Архив за май, 2021

понеделник, май 31st, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

22/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на масивна жилищна сграда и масивни стопански сгради, находящи се в УПИ IX-102, кв. 13, село Егълница , община Ковачевци, област Перник. Възложител : Първанка Михайлова Миладинова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

21/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на неурегулиран поземлен имот, заедно с изградена в нея жилищна постройка, находящи се в махала „Стаменкова”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Лазар Костов Бираджиев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

20/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов планоснимачен №15, находящ се в махала „Влашкина”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Милена Михайлова Михайлова – Иванова и Антон Михайлов Михайлов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

19/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ №11 с застроените в имота сгради, находящ се в махала „ Барбутска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Любка Стоилова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

18/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ с работен №1, находящ се в махала „ Николинци”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Теменужка Станчова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

17/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов проектен планоснимачен №7 с попадащите в него сгради, находящи се в махала „ Угринска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Павел Крумов Угрински

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

16/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  Проект за изменение на имоти № 1 и № 2, махала „Лисичкова”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Наследници на Стефан Стоянов Лисичков, Наследници на Роман Василев Лисичков, Илияна Василева Арнаудова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

Ковачевци.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

15/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на поземлен имот и сградите в него, находящи се в местност „ Царски рид”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Снежанка Ангелова Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                Община Ковачевци

                                                                                Община Ковачевци


Избори за Народно събрание 11 юли 2021

петък, май 28th, 2021

img3F6E

img58B1

imgA299

imgF551 (2)


петък, май 28th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх.  № 4345-4613/26.05.2021г. от РИОСВ-  София  относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка №СО-29-ЕО/2021г. на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г., с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 25.05.2021г. е издадено Решение №СО-29-ЕО/2021г. на РИОСВ – София, да не се извършва екологична  оценка на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г.

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 28.05.2021г., за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или пред съответния  Административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Общинска администрация Ковачевци

Image_002

 


вторник, май 25th, 2021

Във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, Община Ковачевци обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите могат да подават необходимите документи в Деловодството на Община Ковачевци , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни.

Zayavlenie_02102020

CVTemplate_02022020


четвъртък, май 20th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  1 917 лева и сумата става

71 917 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 96 357 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  143 357  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 400 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 10, 11, 12, 13:

10. 70 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ V-55 кв.10 с.Чепино
11. 270 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-55 кв.10 с.Чепино  
12. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ IV-55 кв.10 с.Чепино  
13. и.ч 73 кв.м. неуредени сметки от УПИ II-155 кв.9 с.Калище  

 

 


сряда, май 12th, 2021

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво  на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган  към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето.  Той включва представители на  младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат  с държавни и неправителствени  организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането  и е разделено на 3 нива :  общинско, регионално и национално.  За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура.
Ще се приемат кандидатури  в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление  а), б) или  в), то е необходимо към формуляра за кандидатстване  да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
При попълване на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете  има възможност да отбележи дали се самоопределя  като дете от уязвима група. С това отбелязване кандидатът автоматично участва  в  класирането и за свободните квотни места.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

 

Кандидатите за членове на Съвета на децата трябва да подадът докумнтите си в деловодството на Община Ковачевци или на e- mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

imgDAD0