Архив за септември, 2021

петък, септември 17th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  152 698 лева и сумата става 249 946

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 274 386 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  321 386  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 3 200 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 700 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 800 лв.

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 000 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 19, 20, 21:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино

 

20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница

 

21. УПИ I-164 кв.13 находящ се в с.Сирищник ведно с изградените в имота масивна сграда ОУ и  масивна сграда „Общежитие“

 


вторник, септември 14th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -288/14.09.2021год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

                                                                                                                                                       

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем:

 

-Помещение с площ 9,66 кв.м.  и 1/4 и.ч от 46.93 кв.м. или всичко 21,39 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци , с начална тръжна цена  21,39 /двадесет и един лева и тридесет и девет стотинки/лв. Цената е без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.10.2021 г. от 10.00 часа – за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.10.2021 г.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от първоначалната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.10.2021 г.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.10.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

 

 

 

 

 


сряда, септември 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  2 798 лева и сумата става 100 046

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 124 486 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  171 486  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 100 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 19,20:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино
20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница