРВИЗ ЕООД,

На 06.04.2021 г.  /10:00 – 12:30 ч. / -  Перник:   Лев Толстой  346

На 09.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   П/Ст Камет

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Перник:   Цалева Круша  11, 7, 22, 28, 6, 26, 36, Дърводелска Работилница, 2, 32, 35, 35, 10, 5, 3, 1, 33, 27, 4, 34, 16,    Гробищен Парк

На 06.04.2021 г.  /14:31 – 16:00 ч. / -  Радуй:   III-24, Кв.7  ,    Къща

На 06.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. / -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7,  12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Бобораци:   VI-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ  II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ  V-219, Kw.32  ,  УПИ  XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Горна Диканя:   УПИ  I-1026, Kb.103  ,  УПИ  II,  Кв.97

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Долна Диканя:   ТП Вилите

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Пириница

На 08.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 09.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Радомир:   I-1259 Кв.117  Алеко Константинов  12, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 6,  Батенберг  99,  Братя Миленкови  29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 9, 8, 6, 11, 15, 10, 33,  20, 33, 21, 31, 27,  Войнишко Въстание  Павилион,  Добруджа  5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а,  Дупнишка  25, 23, 32, 27, 32,  Евлоги Георгиев  12,  14, 8, 14,  13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18,  Люлякова  17 11, 1, 17, 17, 11,  Марица  5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1,  Родопа  4, 2, 3, 1,  Христо Ботев  15, 1

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ  III-56, Кв.19

Община Трън

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Видрар

На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Рани Луг:   Вила, УПИ  1-41 Кв.40-Североизт. част от Къща

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

                           CEZ GROUP